Pla de govern i retiment de comptes

 

L'Ajuntament de Cardona, en la seva constant tasca de garantir una gestió transparent i eficaç dels recursos públics, presenta els documents clau que guien les seves accions i que ofereixen una visió global de la seva gestió: el Pla de Govern i el Rendiment de Comptes.

Pla de Govern:

El Pla de Govern emergeix com una eina fonamental que es desplega amb la finalitat de definir les línies estratègiques i les prioritats d'acció de l'Ajuntament de Cardona. Aquest document detalla les polítiques, objectius i accions que seran implementades durant un determinat període, servint com a guia que orienta l'administració local en la consecució dels seus propòsits. El Pla de Govern reflecteix la resposta planificada de l'Ajuntament a les necessitats i aspiracions de la comunitat, garantint una gestió efectiva i alineada amb els interessos dels ciutadans.

Rendiment de Comptes:

D'altra banda, el Rendiment de Comptes es presenta com un mecanisme integral de transparència i responsabilitat financera. A través d'aquest document, l'Ajuntament de Cardona divulga de manera detallada la gestió econòmica i financera durant l'exercici fiscal corresponent. Desglossant les despeses i ingressos, així com altres indicadors rellevants, aquest informe proporciona una visió clara i completa de la situació econòmica de l'ajuntament, assegurant una comunicació oberta i comprensible amb els ciutadans. A més, ofereix un marc d'avaluació de l'eficiència i la eficàcia en la utilització dels recursos públics.

Vídeos

Balanç de l'acció de govern 2019-2023

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-01-2024 11:54