L'Ajuntament de Cardona crea uns ajuts de més de 10.000 euros per a la digitalització de les empreses locals

Última revisió 06-10-2021 17:27
04/10/2021

Les sol·licituds s’obriran a partir del mes de novembre i s’anunciarà a través dels canals oficials

El passat ple municipal de l’Ajuntament de Cardona, celebrat el 28 de setembre, va aprovar per unanimitat la creació d’uns ajuts per a la digitalització de les empreses de Cardona per pal·liar els efectes de la Covid-19.

La finalitat d’aquests ajuts excepcionals és donar suport a les empreses de Cardona que han implantat eines digitals per mantenir o millorar la seva competitivitat en el marc dels efectes generats per la COVID-19, potenciar el coneixement i la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses cardonines i per últim, millorar el posicionament i la presència a internet del sector empresarial per tal d'adaptar-se i fer front a la nova situació i enfortir les seves capacitats i fer-lo més competitiu en l'era post-Covid19

Poden ser persones beneficiàries els i les professionals autònoms donats d'alta al RETA i les pimes (petites, mitjanes i grans empreses) establertes al municipi de Cardona. L’import màxim de la subvenció serà de màxim 1.000€ euros.

Es subvencionaran totes les accions dutes a terme des del 14 de març de 2020 al 30 de novembre de 2021 i que hagin estat efectivament pagades per la persona beneficiària abans de la finalització del termini de presentació de la justificació econòmica (el 30 de novembre de 2021).

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament a través de la seu electrònica (https://cardona.eadministracio.cat) i el termini de presentació de sol·licituds s’establirà en la convocatòria corresponent i finalitzarà el 30 de novembre de 2021.

La documentació a presentar amb la sol·licitud és la següent:

  • Fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant si és una persona física i/o del representant en cas de persona jurídica. En el cas d’associació sense finalitat de lucre, exemplar dels estatuts aprovats.
  • Model 036 de declaració censal d’activitats econòmiques o qualsevol altre documentació oficial que ho acrediti.
  • Memòria detallada de les accions implementades segons el model normalitzat que es podrà trobar a https://www.adlsolcar.cat/punt-empresa/ajuts-subvencions/
  • Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, segons el model normalitzat que es podrà trobar a https://www.adlsolcar.cat/punt-empresa/ajuts-subvencions/, que inclourà una relació classificada de totes les despeses subvencionables relacionades amb el desenvolupament de l'actuació, amb identificació del creditor, i el document, l'import, la data d'emissió, la data de pagament i la forma de pagament.
  • Còpia dels documents acreditatius de la despesa realitzada i els comprovants de pagament de les despeses subvencionables.
  • Document acreditatiu d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'actuació subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.
  • Dades bancàries del compte on realitzar l’ingrés de la subvenció o document equivalent obtingut per banca electrònica on figuri el/la titular del compte bancari i les dades bancàries complertes de la persona beneficiària.
  • Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries d’avant l’Agència tributària i la Seguretat Social.

 

El pressupost total destinat a aquests ajuts són 10.152€ provinents del Fons extraordinari per als centres locals de serveis a les empreses de la Diputació de Barcelona per a l’any 2020 i 2021.

Per a qualsevol dubte o aclariment es pot contactar al telèfon 93 869 22 87 o bé per correu electrònic a rosamaria.lanaspa@adlsolcar.cat i olga.buenaventura@adlsolcar.cat.