Perfil del Contractant


Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i donar compliment a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,  l'Ajuntament de Cardona us dona accés a la plataforma electrònica de contractació pública (PSCP). En aquesta plataforma, trobareu tota la informació referent a la contractació pública actual de l’Ajuntament de Cardona.

Podeu accedir seguint el següent enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=cardona&idCap=11830811&ambit=5&

En aquesta secció podeu accedir als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que hauran de regir qualsevol procediment obert, restringit o negociat convocat per aquest Ajuntament.


Títol Document Url
Anunci informació pública llicència bar piscina Cardona 2019Anunci informació pública llicència bar piscina Cardona 2019 Enllaç
Bases reguladores llicència servei de bar a les piscines 2019Bases reguladores llicència servei de bar a les piscines 2019 Enllaç

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-07-2021 11:01