Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2007-05-24
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 24 de Maig de 2007

Ordre del dia

1. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.

1.1. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 73/2007, relatiu a l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2006.

1.2. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 74/2007, relatiu a la incorporació de romanents de crèdit procedent de la liquidació del pressupost de l’exercici 2006, al pressupost de l’exercici 2007.

1.3. Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial, amb la consideració d’obra ordinària i en aplicació del que preveuen els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del projecte executiu anomenat “Construcció d’un nou camí d’accés a la Muntanya de Sal de Cardona”, amb un pressupost d’execució per contracte de 377.040,18 euros, IVA inclòs.

1.4. Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, promoguda per l’Ajuntament de Cardona i redactada per l’arquitecte Maria Àngels Mas i Pintó, per una nova ordenació de l’illa definida pel Cr. Bisbe Guix, la prolongació del Cr. Sant Jordi i dos nous carrers que el planejament general vigent defineix a partir del desenvolupament del Pla Parcial PPR3, substituint la qualificació urbanística existent, per la de volumetria específica (clau 3d).

Acords adoptats

1. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.

1.1. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 73/2007, relatiu a l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2006.

L’Alcalde diu que es llegiran els dos decrets i es tractaran conjuntament.

La secretària que subscriu, llegeix el decret, següent:

“Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat, pels articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 51 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, de la Generalitat de Catalunya, i 24 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

Atès que, en compliment del que disposa l'article 6è del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, s'ha formulat, la liquidació d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2006, amb l'informe favorable de la Secretaria-Intervenció.

En conseqüència del que ha estat exposat, resolc i disposo:

Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost de l'exercici 2006, en aplicació d'allò que disposen els articles 191 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (RDL 2/2004 de 5 de març) i 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, formulada per la Intervenció Municipal, el resultat de la qual és el següent:

AJUNTAMENT DE CARDONA
ROMANENT DE TRESORERIA a 31 de desembre de 2006
(Article 101 R.D. 500/1990)

Concepte 31.12.2006

1. (+) Deutors pendents de cobrament: 2.286.904,63€

De pressupost d'ingressos pressupost corrent: 1.594.662,26€
De pressupost d'ingressos pressupost tancat: 692.248,30€
De recursos d'altres ens: 0,00€
D'altres operacions no pressupostàries: 37.799,44€
Menys: saldos de dubtós cobrament: -37.805,37€
Menys: ingressos pendents d'aplicació definitiva: 0,00€

2. (-) Creditors pendents de pagament: 1.594.123,97€

De pressupost de despeses pressupost corrent: 1.089.407,50€
De pressupost de despeses pressupost tancat: 406.482,08€
De recursos d'altres ens: 0,00€
D'altres operacions no pressupostàries: 98.234,39€
Menys: pagaments pendents aplicació: 0,00€

3. (+). Fons líquids de tresoreria: 1.068.510,21€

4. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(5+6): 1.761.290,87€

5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat: 1.745.256,83€


6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (4-5): 16.034,04€


AJUNTAMENT DE CARDONA
RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2006
(Article 96 R.D. 500/1990)

Concepte: 31.12.2006

Drets reconeguts nets: 6.447.464,51€
Obligacions reconegudes netes: 4.788.725,42€

Resultat pressupostari : 1.658.739,09€

Desviacions positives de finançament: 1.742.649,83€
Desviacions negatives de finançament: 266.937,20€
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria: 0,00€

Resultat pressupostari ajustat: 183.026,46€

Segon. Disposar que es doni compte d'aquesta aprovació, al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebri, en aplicació d'allò que disposa l'article 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'article 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.”


1.2. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 74/2007, relatiu a la incorporació de romanents de crèdit procedent de la liquidació del pressupost de l’exercici 2006, al pressupost de l’exercici 2007.

La secretària que subscriu, llegeix el decret, següent:

“Atès el que disposa l’article 182 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (RDL 2/2004 de 5 de març) i l'article 47 del RD 500/1990 de 20 d'abril pel que es desenvolupa el títol sisè de l'esmentada Llei, en matèria de pressupostos.

Atès allò disposat en l'esmentat article 47 del RD 500/1990, els romanents de crèdit que s'incorporen corresponen tots ells a operacions de capital (article 182.1.c del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

Atès allò disposat per l’article 182.1 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 48 del RD 500/1990, es disposa de suficients recursos financers per a la incorporació d’aquests romanents de crèdit.

Atesa la proposta presentada per la Intervenció Municipal en el seu informe de data 9 de maig de 2007, aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les competències que li atorga l'article 21.1 f) de la Llei de Bases de Règim Local,

HA RESOLT

Primer. Autoritzar la incorporació de Romanents de Crèdit procedents de la liquidació del pressupost de l’exercici 2006, al pressupost de l’exercici 2007, segons el següent detall:

Concepte:

Pressupost Despeses:

Construcció deixalleria: 3.872,29
Nova Biblioteca: 399.368,57
Accés equipament Cal Badia: 88.006,00
Deixalleria: 180.263,05
Equipament Cal Badia: 196.755,97
Enderroc Colònies Arquers: 30.000,00
Vestidors camp futbol: 7.242,92
Pista esportiva la Coromina: 29.441,61
Honoraris Pla Ordenació urbanístic: 75.512,94
Nucli antic: 321.367,53
Adequació Espai Central Mina Nieves: 150.000,00
Pla foment turístic: 20.950,00
Nova Biblioteca: 150.000,00
Urbanització Bisbe Guix: 971,46
Reparació camí Viver Serrateix: 118.286,81

Total Capítol VI: 1.772.039,15

Pressupost Ingressos:

Subvenció Fundació Cardona Històrica: 27.602,99
Total Capítol VII: 27.602,99

Romanent de tresoreria afectat: 1.744.436,16
Total Capítol VIII: 1.744.436,16

Totals: 1.772.039,15 (Despeses) 1.772.039,15 (Ingressos)La Presidència sotmet els decrets al coneixement de la Corporació, que es dóna per assabentada.


