Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2009-01-23
Anar a l'inici de la pàgina

Divendres, 23 de Gener de 2009

Acords adoptats

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 23 DE GENER DE 2009


A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 23 de gener de 2009, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY.
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU.
SR. RAMON VILELLA VILANOVA.
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA.
SR. RAMON FIGULS ALONSO.

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Excusa la seva absència el Regidor

SR. JOSEP BATISTA TROBALON


El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:


1.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

1.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 1/2009, dins el pressupost municipal vigent.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que, a fi d’atendre diverses obligacions municipals que no poden demorar-se fins a l’exercici 2010, i no existint crèdit consignat al pressupost vigent, procedeix tramitar crèdits extraordinaris, a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari i necessari per fer front a les despeses que es diran.

Aquesta Alcaldia Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents


ACORDS:


Primer.- Autoritzar els crèdits extraordinaris amb càrrec a majors ingressos i minoració de partides del pressupost municipal vigent, per finançar els costos necessaris per atendre les obligacions que en l’acord següent es diuen i que no es poden demorar fins a l’exercici del 2010.

Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 1/2009, dins el pressupost municipal vigent, en la forma que es detalla a continuació:

ESTAT D’INGRESSOS

1r.- Capítol VII.- Transferències de capital 1.774.437,00 €

72000 Subvenció de l'Administració General de l'Estat 913.967,00 €
Obres Fons Estatal d'Inversió Local

Total Capítol VII.- Transferències de capital 2.688.404,00 €


ESTAT DE DESPESES

1r.- Capítol VI. - Inversions reals 1.990.075,00 €

E00 432 60101 Obres Fons Estatal d'Inversió Local 913.967,00 €

Total Capítol VI.- Inversions reals 2.904.042,00 €

Tercer.- Sotmetre a informació pública aquest expedient de modificació de crèdit 1/2009, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província durant 15 dies. Es considerarà aprovat definitivament si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat al•legacions.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.


1.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació i ratificació del procediment d’urgència en la tramitació de l’expedient d’aprovació del projecte d’obres local ordinàries “Rehabilitació antiga escola escasany”. de conformitat amb el que preveu l’article 50 de la LPA en relació amb el Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, de creació del fons estatal d’inversió local; i aprovació de l’expedient de contracció d’obres ordinàries corresponent al projecte “Rehabilitació antiga escola escasany”, amb caràcter d’urgència, amb un pressupost de licitació de 456.529,63 €, inclòs l’IVA.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que per acord del Ple de la Corporació del dia 8 de gener de 2009, aprovar inicialment el projecte anomenat “Rehabilitació antiga escola escasany”, amb un pressupost d’execució per contracte de 456.529,63 euros, IVA inclòs.
El projecte d’obres locals ordinàries anomenat “Rehabilitació antiga escola escasany”, es finança amb càrrec al Fons Estatal de Inversió Local creat pel Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre.

Atès que l’article 9 del Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre, contempla la possibilitat que la contractació de les obres finançades amb càrrec al Fons Estatal de Inversió Local tinguin la consideració d’urgents.

De conformitat amb els articles 93 i 99 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic i l’article 274 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.


Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar i ratificar el procediment d’urgència en la tramitació de l’expedient d’aprovació del projecte d’obres local ordinàries “Rehabilitació antiga escola escasany”. de conformitat amb el que preveu l’article 50 de la LPA en relació amb el Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, de creació del fons estatal d’inversió local.
La tramitació d’urgència suposa la reducció a 15 dies del tràmit d’informació publica esmentat.

Segon.- Aprovar l’expedient de contracció d’obres ordinàries corresponent al projecte “Rehabilitació antiga escola escasany”, amb caràcter d’urgència, amb un pressupost de licitació de 456.529,63 €, inclòs l’IVA., de conformitat amb el projecte aprovat inicialment el dia 8 de gener de 2009, a adjudicar mitjançant concurs públic per procediment negociat amb publicitat, aplicades les circumstàncies previstes a l’article 96 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic i l’article 274 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atès que el projecte aprovat pot ser millorat per altres solucions tècniques i el preu no constitueix l’element essencial de l’adjudicació.

Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regular el contracte administratiu d’obres ordinàries corresponent al projecte “Rehabilitació antiga escola escasany”.

Quart.- Convocar el procediment negociat amb publicitat, amb caràcter d’urgència, mitjançant anunci a publicar en el Butlletí Oficial de la Província.

Cinquè.- Facultar al senyor Alcalde-President per a la signatura de la documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.


1.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del Text Refós modificat corresponent a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, per la nova ordenació de l’illa definida pel Cr. Bisbe Guix, la prolongació del Cr. Sant Jordi i dos nous carrers que el planejament general vigent defineix a partir del desenvolupament del Pla Parcial PPR3.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que l’Ajuntament per acord plenari de data 24 de maig de 2007, va aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, promoguda per l’Ajuntament de Cardona i redactada per l’arquitecte Àngels Mas i Pintó, per la nova ordenació de l’illa definida pel Cr. Bisbe Guix, la prolongació del Cr. Sant Jordi i dos nous carrers que el planejament general vigent defineix a partir del desenvolupament del Pla Parcial PPR3.

Atès que l’esmentat projecte es va sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes, i durant aquest termini que va finalitzar en data 7 de juliol de 2007, es van presentar diverses al•legacions.

Atès que l’Ajuntament Ple, en sessió de 6 de setembre de 2008, va estimar les al•legacions presentades i aprovar provisionalment el projecte modificat.

Atès que el document va estar tramès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona als efectes d’aprovació definitiva.

Atès que en la sessió celebrada en data 13 de desembre de 2007, va suspendre la resolució definitiva d’aquesta modificació, fins que es disposés de l’informe preceptiu de la Direcció General de Promoció de l’Habitatge.

Atès que per acord del Ple de data 4 de setembre de 2008 es va aprovar un Text Refós que incorporava les modificacions requerides per la Direcció General de Promoció de l’Habitatge, i es va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per la seva aprovació definitiva.

Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central va acordar en sessió de 17 de desembre de 2008, aprovar definitivament la modificació de Normes Subsidiàries sol•licitada, supeditant la seva executivitat a la presentació d’un nou text refós que incorporés diverses prescripcions.

Vist el Text Refós modificat corresponent a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, per la nova ordenació de l’illa definida pel Cr. Bisbe Guix, la prolongació del Cr. Sant Jordi i dos nous carrers que el planejament general vigent defineix a partir del desenvolupament del Pla Parcial PPR3, i que ha estat informat favorablement pels serveis tècnics i jurídics municipals.

Vist l’article 52.2.c del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Aquesta Alcaldia, previ informe de la comissió informativa corresponent, proposa al Ple municipal l’adopció dels següents:


A C O R D S

Primer.- Aprovar el Text Refós modificat corresponent a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, per la nova ordenació de l’illa definida pel Cr. Bisbe Guix, la prolongació del Cr. Sant Jordi i dos nous carrers que el planejament general vigent defineix a partir del desenvolupament del Pla Parcial PPR3, d’acord amb la documentació que s’acompanya.

Segon.- Trametre la documentació a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per tal què continuï la seva tramitació.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.


1.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial del projecte modificat corresponent a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, promoguda per l’Ajuntament de Cardona, Excavacions Cots Codina, S.L. i Montserrat Arnau Monell i redactada per l’arquitecte Judit Fàbrega Freixes, en l'àmbit comprès entre el c/ Pasqual Madoz, el c/ Comte Borrell II i la Unitat d'Actuació 6 de Cardona.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que per acord del Ple de data 8 de novembre de 2007 es va aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, promoguda per l’Ajuntament de Cardona, Excavacions Cots Codina, S.L. i Montserrat Arnau Monell i redactada per l’arquitecte Judit Fàbrega Freixes, en l’àmbit comprès entre el c/ Pasqual Madoz, el c/ Comte Borrell II i la Unitat d'Actuació 6 de Cardona.

Atès que el projecte de modificació es va sotmetre a la preceptiva informació pública sense que s’hi formulés cap al•legació, quedant provisionalment aprovat.

Atès que el document va estar tramès a la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya als efectes d’aprovació definitiva.

Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central va acordar en sessió de 28 de juliol de 2008, aprovar definitivament la modificació de Normes Subsidiàries sol•licitada, supeditant la seva executivitat a la presentació d’un text refós que incorporés diverses prescripcions.

Atès que els promotors han presentat un nou projecte, que modifica substancialment l’anterior, per tal d’adaptar-lo a les prescripcions establertes per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central
Atès els informes tècnic i jurídic favorables, en els quals consta que aquest projecte modificat queda justificat i per tant cal procedir a la seva aprovació inicial.
Atès que la seva tramitació s’ha de dur a terme d’acord amb el procediment que s’estableix a l’article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Vist que en virtut de l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, i dels articles 52.2 c) i 114.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, la competència per l’aprovació inicial del planejament general del municipi correspon al Ple.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment el projecte modificat corresponent a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, promoguda per l’Ajuntament de Cardona, Excavacions Cots Codina, S.L. i Montserrat Arnau Monell i redactada per l’arquitecte Judit Fàbrega Freixes, en l’àmbit comprès entre el c/ Pasqual Madoz, el C/ Comte Borrell II i la Unitat d'Actuació 6 de Cardona.

Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte a informació pública durant el termini d’un mes per a al•legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, a un diari dels de més divulgació en l’àmbit municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació.

L’esmentada aprovació inicial s’entendrà aprovada provisionalment sense necessitat de nou acord, si durant el termini d’exposició pública no es presenten al•legacions, reclamacions ni suggeriments.

Tercer.- Trametre l’expedient a la Direcció General de Promoció de l’Habitatge, per tal de que emeti l’informe corresponent i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per la seva aprovació definitiva.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 9 vots a favor del Grup Municipal de CIU (7) i del Grup Municipal d’ERC (2), i 3 abstencions del Grup Municipal Socialista.

2.- AREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.-

2.1.- REGIDORIA DE GOVERNACIÓ.-

2.1.1.- Dictamen de la tinent d’alcalde delegada de Governació relatiu a l’aprovació de l’actualització de les tarifes del servei de taxi de Cardona per a l’any 2009, presentades per la Federació Catalana del Taxi d’acord amb Col•lectiu del Taxi de Cardona, atenent a l’entrada en vigor dels articles 32.1, 32.2 i 32.3 de la Llei del Taxi.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès l’escrit presentat per la Federació Catalana del Taxi, en el qual sol•licita l’actualització de les tarifes del servei de taxi de Cardona, donat que la Comissió de Preus de Catalunya, en data 19 de novembre de 2008, va aprovar un increment mitjà per a l’any 2009 del 5,9%, de conformitat amb el Col•lectiu del Taxi de Cardona.

Atès que en data 16 d’agost de 2003 va entrar en vigor la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, coneguda com la “Llei Catalana del Taxi”.

Atès que en compliment dels terminis indicats en la normativa anterior, les estacions d’inspecció tècnica de vehicles (ITV), ubicades a les comarques catalanes, no podran donar com a favorable la inspecció d’un vehicle dedicat al servei de taxi, si no porta instal•lat un aparell taxímetre homologat, on s’hagin implementat les corresponents tarifes.

Atesos els articles 32.1 i 32.3, de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, estableixen que els titulars de les llicències del taxi de municipis de més de cinc mil habitants hauran de disposar d’aparell taxímetre als seus vehicles de servei autotaxi. Aparells que hauran de tenir implementades les corresponents tarifes urbanes autoritzades per l’Ajuntament, en tant que autoritat atorgant de les llicències i, si s’escau, la Comissió de Preus de Catalunya, i interurbanes.

La Tinent d’Alcalde delegada de Governació, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS:


Primer.- Aprovar l’actualització de les tarifes del servei de taxi de Cardona per a l’any 2009, presentades per la Federació Catalana del Taxi d’acord amb Col•lectiu del Taxi de Cardona, atenent a l’entrada en vigor dels articles 32.1, 32.2 i 32.3 de la Llei del Taxi, següents:

TARIFA 1

Concepte Preus (IVA inclòs)
Baixada de bandera T-1 3,10
Km. Recorregut T-1 1,13
Hora d’espera T-1 18,29
TARIFA 2

Concepte Preus (IVA inclòs)
Baixada de bandera T-2 2,77
Km. Recorregut T-2 1,02
Hora d’espera T-2 16,63

Suplements:
Embalums: (superiors a 55 x 35 x 35) 1,44
Animal domèstic (discrecional) 1,44
Ràdio emissora 1,44

Les tarifes s’ajustaran a les normes d’aplicació següents:

a) La tarifa T-2 és d’aplicació al període diürn (8 h – 20 h) els dies laborables.

b) La tarifa T-1 és d’aplicació al període nocturn (20 h – 8 h) els dissabtes, festius i festes locals.

c) L’obligatorietat de canvi per part del taxista serà fins a 20 euros.

Segon.- Comunicar a la Comissió de preus de Catalunya la proposta de tarifes de preus aprovada, per la seva aprovació definitiva.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.


I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les tretze hores trenta minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat