Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2011-05-05
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 5 de Maig de 2011

Ordre del dia

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 5 DE MAIG DE 2011

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,30 hores del dia 5 de maig de 2011, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Excusa la seva absència el Regidor
SR. JOSEP BATISTA TROBALON

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors

2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 21 al 52 de 2011, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

El Ple de la Corporació, es dóna per assabentat, dels Decrets de l’Alcaldia núms. 21 al 52 de 2011, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la concessió del “Saler d’Or de la Vila de Cardona” al Sr. Joan Pasquina i Rodriguez i l’equip directiu de l’Associació Casa d’Acollida Can Salvador de Cardona.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atesa la molt meritòria trajectòria social del Sr. Joan Pasquina Rodriguez i l’equip directiu de l’Associació Casa d’Acollida Cal Salvador de Cardona, que durant 15 anys ha projectat el nom de Cardona pel seu treball en l’àmbit de l’assistència a les persones amb problemàtiques socials (marginació, toxicòmans, sense recursos, etc), amb total dedicació, generositat i esperit de servei a la comunitat.

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament reconèixer la trajectòria de les persones físiques o jurídiques que han destacat, de manera singular, pels seus mèrits al servei de l’interès general de la Vila de Cardona.

Atès que el Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 16 de febrer de 2006, contempla en el seu article 9: “el Saler d’Or de la Vila de Cardona”, com a “distinció honorífica que reconeix els mèrits o una llarga trajectòria professional de persones físiques o jurídiques, en l’àmbit turístico-cultural i/0 social que ha beneficiat de manera meritòria a l’interès general i a la projecció de la vila de Cardona”.

Per Decret de l’Alcaldia de data 21 d’abril de 2011, es va incoar expedient d’Honors i Distincions dirigit a la concessió del “Saler d’Or de la Vila de Cardona” al Sr. Joan Pasquina i Rodriguez i l’equip directiu de l’Associació Casa d’Acollida Can Salvador de Cardona, a l’empara i de conformitat amb els articles 3, 9 i 14 del Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, de 16 de febrer de 2006.

Per part de la Instructora de l’expedient s’han complert totes les accions necessàries per acreditar la concessió del “Saler d’Or de la Vila de Cardona” al Sr. Joan Pasquina i Rodriguez i l’equip directiu de l’Associació Casa d’Acollida Can Salvador de Cardona, tal i com estableix l’article 14 de l’esmentat Reglament.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Concedir el “Saler d’Or de la Vila de Cardona” al Sr. Joan Pasquina i Rodriguez i l’equip directiu de l’Associació Casa d’Acollida Can Salvador de Cardona, distinció prevista a l’article 9 del Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, de 16 de febrer de 2006, en reconeixement de la molt meritòria trajectòria social, pel seu treball en l’àmbit de l’assistència a les persones amb problemàtiques socials (marginació, toxicòmans, sense recursos, etc), que durant 15 anys ha projectat el nom de Cardona, amb total dedicació, generositat i esperit de servei a la comunitat.

Segon.- Inscriure aquesta distinció honorífica en el Llibre-Registre d’Honors i Distincions de Cardona.”

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu l’aprovació inicial de l’avant-projecte d’un centre de Wellness al Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que s’ha procedit a la redacció del avant-projecte d’un centre de Wellness al Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona, per Batlle i Roig, Arquitectes (MMI Gestió d’Arquitectura i Paisatge, SLP), amb un pressupost estimatiu d’execució per contracte de 3.421.115,89 euros, IVA inclòs i d’obres complementàries al mateix, amb un pressupost estimatiu d’execució per contracte de 1.141.023,66 euros, IVA inclòs.

Atesos els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 22 següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, referents al procediment d’aprovació dels projectes i avantprojectes d’obres ordinàries.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment, amb la consideració d’obra ordinària i en aplicació del que preveuen els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 22 del Decret 179/1995, de 13 de juny, l’avant-projecte d’un centre de Wellness al Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona, amb un pressupost d’execució per contracte de 3.421.115,89 euros, IVA inclòs i les obres complementaries al mateix, amb un pressupost estimatiu d’execució per contracte de 1.141.023,66 euros, IVA inclòs.

Segon.- Obrir un període d’informació pública de l’avant-projecte aprovat inicialment i de les obres complementaries al mateix de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia hàbil següent al de la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la província, durant els quals es podrà examinar el projecte i formular-hi les al•legacions i reclamacions pertinents.

Tercer.- Fer constar que, de no formular-se reclamacions ni al•legacions durant el període d’informació pública, l’avant-projecte i obres complementàries al mateix quedaran definitivament aprovats, de forma automàtica, sense requerir-se nou acord exprés, amb efectes des del dia hàbil següent al de finalització del període d’informació pública.

Quart.- Facultar l’Alcalde-President per la signatura de la documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”

4.- ÀREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
4.1- REGIDORIA D’HISENDA
4.1.1.- Dictamen de la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda relativa a la desestimació de l’al•legació presentada per la Sra. Carme Pla i Serra, contra l’acord del Ple de la Corporació de data 29 de desembre de 2010, d’imposició i ordenació de les contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra “Urbanització del Sector del Pla de la Salut, Fase I: Execució del mur de contenció” i aprovació definitiva de la imposició i ordenació de les contribucions especials.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de desembre de 2010, va aprovar provisionalment la imposició de Contribucions Especials per les obres “Urbanització del Sector del Pla de la Salut, Fase I: Execució del mur de contenció”, a les persones especialment beneficiades per les mateixes, de conformitat amb l’article 28 i concordants del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, així com l’ordenació concreta de les contribucions especials, i es va aprovar la relació de subjectes passius i les quotes individuals resultants d’aplicar a la base imposable el mòdul aplicable, consistent en la longitud de façana.

Que l’esmentat expedient va ser exposat públicament, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de data 31 de gener de 2011, durant trenta dies, als efectes de que es poguessin presentar reclamacions així com si ho convenien els afectats constituir-se en Associació administrativa de contribuents.

Que durant l’esmentat termini, en data 2 de març de 2011, va estar presentat recurs de reposició per part de la Sra. Carme Pla Serra, en el qual al•lega la improcedència de la imposició de contribucions especials per executar un projecte urbanístic subjecte a les disposicions normatives de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i que està essent tramitat pel sistema de taxació conjunta.

Atès l’informe jurídic de la Secretària-Interventora, de data 5 d’abril de 2011.

Per tot l’anteriorment exposat, la Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents

ACORDS
Primer.- Desestimar l’al•legació presentada per la Sra. Carme Pla i Serra, en data 2 de març de 2011, contra l’acord del Ple de la Corporació de data 29 de desembre de 2010, d’imposició i ordenació de les contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra “Urbanització del Sector del Pla de la Salut, Fase I: Execució del mur de contenció”, de conformitat amb els informes jurídic i tècnic anteriorment esmentats.

Segon.- Aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra “Urbanització del Sector del Pla de la Salut, Fase I: Execució del mur de contenció”.

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.”

4.2.- REGIDORIA DE PROTECCIÓ CIVIL
4.2.1.- Dictamen del Regidor delegat Protecció Civil relatiu a l’aprovació inicial del Pla de Protecció Civil del municipi de Cardona.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atesa la conveniència de tenir elaborat un Pla de Protecció Civil del municipi de Cardona als efectes de donar compliment al que disposa la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

Atès el que disposa el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals.

Vist el Pla de Protecció Civil del municipi de Cardona, redactat pel Tècnic municipal de Protecció Civil, en Pere Guitart i Perera, que conté els següents documents:

- Manual d’Actuació per INCENDIS FORESTALS
- Manual d’Actuació per NEVADES
- Manual d’Actuació per INUNDACIONS
- Manual d’Actuació per SISMES
- Annexos generals
- Programa d’implantació i manteniment del Pla.

Atès que l’article 66.3.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa que el municipi té competències pròpies en matèria de protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.

Atès el que disposa l’article 52.2.r) de l’esmentat Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

El regidor-delegat de Protecció Civil, previ informe favorable de la Comissió informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents

ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment el Pla de Protecció Civil del municipi de Cardona, d’acord amb el procediment establert a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals, que conté els següents documents:

- Manual d’Actuació per INCENDIS FORESTALS
- Manual d’Actuació per NEVADES
- Manual d’Actuació per INUNDACIONS
- Manual d’Actuació per SISMES
- Annexos generals
- Programa d’implantació i manteniment del Pla.

Segon.- Sotmetre’l a informació pública, durant un termini de 30 dies, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i l’exposició al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a l’efecte de presentació de suggeriments i al•legacions. En el cas de que no se’n presentin s’entendrà aprovat definitivament.

Tercer.- Deixar sense efecte el Pla Municipal d’Emergències d’Incendis Forestals del municipi de Cardona, aprovat pel Ple de la Corporació el dia 08/05/1998 i homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 20/05/1998.

Quart.- Trametre el Pla de Protecció Civil del municipi de Cardona, un cop aprovat definitivament, a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació.”

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No s’ha presentat cap assumpte sobrevingut en aquesta sessió.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les vint-i-dues hores, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat