Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2009-12-30
Anar a l'inici de la pàgina

Dimecres, 30 de Desembre de 2009

Acords adoptats

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 30 DE DESEMBRE DE 2009

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 30 de desembre de 2009, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY.
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU.
SR. RAMON VILELLA VILANOVA.
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SR. JOSEP BATISTA TROBALON
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO.
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.

1.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 4/2009, dins el pressupost municipal vigent.

ACORDS

Primer.- Autoritzar els crèdits extraordinaris amb càrrec a majors ingressos i minoració de partides del pressupost municipal vigent, per finançar els costos necessaris per atendre les obligacions que en l’acord següent es diuen i que no es poden demorar fins a l’exercici del 2010.

Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 4/2009, dins el pressupost municipal vigent,

Tercer.- Sotmetre a informació pública aquest expedient de modificació de crèdit 4/2009, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província durant 15 dies. Es considerarà aprovat definitivament si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat al•legacions.”


1.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial del Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2010.

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment el PRESSUPOST GENERAL d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 2010, integrat pel Pressupost d’aquesta Corporació així com les Bases d’Execució del mateix.

Segon.- De conformitat amb allò que disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 6 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el Pressupost aprovat s’exposarà al públic durant un termini de QUINZE DIES hàbils, als efectes de reclamacions i es considerarà definitivament aprovat si a l’acabament del període d’exposició pública no s’haguessin presentat reclamacions.


1.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de la Plantilla de Personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2010.

ACORDS

Primer.- Aprovar la Plantilla de Personal d'aquest Ajuntament per a l'any 2010, que es conté en la documentació annexa a aquest dictamen i que forma part del mateix comprenent en el seu detall els apartats següents:

a) Llocs de treball de funcionaris de carrera classificats en escales i subescales.
b) Llocs de treball subjectes a la legislació laboral.

Segon.- Publicar íntegrament la Plantilla al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels 30 dies següents al de la seva aprovació.

Tercer.- Trametre a la vegada còpies a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.”


1.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del Catàleg de Llocs Treball del Personal Funcionari i quadre de retribucions del personal laboral d’aquest Ajuntament.

ACORDS

Primer.- Les retribucions bàsiques del Personal Funcionari d’aquest Ajuntament, tindran a partir de l’1 de gener de 2010 un augment del 0,3%, en compliment de l’article 22, punt 2 , de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. En conseqüència la seva quantia queda fixada, segons l’article 22, punt 5, de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2010.

Segon.- La percepció del complement de destinació pel Personal Funcionari d’aquest Ajuntament, es realitzarà en base als diferents llocs de treball que es fixen en el catàleg de llocs de treball. La quantia del complement de destinació serà la que fixi l’article 28, punt 1, apartat C), de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2010.

Tercer.- Aprovar el catàleg de llocs de treball del Personal Funcionari d’aquest Ajuntament, que s’adjunta al present dictamen.

Quart.- Les retribucions del Personal Laboral d’aquest Ajuntament, tindran amb efectes d’1 de gener de 2010, un augment del 0,3%, en compliment de l’article 25, punt 1, de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2010.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat