Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2007-05-03
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 3 de Maig de 2007

Ordre del dia

1. Aprovació actes anteriors.

1.1. Aprovació de les actes de les sessions següents: Ple Ordinari de data 1 de març de 2007 i Ple extraordinari de data 26 de març de 2007.-


2. Qüestions prèvies.

2.1. Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 34 al 67 del 2007, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.


3. Alcaldia-Presidència.

3.1. Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la concessió del “Saler d’Or de la Vila de Cardona” a El Vilar Rural de Cardona, distinció prevista a l’article 9 del Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, de 16 de febrer de 2006, en reconeixement dels mèrits assolits dins el marc general municipal d’impuls al turisme i l’activitat econòmica de Cardona; havent contribuït, de manera significada a la promoció socio-turística de Cardona.

3.2. Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir l’alienació, mitjançant concurs públic, d’un solar propietat de l’Ajuntament de Cardona, situat al Carrer Convent, núm. 17.

3.3. Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir l’alienació, mitjançant subhasta pública, d’una plaça d’aparcament propietat d’aquest Ajuntament situada a la planta soterrani de l’edifici plurifamiliar del carrer Pau Vila, núm. 3-7,

3.4. Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la modificació de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en data 6 de març de 1998, relatiu a la cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya, Departament de Governació d’un terreny per tal de construir un nou parc de bombers, en el sentit d’afegir explícitament la menció del dret de reversió tal i com ho preceptua l’article 50.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel que s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Local a Catalunya.

3.5. Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial de la creació del Consorci del Govern Territorial de Salut de Bages-Solsonès, amb la finalitat d’assolir el grau adequat d’integració de les competències en l’àmbit de la salut de l’Administració de la Generalitat i les administracions locals i millorar així la salut de la població, així com l’aprovació inicial dels estatuts del Consorci abans esmentat.


4. Àrea d'hisenda i ordenació del territori.


4.1. Regidoria d'Urbanismes, Obres i Serveis.

4.1.1. Dictamen del Tinent d’Alcalde delegat d’Urbanisme, Obres i Serveis relatiu a l’aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, pel tal d’ampliar la profunditat edificable en l’àmbit de les finques situades al Cr. Nou, núm. 10-14, presentada per la societat PLANES 2000 S.L. propietària de les finques i redactada per l’arquitecte Carlos Dorico Basiero.


5. Assumptes sobrevinguts.


6. Precs, preguntes i interpel·lacions.

Acords adoptats

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. Aprovació de les actes de les sessions següents: Ple Ordinari de data 1 de març de 2007 i Ple extraordinari de data 26 de març de 2007.

Examinades les actes de les sessions següents: Ple Ordinari de data 1 de març de 2007 i Ple extraordinari de data 26 de març de 2007, s’aproven per unanimitat dels 11 membres presents de la Corporació.


2. QÜESTIONS PRÈVIES.

2.1. Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 34 al 67 del 2007, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

El Ple de la Corporació, es dóna per assabentat, dels Decrets de l’Alcaldia núms. 34 al 67 del 2007, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.


3. ALCALDIA-PRESIDENCIA.


3.1. Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la concessió del “Saler d’Or de la Vila de Cardona” a El Vilar Rural de Cardona, distinció prevista a l’article 9 del Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, de 16 de febrer de 2006, en reconeixement dels mèrits assolits dins el marc general municipal d’impuls al turisme i l’activitat econòmica de Cardona; havent contribuït, de manera significada a la promoció socio-turística de Cardona.

“Atès que, en data 3 d’abril de 2003, es va inaugurar l’establiment hoteler: El Vilar Rural de Cardona, que ha suposat, dins del marc general municipal d’impuls al turisme i l’activitat econòmica, un benefici clar per la població.

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament reconèixer la trajectòria de les persones físiques o jurídiques que han destacat, de manera singular, pels seus mèrits al servei de l’interès general de la Vila de Cardona.

Atès que el Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 16 de febrer de 2006, contempla en el seu article 9: “el Saler d’Or de la Vila de Cardona”, com a “distinció honorífica que reconeix els mèrits o una llarga trajectòria professional de persones físiques o jurídiques, en l’àmbit turístico-cultural i/0 social que ha beneficiat de manera meritòria a l’interès general i a la projecció de la vila de Cardona”.

Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 12 d’abril de 2007, es va incoar expedient d’Honors i Distincions dirigit a la concessió del “Saler d’Or de la Vila de Cardona” a El Vilar Rural de Cardona, a l’empara i de conformitat amb els articles 3, 9 i 14 del Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, de 16 de febrer de 2006.

Atès que per part de l’Instructor de l’expedient s’han complert totes les accions necessàries per acreditar la concessió del “Saler d’Or de la Vila de Cardona” a El Vilar Rural de Cardona, tal i com estableix l’article 14 de l’esmentat Reglament.


Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS

Primer. Concedir el “Saler d’Or de la Vila de Cardona” a El Vilar Rural de Cardona, distinció prevista a l’article 9 del Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, de 16 de febrer de 2006, en reconeixement dels mèrits assolits dins el marc general municipal d’impuls al turisme i l’activitat econòmica de Cardona; havent contribuït, de manera significada a la promoció socio-turística de Cardona.

Segon. Inscriure aquesta distinció honorífica en el Llibre-Registre d’Honors i Distincions de Cardona.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 11 membres presents de la Corporació.

3.2. Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir l’alienació, mitjançant concurs públic, d’un solar propietat de l’Ajuntament de Cardona, situat al Carrer Convent, núm. 17.


“Atès l’expedient instruït per a l’alienació, mitjançant concurs públic, d’un petit solar irregular propietat de l’Ajuntament de Cardona, situat al Carrer Convent, núm. 17, adquirit per subhasta pública.

Atès que a l’expedient s’ha acreditat el caràcter patrimonial del bé, el fet que no és necessari per a l’Ajuntament, el seu valor —fixat mitjançant taxació pericial— i la manca d’obligatorietat de sol•licitar informe previ al Departament de Governació. Així mateix, s’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars que n’han de regir el concurs públic, amb els informes preceptius de la Secretaria-Intervenció.

Atès que l’alienació d’un bé patrimonial s’ha de sotmetre a les normes reguladores de la contractació de les corporacions locals, segons l’article 42 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre i la Llei 33/2003, de Patrimoni de les Administracions Públiques, que preveu a l’article 137, l’alienació mitjançant concurs.

Atès el que disposa l’ article 274 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i de l’article 22.2.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre de mesures per a la modernització del Govern Local pel que fa a la competència del Ple.

Atès l’informe tècnic que consta a l’expedient.


Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS

Primer. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir l’alienació, mitjançant concurs públic, d’un petit solar irregular propietat de l’Ajuntament de Cardona, situat al Carrer Convent, núm. 17, que té la descripció següent:

“Urbana: Solar de configuració irregular, situat a Cardona, al Carrer Convent núm. 17.

Superfície: Quaranta-sis amb vint-i-cinc metres quadrats (46,25 m2)

Inscripció Registral: Inscrita en el Registre de la Propietat de Berga, amb el Tom 798, llibre 87 de Cardona, full 126, finca 1.468.

Càrrega registral: No hi consta cap càrrega registral.

Límits segons escriptures:
Nord: amb Carrer Convent
Sud: amb finca situada al Carrer Convent, núm. 15, propietat de la Sra. Rosario Gangonells Rotges, i part amb finca situada al carrer Munició, núm. 2, propietat de la Sra. Agustina Caellas Creus.
Est: amb Carrer Convent
Oest: amb finca situada al Carrer Munició, núm. 6, propietat del Sr. Javier Lanaspa Lloch.

Referència cadastral: L’esmentada finca té la següent referència cadastral d’urbana: 0613404CG9401S-0001OP.

Qualificació jurídica del bé: Bé Municipal Patrimonial.

Qualificació urbanística de la finca:

La finca està classificada segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Cardona, aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el 16 de febrer de 1988, (publicació al DOGC, el 2 de maig de 1988) com a Sòl Urbà Consolidat, qualificant-la com a Ordenació Tradicional-Nucli Antic (clau 1).

Segon. Sotmetre a informació pública el plec esmentat, per un termini de quinze dies, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i l’exposició al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a l’efecte de presentació d’al•legacions.

Tercer. Convocar concurs públic per alienar el bé immoble patrimonial identificat anteriorment

Quart. Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la tramitació de l’expedient.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 11 membres presents de la Corporació.


3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir l’alienació, mitjançant subhasta pública, d’una plaça d’aparcament propietat d’aquest Ajuntament situada a la planta soterrani de l’edifici plurifamiliar del carrer Pau Vila, núm. 3-7.

“Atès l’expedient instruït per a l’alienació, mitjançant subhasta pública, d’una plaça d’aparcament propietat d’aquest Ajuntament situada a la planta soterrani de l’edifici plurifamiliar del carrer Pau Vila, núm. 3-7.

Atès que a l’expedient s’ha acreditat el caràcter patrimonial del bé, el fet que no és necessari per a l’Ajuntament, el seu valor —fixat mitjançant taxació pericial— i la manca d’obligatorietat de sol•licitar informe previ al Departament de Governació. Així mateix, s’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars que n’han de regir la subhasta pública, amb els informes preceptius de la Secretaria-Intervenció.

Atès que l’alienació d’un bé patrimonial s’ha de sotmetre a les normes reguladores de la contractació de les corporacions locals, segons l’article 42 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i essent així que els actes de preparació i adjudicació del contracte, amb naturalesa d’actes separables, es regeixen per la legislació administrativa de contractació de les entitats locals, segons els articles 9 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, RDL 2/2000, de 16 de juny, i 273 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, cal procedir a l’aprovació inicial del corresponent plec de clàusules i sotmetre’l a informació pública.

L’òrgan competent per aprovar el plec de clàusules és el Ple municipal, pel fet de ser l’òrgan de contractació, tal com resulta del article 274 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i de l’article 22.2.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre de mesures per a la modernització del Govern Local.

Correspon en el moment present aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars i sotmetre’l a informació pública, a fi que s’hi puguin presentar al•legacions.

Si no s’hi formulen al•legacions en el termini atorgat, el plec de clàusules s’entendrà definitivament aprovat sense resolució expressa.


Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents


ACORDS


Primer. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir l’alienació, mitjançant subhasta pública, d’una plaça d’aparcament propietat d’aquest Ajuntament situada a la planta soterrani de l’edifici plurifamiliar del carrer Pau Vila, núm. 3-7, que té la descripció següent:

Finca núm. 1
(Escriptura de cessió gratuïta, núm. 225 de 04/11/2005)

Urbana: Entitat número trenta-quatre. Plaza d’aparcament núm. 1 del Bloc B, escala C de l’edifici en construcció, situat a Cardona, entre el carrer de la Pietat i la Carretera de Cardona al Miracle, (en l’actualitat a la planta soterrani de l’edifici plurifamiliar situat al carrer Pau Vila, núm. 3-7).

Superfície útil: Vint-i-set amb trenta-sis metres quadrats (27,36 m2)

Inscripció Registral: Inscrita en el Registre de la Propietat de Berga, amb el Tom 849, inscripció 1ª, Llibre 92 de Cardona, Foli 37 i Finca núm. 4.424.

Càrrega registral: No hi consta cap càrrega registral.

Límits segons escriptures:
Front considerant el seu accés, amb zona de pas i maniobra.
Dreta entrant, amb plaça d’aparcament núm. 2 o entitat número trenta-cinc.
Esquerra amb subsòl zona comú.
Fons amb subsòl de zona ajardinada d’ús privat.

Referència cadastral: L’esmentada finca té la següent referència cadastral d’urbana: 0309023-CG9400N-0034/GO.

Qualificació jurídica del bé: Bé Municipal Patrimonial.

Qualificació urbanística de la finca:

La finca està qualificada segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Cardona, aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el 16 de febrer de 1988, (publicació al DOGC, el 2 de maig de 1988) com a Sòl urbà consolidat, i classificades com a Volumetria específica (clau 3), subzona 3a2.

Segon. Sotmetre a informació pública el plec esmentat, per un termini de quinze dies, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i l’exposició al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a l’efecte de presentació d’al•legacions.

Tercer. Convocar subhasta pública per alienar el bé immoble patrimonial identificat anteriorment

Quart. Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la tramitació de l’expedient.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 9 vots a favor del Grup Municipal de CIU (7) i del Grup Municipal Socialista (2) i dues abstencions del Grup Municipal d’ERC.

3.4. Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la modificació de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en data 6 de març de 1998, relatiu a la cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya, Departament de Governació d’un terreny per tal de construir un nou parc de bombers, en el sentit d’afegir explícitament la menció del dret de reversió tal i com ho preceptua l’article 50.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel que s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Local a Catalunya.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“En data 6 de març de 1998, el Ple de l’Ajuntament va acordar la cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya, Departament de Governació de la següent finca: Porció de terreny de 4.655 metres quadrats de superfície que limita al nord amb vial del polígon, a l’est amb parcel•la de l’Excm. Ajuntament de Cardona, destinada a equipament, a l’oest amb parcel•la núm. 6 del tipus aïllada i al sud amb zona verda per tal de construir un nou parc de bombers.

En data 10 d’abril de 2007, el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació ha enviat l’escrit rebut de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat, en el qual es sol•licita la modificació de l’acord del ple municipal de cessió abans esmentat, en el sentit de que ha de figurar explícitament la menció del dret de reversió tal i com ho preceptua l’article 50.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel que s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Local a Catalunya.


Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent

ACORDS:

“Modificar l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en data 6 de març de 1998, relatiu a la cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya, Departament de Governació d’un terreny per tal de construir un nou parc de bombers, en el següent sentit:

“Primer. Cedir gratuïtament a la Generalitat de Catalunya, Departament de Governació la següent finca: Porció de terreny de 4.655 metres quadrats de superfície que limita al nord amb vial del polígon, a l’est amb parcel•la de l’Excm. Ajuntament de Cardona, destinada a equipament, a l’oest amb parcel•la núm. 6 del tipus aïllada i al sud amb zona verda per tal de construir un nou parc de bombers.

Segon. Disposar que si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa d’estar afectat al mateix fi, en els terminis fixats, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni d’aquest Ajuntament, i s’haurà d’estendre acta notarial de constatació de la no destinació, que serà notificada de forma legal, perquè la reversió produeixi efecte, i sens perjudici del dret de l’Ajuntament a rebre, si escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pels béns.

Tercer. Obrir un termini d’exposició pública de 30 dies durant el qual es poden formular reclamacions o al•legacions.

Quart. Donar compte del present acord al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè. Facultar l’Alcalde tant àmpliament com sigui possible per a l’execució del present acord.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 11 membres presents de la Corporació.

3.5. Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial de la creació del Consorci del Govern Territorial de Salut de Bages-Solsonès, amb la finalitat d’assolir el grau adequat d’integració de les competències en l’àmbit de la salut de l’Administració de la Generalitat i les administracions locals i millorar així la salut de la població, així com l’aprovació inicial dels estatuts del Consorci abans esmentat.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Vist el que disposa el Decret 38/2006 de 14 de març, pel qual es regula la creació de governs territorials de salut.

Vista la proposta de creació del Consorci del Govern Territorial de Salut del Bages-Solsonès, d’acord amb el previst a l’art. 2.2. de l’esmentat Decret, així com la proposta d’estatuts.

Vist el que disposen els arts. 313 i ss., en relació al 160 del Decret 179/95 de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals quan al règim jurídic dels consorcis i el seu procediment de creació.

Vistes les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament per l’art. 52.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Bases del Règim Local.


Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer. Aprovar inicialment la creació del Consorci del Govern Territorial de Salut del Bages-Solsonès, amb la finalitat d’assolir el grau adequat d’integració de les competències en l’àmbit de la salut, de l’Administració de la Generalitat i les administracions locals i millorar així la salut de la població.

Segon. Aprovar inicialment els estatuts del Consorci abans esmentat, els quals s’adjunten com Annex 1.

Tercer. Sotmetre els presents acords, juntament amb el text dels estatuts, a informació pública per un període de 30 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’anuncis de la corporació.

Quart. Encomanar al Consell Comarcal del Bages la publicació conjunta de l’anunci d’informació pública de l’aprovació inicial de la creació del “Consorci del Govern Territorial de Salut del Bages-Solsonès” i dels seus estatuts.

Durant aquest període es podran formular les al•legacions que es considerin pertinents.

Els acords adoptats, així com el projecte d’estatuts esdevindran definitius si dins el termini esmentat no es presenten al•legacions.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 11 membres presents de la Corporació.


4. ÀREA D'HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.


4.1. REGIDORIA D’URBANISME, OBRES I SERVEIS.

4.1.1. Dictamen del Tinent d’Alcalde delegat d’Urbanisme, Obres i Serveis relatiu a l’aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, pel tal d’ampliar la profunditat edificable en l’àmbit de les finques situades al Cr. Nou, núm. 10-14, presentada per la societat PLANES 2000 S.L. propietària de les finques i redactada per l’arquitecte Carlos Dorico Basiero.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atesa la proposta de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal presentada per la societat PLANES 2000 S.L., propietària de les finques situades al Cr. Nou, núm. 10-14, redactada per l’arquitecte Carlos Dorico Basiero.

Atès l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal, relatiu a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, per poder prolongar l’ocupació de la planta soterrada de les finques situades al Cr. Nou, 10-14, sobrepassant la fondària edificable establerta i, alhora, constituir a favor de l’Ajuntament una servitud de pas, que permeti donar sortida al futur aparcament previst en el Pla Especial de Millora Urbana del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric de la vila de Cardona.

Atès que la seva tramitació s’ha de dur a terme d’acord amb el procediment que s’estableix a l’article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Vist que en virtut de l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, i dels articles 52.2 c) i 114.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, la competència per l’aprovació inicial del planejament general del municipi correspon al Ple.

El Tinent d’Alcalde delegat d’Urbanisme, Obres i Serveis, previ informe de la Comissió Informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS

Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, pel tal d’ampliar la profunditat edificable en l’àmbit de les finques situades al Cr. Nou, núm. 10-14, presentada per la societat PLANES 2000 S.L. propietària de les finques i redactada per l’arquitecte Carlos Dorico Basiero.

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes per a al•legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, a un diari dels de més divulgació de la província i al tauler d’anuncis de la Corporació.

Tercer. L’esmentada aprovació inicial s’entendrà aprovada provisionalment sense necessitat de nou acord, si durant el termini d’exposició pública no es presenten al•legacions, reclamacions ni suggeriments i es trametrà l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per la seva aprovació definitiva.

Quart. Establir una servitud de pas a favor de l’Ajuntament de Cardona, de dos metres d’amplada, segons queda grafiada a la documentació planimètrica que s’adjunta, sobre les finques situades al Cr. Nou, del núm. 10 al 14 i Cr. Graells, núm. 5, de les quals es titular la societat PLANES 2000 SL. Aquesta servitud donarà sortida al futur aparcament previst en el Pla de Millora Urbana, dins del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric de la vila de Cardona.

Cinquè. Facultar a l’Alcalde-President, tan àmpliament com en dret sigui necessari, pel compliment dels anteriors acords.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat