Comissió Informativa


 

La Comissió Informativa Permanent estarà integrada per sis membres, mantenint la proporcionalitat derivada de els últimes eleccions locals.

Composició

Presidenta

  • ERC – Sra. Aida Molner i Pejoan

Membres titulars

  • ERC: Sr. Josep Tristany Claret
  • ERC: Sr. Joan Hernandez Moscoso
  • PDeCAT: Sra. Rosa Ruiz i Pubill
  • SC: Sr. Jordi Casas Pons

Membres suplents

  • ERC: Sra. Anna Maria Sala i Villaró
  • ERC: Sra. Maite Barrera Pons
  • ERC: Sr. Sergi Ballesteros Gregorio
  • PDeCAT: Sra. Montserrat Obradors i Palau
  • PDeCAT: Sr. Joan Jané i Sardans

La presidència de la Comissió Informativa Permanent i Especial de Comptes és delegarà per l’alcalde, mitjançant decret, en aquell regidor/a que sigui proposat/da per la pròpia Comissió, prèvia elecció efectuada en el seu si.

Els vocals suplents podran substituir als titulars en cas d’absència, puntual o permanent, en les reunions de la Comissió.

Competències

Les funcions d’estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple. També, de la Junta de Govern Local o de l’alcalde en el cas de que aquests òrgans actuïn per delegació del Ple, circumstància que és farà constar en la part expositiva del dictamen o decret, respectivament.

Comissió Informativa Permanent 

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l’Ajuntament que tenen per funció l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Comissió de Govern quan actuï per delegació o desconcentaració d’aquest, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde, la Comissió de Govern i els i les regidores que ostentin delegacions o competències desconcentrades, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Les comissions informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. Malgrat això és el Ple el que determina el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup municipal.

Calendari

Les sessions de la Comissió Informativa Permanent seran de periodicitat bimensual, i en determinarà el dia i hora, el seu president o presidenta. La Comissió es reunirà amb caràcter extraordinari en els supòsits previstos legalment.

Actes


Títol Document Url
Acta CIP 2018/11Acta CIP 2018/11 Enllaç
Acta CIP 2018/10Acta CIP 2018/10 Enllaç
Acta CIP 2018/9Acta CIP 2018/9 Enllaç
Acta CIP 2018/8Acta CIP 2018/8 Enllaç
Acta CIP 2018/7Acta CIP 2018/7 Enllaç
Acta CIP 2018/6Acta CIP 2018/6 Enllaç
Acta CIP 2018/4Acta CIP 2018/4 Enllaç
Acta CIP 2018/3Acta CIP 2018/3 Enllaç
Acta CIP 2018/2Acta CIP 2018/2 Enllaç
Acta CIP 2018/1Acta CIP 2018/1 Enllaç
Acta CIP 2017/6Acta CIP 2017/6 Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-08-2019 13:04