Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2009-07-24
Anar a l'inici de la pàgina

Divendres, 24 de Juliol de 2009

Acords adoptats

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 24 DE JULIOL DE 2009

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 24 de juliol de 2009, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY.
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU.
SR. RAMON VILELLA VILANOVA.
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. RAMON FIGULS ALONSO.
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Excusen la seva absència els Regidors
SR. JOSEP BATISTA TROBALON
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA.

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1.1.- Donar compte del decret de l’alcaldia núm. 73/2009, d’1 de juliol de 2009, relatiu a l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2008.

ACORDS

Primer.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2008, en aplicació d'allò que disposen els articles 191 del Text Refós de la a Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDL 2/2004 de 5 de març) i 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, formulada per la Intervenció Municipal.

Segon.- Disposar que es doni compte d’aquesta aprovació, al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebri, en aplicació d'allò que disposa l’article 193.4 del Text Refós de la a Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.”

1.2.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 74/2009, relativa la incorporació de romanents de crèdit procedent de la liquidació del pressupost de l’exercici 2008, al pressupost de l’exercici 2009.

HA RESOLT

Primer.- Autoritzar la incorporació de Romanents de Crèdit procedents de la liquidació del pressupost de l’exercici 2008, al pressupost de l’exercici 2009.

1.3.- Ratificar la interposició del recurs contenciós administratiu, davant de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra la desestimació presumpta del requeriment previ a la via judicial deduït per l’Ajuntament de Cardona contra l’acord de govern de la Generalitat de data 16 de setembre del 2008 que va aprovar definitivament el Pla Parcial Territorial de les comarques centrals

ACORD

RATIFICAR l’acord d’interposició del recurs contenciós administratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra la desestimació presumpta del requeriment previ a la via judicial deduït per l’Ajuntament de Cardona contra l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 16 de setembre de 2008, que aprovà definitivament el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals.


2.- AREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.
2.1.- REGIDORIA D’HISENDA.

2.1.1.- Dictamen de la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda relatiu a aprovar el préstec per import de 273.000 euros amb l’entitat de crèdit Caixa d’Estalvis de Catalunya per al finançament de projectes d’inversions previstos en el pressupost i modificacions de crèdit 2009.

ACORDS

Primer.- Aprovar el préstec d'import 273.000,00 €, amb l'entitat de crèdit Caixa d'Estalvis de Catalunya, per al finançament de projectes d'inversions previstos en el pressupost i modificacions de crèdit 2009.

Segon.- Acceptar la minuta de préstec.

Tercer.- La primera disposició del préstec serà per la quantitat de 273.000,00 €.

Quart.- Trametre l’acord d’aprovació del préstec així com una còpia diligenciada de la minuta de préstec al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.

Cinquè.- Autoritzar l'Alcalde-President per subscriure la documentació que resulti necessària per a l'efectivitat dels anteriors acords.

Sisè.- Comunicar al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya la formalització del préstec abans esmentat.


2.1.2.- Dictamen de la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda relatiu a acceptar la subvenció a concedir per la Diputació de Barcelona d’import 38.345,31 euros, amb la finalitat de subsidiar el tipus d’interès del préstec sol•licitat.

ACORDS

Primer.- Acceptar la subvenció a concedir per la Diputació de Barcelona d'import 38.345,31 €, amb la finalitat de subsidiar el tipus d'interès del préstec sol•licitat.

Segon.- Acceptar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cardona, regulador del subsidi del préstec sol•licitat a la Caixa d'Estalvis de Catalunya amb càrrec al Programa de crèdit local.

Tercer.- Trametre l'acord d’acceptació de la subvenció així com una còpia diligenciada d’acceptació del text del conveni de la subvenció al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona.”


3.- ÀREA DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES.
3.1.- REGIDORIA D’EDUCACIÓ.

3.1.1.- Dictamen de la tinent d’alcalde delegada d'Educació relatiu a autoritzar les tarifes per la Llar d’Infants Aliret, a aplicar durant el curs 2009-2010, d’acord amb la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal de Llar d’Infants.

ACORD

Autoritzar les tarifes presentades per la Llar d'Infants Municipal ALIRET, a aplicar durant el curs 2009-2010, d'acord amb la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal de Llar d'Infants.


3.1.2.- Dictamen de la tinent d’alcalde delegada d’Educació relatiu a autoritzar les tarifes per l’Escola de Música MUSICANT, a aplicar durant el curs 2009-2010, d’acord amb la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal d’Escola de Música.

ACORD

Autoritzar les tarifes presentades per l'Escola Municipal de Música MUSICANT, a aplicar durant el curs 2009-2010, d'acord amb la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal d'Escola de Música.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat