Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2009-11-05
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 5 de Novembre de 2009

Acords adoptats

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 5 DE NOVEMBRE DE 2009

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,30 hores del dia 5 de novembre de 2009, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:


SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Excusa la seva absència el Regidor
SR. JOSEP BATISTA TROBALON

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors

Examinades les actes de les sessions següents: Ple ordinari de data 3 de setembre de 2009, i Ple extraordinari de data 19 d’octubre de 2009, s’aproven per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 94 al 108 de 2009, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.


3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-
3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 de gener de 2009.

ACORD

Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a l'1 de gener de 2009, amb tota la documentació que comprèn, i formalitzar les actuacions portades a terme durant l’exercici anterior.

El resum numèric de l'esmentada revisió anual dóna els resultats següents:

POBLACIÓ DEL MUNICIPI A 1-1-2008 5.223 habitants
ALTES (de l'1-1-08 al 31-12-08) 259 habitants
BAIXES (de l'1-1-08 al 3l-12-08) 248 habitants
POBLACIÓ DEL MUNICIPI A 31-12-2008 5.234 habitants


3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial de la modificació de l’article 19 de l’Ordenança Reguladora de la convivència i ús de la via pública.

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 19 de l’Ordenança Reguladora de la convivència i ús de la via pública, d’acord amb el que disposa l’article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Segon.- Sotmetre a informació pública, l’acord anterior, per un termini de 30 dies, durant el qual es podran formular al•legacions i reclamacions. Transcorregut aquest termini, sense que s’hagin presentat al•legacions, ni reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament.


3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 3/2009, dins el pressupost municipal vigent.

ACORDS

Primer.- Autoritzar els crèdits extraordinaris amb càrrec a majors ingressos i minoració de partides del pressupost municipal vigent, per finançar els costos necessaris per atendre les obligacions que en l’acord següent es diuen i que no es poden demorar fins a l’exercici del 2010.

Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 3/2009, dins el pressupost municipal vigent.

Tercer.- Sotmetre a informació pública aquest expedient de modificació de crèdit 3/2009, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província durant 15 dies. Es considerarà aprovat definitivament si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat al•legacions.


4.- AREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.
4.1.- REGIDORIA D’HISENDA.

4.1.1.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda relatiu a l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2010.

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2010 i següents.

Segon.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 2009.


4.2.- REGIDORIA D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES, MANTENIMENT I SERVEIS

4.2.1.- Dictamen del Tinent d’Alcalde delegat d'Urbanisme, Obres Públiques, Manteniment i Serveis relatiu a la revisió de preus del contracte de recollida de residus sòlids urbans i servei de neteja viària, a favor de l'empresa Jaume Oró, SL, concessionària dels serveis, amb efectes de data 1 de juny de 2009.

ACORD

Aprovar la revisió de preus del contracte de recollida de residus sòlids urbans i servei de neteja viària, a favor de l'empresa Jaume Oró, SL, amb CIF B-25271057, concessionària dels serveis; i en conseqüència aprovar l'import de 20.002,65 € mensuals, IVA inclòs, pel servei de recollida de residus sòlids urbans i servei de neteja viària, resultant d'aplicar el coeficient de revisió de l'1,097200518 %, amb efectes de data 1 de juny de 2009.


4.2.2.- Dictamen del Tinent d’Alcalde delegat d'Urbanisme, Obres Públiques, Manteniment i Serveis relatiu a la resolució de les al•legacions formulades al projecte “Urbanització del Sector del Pla de la Salut, Fase I: Execució del mur de contenció” i aprovació definitiva del projecte.

ACORDS

Primer.- Incorporar a l’expedient d’aprovació del projecte “Urbanització del Sector del Pla de la Salut, Fase I: Execució del mur de contenció”, les al•legacions formulades amb anterioritat a l’aprovació d’aquest projecte pel Ple de l’Ajuntament de data 7 de maig de 2009.

Segon.- Desestimar les al•legacions presentades al projecte “Urbanització del Sector del Pla de la Salut, Fase I: Execució del mur de contenció”, en el tràmit d’informació pública, en base als fets i fonaments de drets.

Tercer.- Aprovar definitivament, amb la consideració d’obra ordinària el projecte executiu anomenat “Urbanització del Sector del Pla de la Salut, Fase I: Execució del mur de contenció”, redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques, Sr. Abel Cots Duocastella, amb un pressupost d’execució per contracte de 61.287,86 euros, IVA inclòs.

De conformitat amb el que disposa l’article 235.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aquesta aprovació definitiva del projecte comporta l’aprovació de la relació detallada de béns i drets afectats, amb caràcter definitiu.

Quart.- Notificar individualment els presents acords als propietaris i titulars de béns i drets afectats, pel present projecte.


5.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

5.1. Moció presentada pels Grups Municipals de CIU I ERC a petició de l’agrupació ciutadana Cardona decideix, en relació a l’organització d’una consulta popular sobre la independència nacional.

ACORD

"Donar suport simbòlic a l’agrupació de ciutadans Cardona decideix en la seva decisió d’organitzar una consulta per preguntar als veïns si estan d’acord en que la nació catalana esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i social”.”© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat