Sol·licitud de llicència instal·lació de grua

Demanar autorització per la instal·lació de grues o altres aparells elevadors.

Qui ho pot demanar?

 • Promotor, propietari de la finca

Quin cost té?

 • Ordenança fiscal número 5: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • Ordenança fiscal número 19: taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

En quines dates es pot fer?

 • Sempre

Quan temps triga la resposta?

 • Un mes com a màxim

Quina documentació es lliura?

 • Títol de la llicència

On es pot trobar més informació:

 • Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Normativa del planejament general.
 • Ordenances fiscals.

Preguntes més freqüents:

 • Un cop presentada la sol·licitud i pagada l'autoliquidació es pot iniciar la instal·lació?

No, la instal·lació de la grua només es pot iniciar quan s'hagi concedit la llicència corresponent.

Documentació a aportar:

 • Instància.
 • Fotocòpia del NIF del sol·licitant.
 • Projecte tècnic amb plànol d’emplaçament.
 • Assumeix de tècnic competent, acreditatiu del correcte funcionament i la seguretat de la grua mentre aquesta romangui a l'obra (muntatge, funcionament i desmuntatge de la grua).
 • Certificat segellat per l'Entitat d'Inspecció i Control que acrediti que la grua desmuntada ha passat favorablement la corresponent inspecció i es troba en condicions de ser muntada a l'emplaçament de la sol·licitud de la llicència.
 • Autoliquidació dels impostos i taxes municipals corresponents

Canals de tramitació

A les oficines municipalsPresencialmentAjuntament de CardonaPlaça de la Fira, 108261 - Cardona (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-12-2020 15:16