Comissió Informativa

Composició

La Comissió Informativa Permanent estarà integrada per sis membres, mantenint la proporcionalitat derivada de els últimes eleccions locals:

Membres titulars

 • ERC: Sr. Ferran Estruch Torrents
 • ERC: Sr. Joan Hernández Moscoso
 • ERC: Sr. Salvador Campos Dam
 • ERC: Sra. Anna Maria Sala Villaró
 • PSC Cardona: Sr. Ferran Verdejo Vicente
 • Junts per Cardona: Sr. Joan Jané Sardans

Membres suplents

 • ERC: Sra. Roser Montoriol Vilajosana
 • ERC: Sra. Luisa Aliste Sánchez
 • ERC: Josep Malagarriga Auguets
 • PSC Cardona: Sr. Jordi Casas Pons
 • Junts per Cardona : Mònica Sala Esquius

La presidència de la Comissió Informativa Permanent i Especial de Comptes és delegarà per l’alcalde, mitjançant decret, en aquell regidor/a que sigui proposat/da per la pròpia Comissió, prèvia elecció efectuada en el seu si.

Els vocals suplents podran substituir als titulars en cas d’absència, puntual o permanent, en les reunions de la Comissió.

Competències

Les funcions d’estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple. També, de la Junta de Govern Local o de l’alcalde en el cas de que aquests òrgans actuïn per delegació del Ple, circumstància que és farà constar en la part expositiva del dictamen o decret, respectivament.

Comissió Informativa Permanent 

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l’Ajuntament que tenen per funció l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Comissió de Govern quan actuï per delegació o desconcentaració d’aquest, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde, la Comissió de Govern i els i les regidores que ostentin delegacions o competències desconcentrades, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Les comissions informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. Malgrat això és el Ple el que determina el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup municipal.

Calendari

Les sessions de la Comissió Informativa Permanent seran de periodicitat bimensual, i en determinarà el dia i hora, el seu president o presidenta. La Comissió es reunirà amb caràcter extraordinari en els supòsits previstos legalment.

Actes

Consulta en aquest enllaç la relació de les actes de la comissió informativa dels diferents anys.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-01-2021 12:39