Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2011-06-09
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 9 de Juny de 2011

Ordre del dia

L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 9 DE JUNY DE 2011

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 9 de juny de 2011, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, Josep Maria SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Excusa la seva absència el Regidor

SR. JOSEP BATISTA TROBALON

El President obre l'acte a l’objecte d’aprovar únicament les actes de les darreres sessions celebrades per aquest Ple i donar compte dels decrets de l’alcaldia.

1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 54 al 73 de 2011, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i especialment els decrets 65 i 66 de la liquidació de pressupost i incorporació de romanents de crèdit.

El Ple de la Corporació, es dóna per assabentat, dels Decrets de l’Alcaldia núms. 54 al 73 de 2011, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i d’abril i especialment els decrets 65 i 66 de la liquidació de pressupost i incorporació de romanents de crèdit, i que figuren al Llibre de Decrets.

2.- Aprovació de les actes anteriors: Ple Ordinari del dia 13 de gener, Ple Ordinari del dia 3 de març, Ple Extraordinari del dia 26 d’abril i Ple Ordinari del dia 5 de maig de 2011.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les tretze hores trenta minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat