Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2011-10-24
Anar a l'inici de la pàgina

Dilluns, 24 d'Octubre de 2011

Ordre del dia

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 24 D’OCTUBRE DE 2011

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 24 d’octubre de 2011 es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Alcalde-President, SR. FERRAN ESTRUCH I TORRENTS, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:

SR. JOSEP TRISTANY I CLARET
SRA. M. ELENA XIXONSI CLOTET
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SR. JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN
SRA. CLOTI FARRÀS I COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
SR. JORDI CASAS PONS
SR. DAVID RIVERA I GALERA

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental de la Corporació, Sra. BRÍGIDA MANAU I VILA.

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.1.- Formació de les Meses Electorals, mitjançant sorteig públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, amb motiu de les Eleccions a Corts Generals 2011, a celebrar el dia 20 de novembre de 2011, convocades pel Reial Decret 1329/2011, de 26 de setembre.-

La Secretària llegeix l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny que diu el següent:

“La formació de les Meses pertoca als ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de Zona.

El president i els vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones censades en la Secció corresponent, que siguin menors de seixanta-cinc anys i que sàpiguen llegir i escriure. El president haurà de tenir el títol de batxiller o el de Formació Professional de segon Grau o subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent.
Es procedeixi de la mateixa forma al nomenament de dos suplents per a cada un dels membres de la Mesa.

El sorteig esmentat es realitzarà entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria.” I explica que en aquest moment ens trobem dins d’aquest període.

A continuació explica el procediment a seguir per aquesta formalització de les Meses Electorals.

Consistirà en un sorteig públic, mitjançant el nou programa informàtic “CONOCE” facilitat per l’Institut Nacional d’Estadística (Oficina del Cens electoral), que automàticament donarà els resultats.

Finalitzat el procediment, queden constituïdes les Meses Electorals, a la vista del cens, per raó del sorteig, de la següent manera:


DISTRICTE 01 SECCIÓ 001 MESA U

TITULARS

PRESIDENT: SRA. IMMACULADA FERRER CAELLES
1r VOCAL: SRA. RAMONA CALVERAS RIBERA
2n. VOCAL: SR. JORDI TORT GUALS

SUPLENTS

1r. SUPLENT DE PRESIDENT: SR. DOMINGO GALERA SANCHEZ
2n. SUPLENT DE PRESIDENT: SRA. MARIA SUÑE FORTICH

1r. SUPLENT DEL VOCAL 1r: SRA. ESTER CALLE JENE
2n. SUPLENT DEL VOCAL 1r: SRA. IRENE GARCIA HEREDIA

1r. SUPLENT DEL VOCAL 2n: SRA. MARTA PEREZ GASSO
2n. SUPLENT DEL VOCAL 2n: SRA. BEGOÑA TORNE LASSO

DISTRICTE 01 SECCIÓ 002 MESA A

TITULARS

PRESIDENT: SR. JOSE ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ
1r VOCAL: SRA. MANUELA GARCIA SORIANO
2n. VOCAL: SRA. ISABEL CASADO GARRIGA

SUPLENTS

1r. SUPLENT DE PRESIDENT: SRA. MONTSERRAT GARRIGA GAMISANS
2n. SUPLENT DE PRESIDENT: SR. ANTONIO HARO MARQUEZ

1r. SUPLENT DEL VOCAL 1r: SRA. M. PILAR ARRABAL FORASTE
2n. SUPLENT DEL VOCAL 1r: SRA. NOUR EL HOUDA BENALI RAHMANI

1r. SUPLENT DEL VOCAL 2n: SR. MIQUEL COMPANY RIERA
2n. SUPLENT DEL VOCAL 2n: SRA. SILVIA JURADO MUJAL

DISTRICTE 01 SECCIÓ 002 MESA B

TITULARS

PRESIDENT: SRA. SUSANA PEREZ CASTILLO
1r VOCAL: SRA. ISABEL RUBIO MARTINEZ
2n. VOCAL: SR. MARCOS RODRIGUEZ HERRERO

SUPLENTS

1r. SUPLENT DE PRESIDENT: SR. JORDI MUNTADA PUIG
2n. SUPLENT DE PRESIDENT: SRA. R. MARIA RIBERA BADIA

1r. SUPLENT DEL VOCAL 1r: SRA. M. TERESA VARO TORTOSA
2n. SUPLENT DEL VOCAL 1r: SR. JUAN SANT SALVADOR

1r. SUPLENT DEL VOCAL 2n: SRA. NÚRIA SALA SERRA
2n. SUPLENT DEL VOCAL 2n: SR. ELIAS SUNYER COROMINAS

DISTRICTE 01 SECCIÓ 003 MESA A

TITULARS

PRESIDENT: SR. ALFONSO ROMERO IDIGORAS
1r VOCAL: SRA. MONTSERRAT GRAU ANGULO
2n. VOCAL: SRA. ANA MARIA HERNANDEZ GARCIA

SUPLENTS

1r. SUPLENT DE PRESIDENT: SRA. GLORIA BADIA DIAZ
2n. SUPLENT DE PRESIDENT: SRA. DOLORES MARTINEZ MUÑOZ

1r. SUPLENT DEL VOCAL 1r: SRA. M. CARMEN BARRERA SORIANO
2n. SUPLENT DEL VOCAL 1r: SR. RAUL ROCA SOTO

1r. SUPLENT DEL VOCAL 2n: SR. JOSE MIGUEL AYALA BARTES
2n. SUPLENT DEL VOCAL 2n: SRA. PILAR SIMON CARREÑO

DISTRICTE 02 SECCIÓ 001 MESA U

TITULARS

PRESIDENT: SR. ANGEL BADIA GUIX
1r VOCAL: SRA. MONTSERRAT SOLANELLES SERRA
2n. VOCAL: SRA. MARIA CAPDEVILA CAELLAS

SUPLENTS

1r. SUPLENT DE PRESIDENT: SR. JOSE ALONSO GARCIA MASAFRETS
2n. SUPLENT DE PRESIDENT: SRA. M. MONTSERRAT ALGUE VILASECA

1r. SUPLENT DEL VOCAL 1r: SR. FERRAN REIMONDEZ ROVIRA
2n. SUPLENT DEL VOCAL 1r: SR. ANGEL ANDREU ESPLUGA

1r. SUPLENT DEL VOCAL 2n: SR. JORGE ESPELT COSTA
2n. SUPLENT DEL VOCAL 2n: SRA. ELVIRA MARTIN DOMINGUEZ

DISTRICTE 02 SECCIÓ 003 MESA U

TITULARS

PRESIDENT: SR. PEDRO MARSINYACH CASAFONT
1r VOCAL: SR. BLAS VEGA SANCHEZ
2n. VOCAL: SR. ANTONIO MELERO REINA

SUPLENTS

1r. SUPLENT DE PRESIDENT: SR. ANGEL CHIRVECHES FERNANDEZ
2n. SUPLENT DE PRESIDENT: SR. JOSE LAGO MINGARRO

1r. SUPLENT DEL VOCAL 1r: SRA. FRANCISCA BERMEJO MACARRO
2n. SUPLENT DEL VOCAL 1r: SR. SERGIO BALLESTEROS DE HARO

1r. SUPLENT DEL VOCAL 2n: SR. ANTONIO VERGEL OBRADORS
2n. SUPLENT DEL VOCAL 2n: SR. CARLES BARRERA VILA


A continuació, es passa a votació.


S’aprova per unanimitat dels 13 membres presents, la composició de les 6 meses electorals del municipi de Cardona; Acordant-se així mateix, remetre la corresponent documentació a la Junta Electoral de Zona, per la seva supervisió.


I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les tretze hores vint minuts de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat