Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2011-03-03
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 3 de Març de 2011

Ordre del dia

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 3 DE MARÇ DE 2011

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,30 hores del dia 3 de març de 2011, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Excusa la seva absència el Regidor
SR. JOSEP BATISTA TROBALON

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

Abans de començar a tractar els punts de l’ordre del dia, l’alcalde recorda que avui és una data assenyalada pels cardonins ja que és la festivitat dels Sants Màrtirs, Sant Celdoni i Sant Ermenter, patrons de la vila de Cardona.

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

Examinada l’acta de la sessió següent: Ple ordinari de data 4 de novembre de 2010, s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 179 al 181 de 2010, i del 1 al 20 de 2011, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

El Ple de la Corporació, es dóna per assabentat, dels Decrets de l’Alcaldia núms. 179 al 181 de 2010, i del 1 al 20 de 2011, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu donar conformitat a la proposta de la Generalitat de Catalunya a la candidatura del Parc cultural de la Muntanya de Sal de Cardona a la convocatòria EDEN de la Comissió Europea.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que les diferents actuacions que ha portat a terme aquest Ajuntament, dins del projecte de creació del Parc Cultural de la Muntanya de Sal, inaugurat el 2003, i següents fases, així com la creació de la Fundació Cardona Històrica, fundació privada municipal, com a instrument de gestió del patrimoni del municipi, han comportat activar el potencial turístic de la vila.

Atès que aquesta trajectòria està essent reconeguda pel sector públic i el sector privat. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya ha decidit proposar al Govern de l’Estat, la candidatura de Cardona al Premi EDEN de la Comissió Europea-2011.

Atès que els diferents projectes que s’estan portant a terme han convertit Cardona en un brillant destí turístic capaç de generar dinàmica econòmica. I en aquest marc, el Parc Cultural de la Muntanya de Sal ha estat el primer centre dinamitzador.

Atesa la comunicació de la directora general de Turisme, de data 8 de febrer de 2011.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Donar la conformitat de l’Ajuntament de Cardona a la Generalitat de Catalunya –direcció general de Turisme- per a la presentació de la candidatura de Cardona, en representació de Catalunya, al premi de Destinacions Europees d’Excel•lència (EDEN) de la Comissió Europea-2011, a través del Govern de l’Estat.

Segon.- Facultar l’Alcalde-President de la corporació perquè dugui a terme les actuacions necessàries per fer efectiu aquest acord.”

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la resolució de l’expedient de nomenament de Jutge de Pau titular i de Jutge de Pau substitut, amb destí al Jutjat de Pau de Cardona.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“En data 17 de novembre de 2010, va tenir entrada en el registre general de l’Ajuntament, un escrit tramès per la Secretaria del Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, relatiu a la convocatòria per nomenar Jutge de Pau, titular i suplent.

En data 13 de gener de 2011, el Ple de l’Ajuntament va acordar incoar expedient dirigit a cobrir el càrrec de Jutge de Pau de Cardona, titular i substitut, mitjançant convocatòria pública, la qual ha sortit publicada en el butlletí oficial de la província de data 28 de gener de 2011.

Transcorregut el termini d’exposició pública s’ha presentat una sol•licitud per Jutge de Pau titular a nom del Sr. Antoni Ribas Domene i per Jutge de Pau suplent a nom de la Sra. Isabel Guix Corominas.

De conformitat amb el que disposen els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, que regula el procediment a seguir, i l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, ambdós candidats reuneixen els requisits legals exigits.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Nomenar al Sr. ANTONI RIBAS DOMENE, amb DNI. núm. 38.160.581 Q, veí de Cardona, domiciliat al Carrer Bisbe Guix, s/núm. de la Coromina, Jutge de Pau titular del municipi de Cardona.

Segon.- Nomenar a la Sra. ISABEL GUIX COROMINAS, amb DNI. núm. 39.274.449 V, veïna de Cardona, domiciliada al Carrer Pietat, núm. 15, Jutgessa de Pau suplent del municipi de Cardona.

Tercer.- Traslladar el present acord i la documentació pertinent a la Secretaria del Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a través del Jutge de Primera Instància Degà d’aquest partit judicial; de conformitat amb el que preveu l’article 101.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i l’article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.”

4.- ÀREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
4.1- REGIDORIA D’URBANISME, OBRES PÚBLIQUES. MANTENIMENT I SERVEIS
4.1.1.- Dictamen del Tinent d’Alcalde delegat de Serveis relatiu a la revisió de preus del contracte de serveis de neteja i manteniment de les instal•lacions municipals, a favor de l’empresa LESAN Limpiezas, sl.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atesa la sol•licitud presentada per l'empresa "Lesan Limpezas, S.L.", amb CIF B-60124831 , per la revisió de preus amb data 1 de gener de 2011, per la prestació dels serveis de neteja i manteniment de les instal•lacions de l'Ajuntament de Cardona.

Atès que segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'Índex general, Autonòmic, de preus al consum va tenir una variació interanual durant el període desembre 2009-desembre 2010 del 3%.

Atès que cal procedir a regularitzar el número d'hores que es dediquen a la neteja de cada dependència de l'Ajuntament, per tal d'adequar-lo a l'ús que realment es fa del mateix.

El Tinent d'Alcalde delegat de Serveis, previ informe de la Comissió informativa, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següent

ACORDS
APROVAR la revisió de preus del contracte de serveis de neteja i manteniment de les instal•lacions de l'Ajuntament de Cardona, a favor de l'empresa Lesan Limpiezas, SL, amb CIF B-60124831, concessionària del servei; i en conseqüència aprovar l'import de 9.447,59 € mensuals, IVA inclòs, resultant d'aplicar el 3% , amb efectes de data 1 de gener de 2011.”

L’Alcalde explica el dictamen dient que és una formalització de la revisió del contracte.

A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, els quals no intervenen.

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
“MOCIÓ DE SUPORT A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ I A L’ARRIBADA DE LES EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ

Les emissions de TV3 al País Valencià s’han pogut veure gràcies a l’esforç i al treball que han fet molts ciutadans a través d’Acció Cultural del País Valencià.

Ara, però, després d’un llarg procés de setge per part del govern de la Generalitat Valenciana format pel Partit Popular i encapçalat pel seu president Francisco Camps, aquests han aconseguit el seu objectiu pel qual ACPV s’ha vist obligada a deixar de reemetre el senyal que permetia les emissions de TV3 en aquest territori.

Tal i com declara Acció Cultural del País Valencià (ACPV): ”Reunida la Junta Directiva d’Acció Cultural del País Valencià el dijous 17 de febrer del 2011, ha pres la decisió de cessar les emissions de TV3 al País Valencià. Això és provocat per les renovades amenaces de noves multes del govern valencià. La nostra entitat ja ha pagat una primera multa de 126.943,9 euros i ara ha de fer efectives dues multes més que sumen 600.000 euros. La data límit per a fer-ho és el 20 de març, si no volem que s’inicie el procés de constrenyiment i embargament de comptes corrents, ajudes i propietats, com l’Octubre Centre de Cultura Contemporània. Ara, a més, se’ns amenaça amb noves multes que significarien 120.000 euros més cada mes.”

La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la normalització del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i el País Valencià. D’altra banda, davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües i continguts ben diversos, la resposta d’un govern no pot ser mai la censura d’un canal en particular, sinó garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió.

És per tots aquests motius que els grups municipals proposen l’aprovació dels següents acords:

1. Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del Govern valencià sobre Acció Cultural del País Valencià.

2. Expressar el nostre convenciment que les emissions de TV3 al País Valencià són una mostra de normalitat en l’exercici de la llibertat d’expressió, la pluralitat informativa i la promoció de la llengua.

3. Refermar el nostre suport a l’arribada d’un acord entre els governs de Catalunya i el País Valencià perquè tots els respectius canals de ràdio i televisió autonòmiques arribin als dos territoris amb normalitat, i demana al Govern de Catalunya que consideri una prioritat el tancament d’aquest acord el més aviat possible.

4. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de Catalunya, al de la Generalitat Valenciana i a ACPV.”

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les vint-i-dues hores, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.
© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat