Comissió Especial de Comptes

Composició

La Comissió Informativa Permanent estarà integrada per sis membres, mantenint la proporcionalitat derivada de els últimes eleccions locals:

Membres titulars.
ERC: Sr. Ferran Estruch Torrents (President)
ERC: Sra. Lluïsa Aliste Sánchez (Substitueix per defecte el President en cas d’absència)
ERC: Sra. Helena Arnaste Pérez
PSC: Sr. Ferran Verdejo Vicente
PSC: Sra. Maria Isabel Acosta Rodríguez
Junts per Cardona: Sr. Josep Francesc Bonfil Pujol

Membres suplents
ERC: Sr. Josep Manel Garcia Simon
ERC: Salvador Campos Dam
ERC: Maria Camps Fernàndez
PSC: Sr. Jordi Casas Pons
PSC: Sra. Sonia Barco Torres

La presidència de la Comissió Informativa Permanent i Especial de Comptes és delegarà per l’alcalde, mitjançant decret, en aquell regidor/a que sigui proposat/da per la pròpia Comissió, prèvia elecció efectuada en el seu si.

Els vocals suplents podran substituir als titulars en cas d’absència, puntual o permanent, en les reunions de la Comissió.

Competències

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan col·legiat de l’Ajuntament de constitució obligatòria, composat per membres de tots els grups polítics amb representació a la corporació en proporció al seu pes, que es constitueix amb el cartipàs municipal. La seva funció consisteix en l’examen i fiscalització municipal interna dels comptes anuals de l’Ajuntament, prèvia a la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament, i per això es reuneix abans de l’u de juny. Els comptes anuals de l’Ajuntament, un cop aprovats, es trameten a la Sindicatura de Comptes de Catalunya que és l’òrgan de fiscalització externa dels comptes anuals abans del 15 d’octubre de cada any.

Calendari

Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, l’Alcalde haurà de convocar als membres de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els comptes de patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost.supost.

Actes

Consulta en aquest enllaç la relació de les actes de la comissió informativa dels diferents anys.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-01-2024 10:27