Fundació Cardona Històrica

Que és la Fundació Cardona Històrica?

Una fundació privada creada per l'Ajuntament, per treballar en la recuperació i gestió del valuós patrimoni històric que té la Vila de Cardona. Les fundacions privades han estat, tradicionalment, una fórmula jurídica en la qual ha confiat la societat civil catalana per gestionar un llegat, un patrimoni, uns diners.

Per que l'Ajuntament ha decidit crear aquesta fundació?

Avui en dia, la llei permet que les persones jurídiques públiques, per exemple els ajuntaments, puguin crear fundacions privades. Aquestes fundacions han estat utilitzades des de fa temps en el sector privat per gestionar activitats socioculturals d’interès general, amb notable èxit: hospitals, museus, universitats,etc. Les pròpies caixes les han utilitzat per gestionar els seus serveis socioculturals. L'Ajuntament es val d'aquesta experiència per engegar aquest model de gestió del patrimoni, amb la voluntat, alhora, d'estimular la iniciativa privada en l'execució d'activitats d’interès general.

Quins són els objectius de la Fundació?

 • Gestionar el patrimoni de Cardona de la manera més àgil, eficaç; participativa possibles.
 • Impulsar el mecenatge. Buscar recursos per recuperar el patrimoni, donar-lo a conèixer i fomentar el seu estudi, per tal de projectar Cardona a l'exterior.

Quins centres o monuments gestionarà la Fundació?

 • El Parc Cultural de la Muntanya de Sal.
 • El Centre Cardona Medieval i les visites guiades al Centre Històric de Cardona.
 • El Castell de Cardona, en el marc del Conveni subscrit amb la Generalitat per a la gestió de les visites al conjunt monumental.
 • Qualsevol altre centre que l'Ajuntament pugui crear i gestionar en el futur.

Com s’impulsarà el mecenatge?

La Fundació planteja demanar a totes les persones físiques o jurídiques que tinguin interès en la recuperació del patrimoni de Cardona, la seva col·laboració mitjançant una aportació econòmica. Al mateix temps, la Fundació també ha previst que hi ha altres formes de col·laborar en la recuperació i divulgació del patrimoni diferents a l'aportació directa de diners. Així es contempla la possibilitat d'aportar-hi treball intel·lectual o manual, o bé fons documentals.

Quins són els avantatges del mecenatge?

Els principals avantatges són de caràcter fiscal. D'acord amb la Llei de Mecenatge 49/2002, les persones físiques o jurídiques que facin donacions a una Fundació sense finalitat de lucre, com és la Fundació Cardona Històrica, tindran les desgravacions fiscals.

D'altra banda, la Fundació regularà altres avantatges, com per exemple:

 • Recepció gratuïta de publicacions.
 • Entrada gratuïta als centres.
 • Visites guiades, etc.

Altres activitats encomanades a la Fundació:

 • Promoció i suport de la gestió cultural, del patrimoni cultural, monumental, artístic, paisatgístic,i turístic de Cardona.
 • Promoure la continuïtat de l'activitat cultural, turística i monumental així com la gestió i millora dels bens del patrimoni o paisatgístic.
 • Suport a la recuperació i millora de bens culturals I patrimonials mitjançant tasques o iniciatives d'assessorament, suport a la gestió, contractes de gestió, convenis,acords de custodia, adquisició d'explotacions, etc.
 • Promoció i suport a formules i eines per a la internalització dels bens I serveis del municipi amb l'objectiu de garantir-ne la promoció i la gestió multifuncional.
 • L'organització o participació en tota mena d'activitats que serveixin per assolir els fins esmentats a l'article cinquè i particularment conferencies, demostracions, cursos, seminaris, simposis, congressos i activitats de formació. Realització d'investigacions i estudis, participació en mitjans de comunicació.
 • Contribuir a l'estructuració del sector turístic, comercial i cultural en tots els seus àmbits, mitjançant el suport a la creació d'organitzacions i Iniciatives vinculades al desenvolupament i un coneixement més gran. També es podrà contribuir al sosteniment i manteniment de les associacions o entitats existents en aquelles activitats coincidents amb les de la fundació i que ajudin a promoure la vila de Cardona i el seu patrimoni cultural, arquitectònic, històric i paisatgístic.
 • Aglutinar i donar suport a iniciatives i organitzacions orientades a la consecució dels objectius anteriors.

Govern i participació ciutadana en la gestió de la Fundació:

 • La Fundació esta regida pel Patronat format per 16 patrons. 
 • L'Ajuntament de Cardona és patró i està representat per l'alcalde i, set patrons designats per l'Ajuntament de Cardona d'entre els seus regidors, garantint la representació de tots els grups municipals i per ordre de majoria. 
 • Els vuit patrons restants seran designats pel Patronat d'entre aquelles persones físiques o jurídiques considerades idònies per a impulsar i dur a terme les activitats de la Fundació, una de les quals serà representant de la Fundació SHE.
 • La Fundació comptarà amb dos òrgans auxiliars per al seu correcte desenvolupament: un Comitè d'honor i un Comitè social. El Comitè d'honor estarà constituït per un màxim de vint membres amb dret a veu i sense vot. Seran convidats a integrar el Comitè d'honor aquelles persones i organismes de reconegut prestigi o influència en l'àmbit vinculat amb els objectius i camp d'acció de la Fundació. El Comitè social estarà format per persones representatives del sectors turístic, comercial i empresarial, que puguin aportar el seu assessorament a la gestió i a la projecció exterior de Cardona, per un període de tres anys. Ambdós òrgans tenen caràcter d’òrgans consultius del Patronat.
 • Les persones que aportin treball manual o intel·lectual o bé donin fons documentals a la Fundació tindran el caràcter de "Membre de la Fundació". Les persones que realitzin aportacions econòmiques, periòdicament, rebran la denominació de "Membre Protector de la Fundació". En ambdós casos se'ls consultarà en el programa d'actuacions i se'ls donarà compte de les actuacions fetes.

Imatges

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-07-2019 09:36