Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2010-03-15
Anar a l'inici de la pàgina

Dilluns, 15 de Març de 2010

Ordre del dia

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 15 DE MARÇ DE 2010

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 15 de març de 2010 es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY.
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU.
SR. RAMON VILELLA VILANOVA.
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO.

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Excusen la seva absència el Regidor
SR. JOSEP BATISTA TROBALON


El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:


1.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.
1.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardona, redactat per l’equip dirigit per l’arquitecte Sr. Joan Antoni solans i Huguet.

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardona, redactat per l’equip dirigit per l’arquitecte Sr. Joan Antoni Solans i Huguet, amb els documents que l’integren.

Segon.- Sotmetre aquest Pla a informació pública durant el termini de 60 dies hàbils, compresos entre el dia hàbil següent al de la darrera publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i a dos diaris de premsa periòdica de major divulgació en l’àmbit del terme municipal, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, per tal de que es pugui examinar i presentar les al•legacions i suggeriments que s’estimen pertinents.

Tercer.- Sol•licitar, d’acord amb el que disposa l’article 83.5 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg.

Quart.- Atorgar audiència a tots els Ajuntaments limítrofs, pel termini simultani al d’informació pública, per tal que puguin examinar l’expedient i tinguin també la possibilitat de presentar les al•legacions que considerin convenients, d’acord amb l’article 83.7 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.

Cinquè.- Acordar la suspensió preceptiva de tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió urbanística i d’urbanització complementaris, així com l’atorgament de llicències de parcel•lació, d’edificació, de reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal•lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en que les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, delimitats i grafiats en el plànol que figura a l’expedient, d’acord amb l’article 71 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme. La durada màxima de la suspensió serà de 2 anys. Aquesta suspensió s’extingirà en tots cas per les causes previstes a l’article 103.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Sisè.- Determinar que d’acord amb el que disposa l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, es podran tramitar els instruments o atorgar llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat.”


I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les tretze hores quaranta-vuit minuts, la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.


ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 15 DE MARÇ DE 2010


A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 15 de març de 2010 es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY.
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU.
SR. RAMON VILELLA VILANOVA.
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO.

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Excusen la seva absència el Regidor
SR. JOSEP BATISTA TROBALON


El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:


1.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

1.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardona, redactat per l’equip dirigit per l’arquitecte Sr. Joan Antoni solans i Huguet.

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardona, redactat per l’equip dirigit per l’arquitecte Sr. Joan Antoni Solans i Huguet, amb els documents que l’integren.

Segon.- Sotmetre aquest Pla a informació pública durant el termini de 60 dies hàbils, compresos entre el dia hàbil següent al de la darrera publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i a dos diaris de premsa periòdica de major divulgació en l’àmbit del terme municipal, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, per tal de que es pugui examinar i presentar les al•legacions i suggeriments que s’estimen pertinents.

Tercer.- Sol•licitar, d’acord amb el que disposa l’article 83.5 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg.

Quart.- Atorgar audiència a tots els Ajuntaments limítrofs, pel termini simultani al d’informació pública, per tal que puguin examinar l’expedient i tinguin també la possibilitat de presentar les al•legacions que considerin convenients, d’acord amb l’article 83.7 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.

Cinquè.- Acordar la suspensió preceptiva de tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió urbanística i d’urbanització complementaris, així com l’atorgament de llicències de parcel•lació, d’edificació, de reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal•lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en que les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, delimitats i grafiats en el plànol que figura a l’expedient, d’acord amb l’article 71 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.
La durada màxima de la suspensió serà de 2 anys. Aquesta suspensió s’extingirà en tots cas per les causes previstes a l’article 103.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Sisè.- Determinar que d’acord amb el que disposa l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, es podran tramitar els instruments o atorgar llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat.”


I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les tretze hores quaranta-vuit minuts, la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat