Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2009-05-12
Anar a l'inici de la pàgina

Dimarts, 12 de Maig de 2009

Acords adoptats

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 12 DE MAIG DE 2009

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 19,00 hores del dia 12 de maig de 2009, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, Josep Maria SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Excusen la seva absència els Regidors:
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JOSEP BATISTA TROBALON


El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.1.- Formació de les Meses Electorals, mitjançant sorteig públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, amb motiu de les Eleccions al Parlament Europeu 2009, a celebrar el dia 7 de juny de 2009, convocades pel Reial Decret 482/2009, de 3 d’abril.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat