Competències

La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és la de prestar assistència permanent a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, coneixerà els assumptes que li delegui l’Alcalde o el Ple de l’Ajuntament.

Correspon a la Junta de Govern Local les següents competències que es deleguen:

a. L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuït al Ple.

b. L’aprovació d’instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

c. Les facultats relatives a la gestió econòmica previstes en l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril següents: aprovació de factures, aprovació de certificacions i reconeixement d’obligacions.

d. L’exercici de les accions administratives i judicials.

e. La sol·licitud i acceptació de subvencions

f. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

g. La contractació respecte dels contractes d’obra, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials quan el seu import sigui superior a 3.000 euros IVA inclòs i no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia dels sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantitat assenyalada.

h. Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball fixes de la plantilla de personal.

i. Aprovar els convenis de col·laboració a subscriure per part de l’ajuntament.

Les delegacions que s’efectuen en aquest Decret a favor de la Junta de Govern Local, no impedeix la facultat de l’abocació que en tot i per tota classe d’atribucions delegades pot exercir aquest Alcald

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-01-2021 10:56