Comissió Especial de Comptes

 

La Comissió Informativa Permanent estarà integrada per sis membres, mantenint la proporcionalitat derivada de els últimes eleccions locals.

Composició

Presidenta

  • ERC – Sra. Aida Molner i Pejoan

Membres titulars

  • ERC: Sr. Josep Tristany Claret
  • ERC: Sr. Joan Hernandez Moscoso
  • PDeCAT: Sra. Rosa Ruiz i Pubill
  • SC: Sr. Jordi Casas Pons

Membres suplents

  • ERC: Sra. Anna Maria Sala i Villaró
  • ERC: Sra. Maite Barrera Pons
  • ERC: Sr. Sergi Ballesteros Gregorio
  • PDeCAT: Sra. Montserrat Obradors i Palau
  • PDeCAT: Sr. Joan Jané i Sardans

Els vocals suplents podran substituir als titulars en cas d’absència, puntual o permanent, en les reunions de la Comissió.

La presidència de la Comissió Informativa Permanent i Especial de Comptes és delegarà per l’alcalde, mitjançant decret, en aquell regidor/a que sigui proposat/da per la pròpia Comissió, prèvia elecció efectuada en el seu si.

Competències

Les funcions d’estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple. També, de la Junta de Govern Local o de l’alcalde en el cas de que aquests òrgans actuïn per delegació del Ple, circumstància que és farà constar en la part expositiva del dictamen o decret, respectivament.

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan col·legiat de l’Ajuntament de constitució obligatòria, composat per membres de tots els grups polítics amb representació a la corporació en proporció al seu pes, que es constitueix amb el cartipàs municipal. La seva funció consisteix en l’examen i fiscalització municipal interna dels comptes anuals de l’Ajuntament, prèvia a la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament, i per això es reuneix abans de l’u de juny. Els comptes anuals de l’Ajuntament, un cop aprovats, es trameten a la Sindicatura de Comptes de Catalunya que és l’òrgan de fiscalització externa dels comptes anuals abans del 15 d’octubre de cada any.

Calendari

Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, l’Alcalde haurà de convocar als membres de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els comptes de patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost.

Actes

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-08-2019 13:19