Condicions d'us del Centre Cívic / Casal de Joves

La complimentació del formulari no pressuposa el consentiment de l'Ajuntament de Cardona a realitzar l'activitat esmentada i usar l'espai. Un cop feta la prereserva l'òrgan municipal competent en tramitarà l'autorització i quan aquesta sigui acceptada es notificarà al sol.licitant via correu electrònic i es publicarà a l'agenda d'ús del Centre Cívic / Casal de Joves.

Per poder realitzar l'activitat s'haurà d'haver sol·licitat l'espai amb un termini mínim de set dies. La sol·licitud d'espais es podrà fer amb una previsió màxima anual per actes puntuals i una previsió màxima de tres mesos per activitats periòdiques.

L'horari del Centre Cívic és de 9:00 hores a 00:00 hores.

L'assignació dels espais es farà segons la disponibilitat existent. La cessió dels espais es determinarà per ordre d'entrada i segons la preferència següent:
  • Actes organitzats per l'Ajuntament de Cardona
  • Actes organitzats per organismes o institucions públiques
  • Actes organitzats per entitats locals, degudament inscrites al Registre Municipal d'Entitats Locals.
  • Actes organitzats per empreses, comerços o persones a títol individual de Cardona.
  • Actes organitzats per entitats amb seu fora de Cardona, degudament legalitzades.
  • Actes organitzats per empreses o persones foranes.
La cessió d'espais per la realització d'activitats serà de caràcter gratuït sempre i quant no es tracti d'una activitat lucrativa, empresarial o impliqui el cobrament d'entrades. En aquests casos l'entitat organitzadora haurà d'abonar l'import establert per l'ordenança fiscal municipal.

L'ús del Centre Cívic / Casal de Joves està sotmès a les disposicions i normes que fixa el Reglament d'ús de l'equipament.