1.3. Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial, amb la consideració d’obra ordinària i en aplicació del que preveuen els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del projecte executiu anomenat “Construcció d’un nou camí d’accés a la Muntanya de Sal de Cardona”, amb un pressupost d’execució per contracte de 377.040,18 euros, IVA inclòs.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que l’empresa Ercros, sa, ha encarregat la redacció del projecte executiu anomenat “Construcció d’un nou camí d’accés a la Muntanya de Sal de Cardona”, a l’Enginyer de Camins, Canals i Ports Sr. Marc Dalmau Figueras, amb un pressupost d’execució per contracte de 377.040,18 euros, IVA inclòs.

Atesos els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 36 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, referents al procediment d’aprovació de projectes d’obres ordinàries.


Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS

Primer. Aprovar inicialment, amb la consideració d’obra ordinària i en aplicació del que preveuen els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, el projecte executiu anomenat “Construcció d’un nou camí d’accés a la Muntanya de Sal de Cardona”, redactat per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, Marc Dalmau Figueras amb un pressupost d’execució per contracte de 377.040,18 euros, IVA inclòs.

Segon. Obrir un període d’informació pública del projecte aprovat inicialment de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia hàbil següent al de la inserció del corresponent anunci en l’últim dels Butlletins Oficials, durant els quals es podrà examinar el projecte i formular-hi les al•legacions i reclamacions pertinents.

Tercer. Fer constar que, de no formular-se reclamacions ni al•legacions durant el període d’informació pública, el projecte quedarà definitivament aprovat, de forma automàtica, sense requerir-se nou acord exprés, amb efectes des del dia hàbil següent al de finalització del període d’informació pública.

Quart. Delegar a l’Alcaldia-Presidència, tan àmpliament com en dret sigui possible, per a subscriure els convenis resultants de l’adquisició de patrimoni i/o constitució de drets reals en relació als bens i drets afectats per aquest projecte.


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 10 membres presents de la Corporació.

1.4. Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, promoguda per l’Ajuntament de Cardona i redactada per l’arquitecte Maria Àngels Mas i Pintó, per una nova ordenació de l’illa definida pel Cr. Bisbe Guix, la prolongació del Cr. Sant Jordi i dos nous carrers que el planejament general vigent defineix a partir del desenvolupament del Pla Parcial PPR3, substituint la qualificació urbanística existent, per la de volumetria específica (clau 3d).

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atesa la proposta de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, promoguda per l’Ajuntament de Cardona i redactada per l’arquitecte Maria Àngels Mas i Pintó, per la nova ordenació de l’illa definida pel Cr. Bisbe Guix, la prolongació del Cr. Sant Jordi i dos nous carrers que el planejament general vigent defineix a partir del desenvolupament del Pla Parcial PPR3.

Atesa la voluntat municipal de posar nou sòl residencial per fer habitatge protegit, en el marc d’un nou desenvolupament urbanístic de la Coromina.

Atès que l’objectiu d’aquesta proposta és assolir una nova tipologia edificatòria que permeti l’increment del nombre d’habitatges, inicialment previst per les NNSS i la determinació d’un percentatge d’habitatge protegit.

Atès l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 17 de maig de 2007, en el qual fa constar que aquesta modificació queda justificada i es pot procedir a la seva aprovació inicial.

Atès que la seva tramitació s’ha de dur a terme d’acord amb el procediment que s’estableix a l’article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Vist que en virtut de l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, i dels articles 52.2 c) i 114.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, la competència per l’aprovació inicial del planejament general del municipi correspon al Ple.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents

ACORDS

Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, promoguda per l’Ajuntament de Cardona i redactada per l’arquitecte Maria Àngels Mas i Pintó, per una nova ordenació de l’illa definida pel Cr. Bisbe Guix, la prolongació del Cr. Sant Jordi i dos nous carrers que el planejament general vigent defineix a partir del desenvolupament del Pla Parcial PPR3, substituint la qualificació urbanística existent, per la de volumetria específica (clau 3d).

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes per a al•legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, a un diari dels de més divulgació en l’àmbit municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació.

Tercer. L’esmentada aprovació inicial s’entendrà aprovada provisionalment sense necessitat de nou acord, si durant el termini d’exposició pública no es presenten al•legacions, reclamacions ni suggeriments i es trametrà l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per la seva aprovació definitiva.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 9 vots a favor del Grup Municipal de CIU (7) i del Grup Municipal d’ERC (2) i una abstenció del Grup Municipal Socialista.


I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les tretze hores trenta minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat