Consell Municipal de la Gent Gran

Consell Municipal de la Gent Gran

Òrgan vigent

El Consell Municipal de la Gent Gran de Cardona és un òrgan participatiu, consultiu, plural i autònom, mitjançant el qual es promouran les accions participatives de les diverses associacions i entitats relacionades amb la Gent Gran ubicades al municipi. Els Consells són òrgans de participació previstos en l’article 62 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i en els articles 25 i 25 del Reglament de Participació Ciutadana de Cardona, aprovat pel Ple municipal de data 20 de juliol de 2018, amb caràcter consultiu, d’informe, de formulació de propostes i suggeriments, que canalitzen iniciatives i inquietuds ciutadanes en termes concrets d’interès per al municipi.

La seva finalitat és contribuir a suscitar la participació de la població en la definició de les necessitats socials i en el disseny de polítiques municipals en les que estiguin afectats o siguin del seu interès.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-03-2024 12:34