Informació sobre el pagament de taxes i impostos municipals pel 2021 a Cardona

Última revisió 16-04-2021 12:17
16/04/2021

L'Ajuntament de Cardona modifica el calendari amb una pròrroga del cobrament de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica fins l’1 de juny de 2021, així com divideix en dues fraccions la taxa pel servei de gestió dels residus comercials

El calendari fiscal de l’exercici 2021 relatiu al pagament de taxes i impostos municipals, que els contribuents han rebut al seu domicili des de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, es correspon amb el que va ser inicialment aprovat i publicat al BOP (Butlletí Oficial de la Província) en data 10 de desembre de 2020.

Posteriorment, l’Ajuntament, d’acord amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, ha decidit modificar aquest calendari amb una pròrroga del cobrament de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica fins l’1 de juny de 2021, així com dividir en dues fraccions la taxa pel servei de gestió dels residus comercials.

Com cada any, el calendari preveu 3 fraccionaments pels rebuts de l’IBI (impost sobre bens immobles) que estiguin domiciliats, en les dates aprovades per l’ajuntament de Cardona. Tota la informació relativa al nou calendari fiscal de l’exercici 2021 de Cardona, la podreu trobar a l’enllaç següent: https://orgt.diba.cat/es/Home/selecciomunicipi?concepteTramit=NO&codiError=WEB00011&parametre=VT&IDSessionReturn=b401a89f-04d3-457c-b738-6e000f139b31&keyModel=modelCALENDARI_

A més, qualsevol ciutadà interessat a fraccionar qualsevol altre rebut pendent, i que sigui superior a 60 euros, poden fer-ho consultant tota la informació i els passos a seguir a l’enllaç: https://orgt.diba.cat/ca/TramitsPagaments/Ajornament/fraccionaments

En cas de disposar de signatura electrònica/digital, es pot fer el tràmit telemàticament a la seu electrònica de l’ORGT (https://orgt.diba.cat/ca/Home/Index). En cas contrari, es pot presentar una sol·licitud en paper a les oficines municipals de l’Ajuntament de Cardona.

 

foto d'arxiu
foto d'arxiu