Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2009-01-08
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 8 de Gener de 2009

Acords adoptats

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 8 DE GENER DE 2009


A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,30 hores del dia 8 de gener de 2009, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SR. JOSEP BATISTA TROBALON
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.


El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:


1.- QÜESTIONS PRÈVIES.-

1.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 115 al 135 del 2008, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

El Ple de la Corporació, es dóna per assabentat, dels Decrets de l’Alcaldia núms. 115 al 135 del 2008, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.

2.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

2.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial del projecte “Rehabilitació antiga escola Escasany”, per un pressupost de 456.529,63 €, IVA inclòs.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que s’ha procedit a la redacció del projecte executiu anomenat “Rehabilitació Antiga Escola Escasany”, per l’arquitecte Àngels Mas Pintó, amb un pressupost d’execució per contracte de 456.529,63 euros, IVA inclòs.

Atesos els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 36 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, referents al procediment d’aprovació de projectes d’obres ordinàries.


Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents


ACORDS:


Primer.- Aprovar inicialment, amb la consideració d’obra ordinària i en aplicació del que preveuen els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, el projecte executiu anomenat “Rehabilitació Antiga Escola Escasany”, amb un pressupost d’execució per contracte de 456.529,63 euros, IVA inclòs.

Segon.- Obrir un període d’informació pública del projecte aprovat inicialment de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia hàbil següent al de la inserció del corresponent anunci en l’últim dels Butlletins Oficials, durant els quals es podrà examinar el projecte i formular-hi les al•legacions i reclamacions pertinents.

Tercer.- Fer constar que, de no formular-se reclamacions ni al•legacions durant el període d’informació pública, el projecte quedarà definitivament aprovat, de forma automàtica, sense requerir-se nou acord exprés, amb efectes des del dia hàbil següent al de finalització del període d’informació pública.

Quart.- Facultar l’Alcalde-President per la signatura de la documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 11 vots a favor del Grup Municipal de CIU (7) i del Grup Municipal Socialista (4) i 2 abstencions del Grup Municipal d’ERC.

2.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del conveni marc de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de Solsona i l’Ajuntament de Cardona per a la gestió de serveis en matèria de Medi Ambient.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Aquest Ajuntament s’ha reunits en diferents ocasions amb l’Ajuntament de Solsona amb el propòsit d’estudiar les possibilitats de cooperació entre les dues poblacions, situades en la Catalunya interior, en un context social, econòmic i geogràfic desavantatjós o en desequilibri respecte de altres zones del país. Per capgirar aquesta situació, entenen que establir un sistema de gestió conjunta de serveis municipals, ajudarà al desenvolupament i millora de les respectives poblacions i del territori en general.

D’acord amb el que preveuen els articles: 22.2 de la Llei 15/2003, de 13 de juny, que modifica la Llei 6/2003, de 16 de juliol, reguladora de residus i el 4 de la Llei 9/2008, de 10 juliol, de modificació de la Llei 6/1993, de 16 de juliol, reguladora de residus, ambdós ajuntaments han de posar en marxa el servei de recollida de la fracció orgànica, i estan d‘acord en formalitzar les bases per establir un sistema de gestió, conjunt, mitjançant la fórmula jurídica que es consideri més adient.

Atès el que disposa l’article 4.1.) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en referència a subscriure convenis interadministratius.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar el conveni-marc de cooperació interadministrativa entre Ajuntament de Solsona i l’Ajuntament de Cardona per a la gestió de serveis en matèria de medi ambient, amb l’objectiu d’establir un marc de cooperació per tal d’estudiar i engegar el servei de recollida de la fracció orgànica, de forma conjunta i mitjançant el sistema de gestió que sigui més favorable a l’interès general d’ambdós municipis.

Segon.- Facultar l’Alcalde-President per a la signatura de l’esmentat conveni.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.


3.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

No s’ha presentat cap assumpte sobrevingut en aquesta sessió.


4.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL•LACIONS.


I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les vint-i-una hores trenta minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat