Comunicat de la Fundació Cardona Històrica

Última revisió 03-11-2021 09:43
03/11/2021

Davant els dubtes generats per la contractació de les tasques de buidatge i neteja de l’edifici “Central Elèctrica” situat al Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona, la Fundació Cardona Històrica aclareix alguns aspectes.

1. L’Ajuntament de Cardona va aprovar i signar un conveni amb el Consell Comarcal del Bages per desenvolupar les actuacions de “Millora dels espais de divulgació del Parc Cultural de la Muntanya de Sal”, que té per objectiu “la millora de dos espais d’aquest recinte turístic: el Pou Alberto i la Central Elèctrica. Unes actuacions emmarcades en un projecte comarcal cofinançat pels fons europeus FEDER.
En aquest mateix projecte no estaven incloses les tasques de retirada o buidatge del material existent a la Central Elèctrica i, per tant, era responsabilitat de la FCH desenvolupar aquestes tasques prèvies.

2. El context en què es produeix l’inici d’aquest projecte és el passat mes de gener de 2021, i des de la gerència es valoren diverses opcions per a realitzar les tasques de retirada i buidatge del material de la Central Elèctrica per al correcte desenvolupament del projecte.

Es valora la possibilitat de no recórrer a la contractació externa i que sigui el personal de la FCH qui realitzi el buidatge de l’espai, però a causa de la situació d’ERTO generada per la COVID-19 es descarta aquesta opció.
També es contacta amb una empresa del sector per si pot estar interessada en algun armari elèctric i/o material existent i es rep resposta negativa en considerar que aquests elements “són massa antics, obsolets i sense cap valor i que no en poden treure  cap profit” 

3. Es sol·licita pressupost a l’empresa adjudicatària de les obres del projecte FEDER al Parc Cultural per tal que realitzi l’actuació, la proposta lliurada suma un import de 9.196 euros IVA inclòs, on també s’especifica que tots els materials derivats del buidatge passaran a propietat de l’empresa de desmuntatge.

4. Davant la dificultat d’assumir aquesta quantia, es sol·licita un nou pressupost a una nova empresa, titularitat d’un familiar directe d’un dels patrons de la Fundació Cardona Històrica. El preu dels treballs és de 2.074,16 euros IVA inclòs.

També es determina que els materials derivats del buidatge passin a propietat d’aquesta empresa. En relació a aquesta circumstància, la gerència disposa de la liquidació efectuada pel gestor de residus en favor de l’empresa adjudicatària dels treballs per un import de 1.032,50 euros.

L’empresa adjudicatària presenta factura en data 20 de març de 2021 on es detallen tots els treballs i els costos pertinents. La suma del total de la factura (2.074,16 euros) i de l’import percebut per l’empresa adjudicatària del gestor de residus (1.032,50 euros) determinen un preu total del servei de 3.106,66 euros.

5. Davant el possible cas de conflicte d’interessos, l’informe de Secretaria conclou que, d’acord amb l’article 71.1.g) de la Llei de Contractes i l’article 29 dels estatuts de la Fundació, el fet és “si hi ha hagut la participació de l’electe que ostenta la relació familiar en la presa de decisió” i “si aquest forma part de l’òrgan de contractació.” En aquest cas, el patró no forma part de l’òrgan de contractació i es tracta d’una contractació menor, competència de la gerència la seva tramitació.

Des de la direcció de la Fundació Cardona Històrica entenem que queda clar que el procés ha estat ben fet i que en cap cas s’ha incorregut en cap irregularitat. En aquest sentit, la direcció de la FCH reitera el seu total compromís amb la transparència i el bon funcionament de la institució. Tanmateix, admet que aquest fet ha pogut generar dubtes davant l’opinió pública i els patrons, pel qual es demana disculpes.

La Fundació Cardona Històrica treballa des de fa temps per reforçar tots els mecanismes que permetin una major transparència en totes les seves accions i que en el proper Patronat s’elevarà tot un seguit de propostes de millora que permetin, justament, no generar cap tipus de dubte davant qualsevol actuació en el marc dels treballs diaris de la Fundació.

Serveixi, per últim, aquest comunicat per agrair l’esforç, el compromís i el treball de tots els membres del Fundació: personal, direcció i patrons/es, així com dels agents turístics de la nostra vila.

Les gestions realitzades durant tot aquest any 2021 per aconseguir la viabilitat de la FCH i revertir, així, la situació causada per la pandèmia, comença a donar els seus fruits amb molt bons indicadors, fins al mes de setembre, pel que fa a les xifres econòmiques i al nombre de visitants, que supera en alguns mesos les xifres del 2019.

 

Imatge d'arxiu.
Imatge d'arxiu.