Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2008-07-03
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 3 de Juliol de 2008

Acords adoptats

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 3 DE JULIOL DE 2008

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,30 hores del dia 3 de juliol de 2008, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SR. JOSEP BATISTA TROBALON
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Es fa constar que la Regidora Sra. SILVIA ROVIRA PLANAS, s’incorpora en aquesta sessió a les 21,30 hores.

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:


1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.-

1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior següent: Ple ordinari de data 8 de maig de 2008.

Examinada l’acta de la sessió següent: Ple Ordinari de 8 de maig de 2008, s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.


2.- QÜESTIONS PRÈVIES.

2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 46 al 55; del 57 al 62 i 64 de 2008, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

El Ple de la Corporació, es dóna per assabentat, dels Decrets de l’Alcaldia núms. 46 al 55; del 57 al 62 i 64 de 2008, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.


3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

3.1.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 56/2007, relatiu a l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2007.-

La secretària que subscriu, llegeix el decret, següent:

“Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat, pels articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 51 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, de la Generalitat de Catalunya, i 24 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

Atès que, en compliment del que disposa l’article 6è del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, s’ha formulat, la liquidació d’ingressos i despeses del pressupost de l’exercici 2007, amb l'informe favorable de la Secretaria-Intervenció.

En conseqüència del que ha estat exposat, resolc i disposo:

Primer.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2007, en aplicació d'allò que disposen els articles 191 del Text Refós de la a Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDL 2/2004 de 5 de març) i 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, formulada per la Intervenció Municipal, el resultat de la qual és el següent:

AJUNTAMENT DE CARDONA
ROMANENT DE TRESORERIA a 31 de desembre de 2007
(Article 101 RD. 500/1990)

Concepte 31.12.2007

1. (+) Deutors pendents de cobrament 2.508.435,66

De pressupost d’ingressos pressupost corrent 1.191.454,01
De pressupost d’ingressos pressupost tancat 1.319.046,59
De recursos d’altres ens
D’altres operacions no pressupostàries 43.852,55
Menys: saldos de dubtós cobrament -45.917,49
Menys: ingressos pendents d’aplicació definitiva


2. (-) Creditors pendents de pagament 1.655.061,30

De pressupost de despeses pressupost corrent 1.183.984,56
De pressupost de despeses pressupost tancat 358.574,46
de recursos d’altres ens
D’altres operacions no pressupostàries 112.502,28
Menys: pagaments pendents aplicació


3. (+). Fons líquids de tresoreria 683.370,80


4. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(5+6) 1.536.745,16

5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat 1.533.973,86


6. Romanent de tresoreria per a despeses
generals (4-5) 2.771,30


AJUNTAMENT DE CARDONA
RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2007
(Article 96 R.D. 500/1990)

Concepte 31.12.2007

Drets reconeguts nets 4.424.091,07
Obligacions reconegudes netes 4.704.897,07

Resultat pressupostari -280.806,00

Desviacions positives de finançament 392.017,76
Desviacions negatives de finançament 686.015,74
Despeses finançades amb romanent líquid
de tresoreria 0,00


Resultat pressupostari ajustat 13.191,98


Segon.- Disposar que es doni compte d’aquesta aprovació, al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebri, en aplicació d'allò que disposa l’article 193.4 del Text Refós de la a Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.”

La Presidència declara que la Corporació Municipal es dóna per assabentada del decret.

2.3.2.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 63/2007, relatiu a la incorporació de romanents de crèdit procedent de la liquidació del pressupost de l’exercici 2007, al pressupost de l’exercici 2008.

La secretària que subscriu, llegeix el decret, següent:

“Atès el que disposa l’article 182 del Text Refós de la a Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDL 2/2004 de 5 de març) i l’article 47 del RD. 500/1990 de 20 d’abril pel que es desenvolupa el títol sisè de l’esmentada Llei, en matèria de pressupostos.

Atès allò disposat en l'esmentat article 47 del RD. 500/1990, els romanents de crèdit que s’incorporen corresponen tots ells a operacions de capital (article 182.1.c del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals).

Atès allò disposat per l’article 182.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 48 del RD. 500/1990, es disposa de suficients recursos financers per a la incorporació d’aquests romanents de crèdit.

Atesa la proposta presentada per la Intervenció Municipal en el seu informe de data 17 de juny de 2008, aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les competències que li atorga l’article 21.1 f) de la Llei de Bases de Règim Local,

HA RESOLT:

Primer.- Autoritzar la incorporació de Romanents de Crèdit procedents de la liquidació del pressupost de l’exercici 2007, al pressupost de l’exercici 2008, segons el següent detall:


Concepte Pressupost Despeses Pressupost Ingressos

Nova Biblioteca 471.146,83
Accés equipament Cal Badia 113.289,32
Pista esportiva la Coromina 18.842,69
Honoraris Pla Ordenació Urbanística 110.434,94
Nucli antic 650.762,67
Adequació Espai Central Mina Nieves 145.824,00
Pla foment turístic 39.184,53
Interreg 18.071,87

Total Capítol VI 1.567.556,85

Nucli antic 70.980,00
Adequació espai central Mina Nieves 27.602,99
Total Capítol VII 98.582,99

Romanent de tresoreria afectat 1.468.973,86
Total Capítol VIII 1.468.973,86

Totals 1.567.556,85 1.567.556,85


La Presidència declara que la Corporació Municipal es dóna per assabentada del decret.

3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 1/2008, dins el pressupost municipal vigent,

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que, a fi d’atendre diverses obligacions municipals que no poden demorar-se fins a l’exercici 2009, i no existint crèdit consignat al pressupost vigent, procedeix tramitar crèdits extraordinaris, a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari i necessari per fer front a les despeses que es diran.

Aquesta Alcaldia Presidència, previ informe de la Comissió Informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:

Primer.- Autoritzar els crèdits extraordinaris amb càrrec a majors ingressos i minoració de partides del pressupost municipal vigent, per finançar els costos necessaris per atendre les obligacions que en l’acord següent es diuen i que no es poden demorar fins a l’exercici del 2009.

Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 1/2008, dins el pressupost municipal vigent, en la forma que es detalla a continuació:


ESTAT D’INGRESSOS

1r.- Capítol III.- Taxes i altres ingressos 619.084,00 €
39900 Altres ingressos imprevistos 7.550,60 €
Total Capítol III.- Taxes i altres ingressos 626.634,60 €

2n.- Capítol IV.- Transferències corrents 1.306.708,00 €
45500 Generalitat Catalunya subvencions vàries 101.600,00 €
45503 Generalitat Catalunya subvencions ocupació 8.460,00 €
Total Capítol IV.- Transferències corrents 1.416.768,00 €


ESTAT DE DESPESES

1r.- Capítol II. - Despeses de béns corrents i de serveis 1.342.501,00 €
A04 751 22607 Fira Medieval Festa de la Sal 1.800,00 €
A05 751 22619 Promoció turística 98.460,00 €
B02 121 22002 Manteniment programes informàtics 11.600,00 €
B05 222 21001 Senyalització vial 393,00 €
C04 432 21000 Reparació i manteniment via pública 5.357,60 €
D09 412 22102 Combustible sanitat 500,00 €
D09 412 22300 Transport sanitari -1.200,00 €
D09 412 22620 Despeses diverses sanitat 700,00 €
Total Capítol II.- Despeses de béns corrents i de serveis 1.460.111,60 €

Tercer.- Sotmetre a informació pública aquest expedient de modificació de crèdit 1/2008, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província durant 15 dies. Es considerarà aprovat definitivament si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat al•legacions.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor del Grup Municipal de CIU i 5 abstencions del Grup Municipal Socialista (3) i del Grup Municipal d’ERC (2).

3.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del protocol d’agermanament amb la ciutat de Cardona, Departament de Soriano, a la República Oriental d’Uruguai.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Ateses les relacions d’amistat i cooperació existents des de fa temps amb Cardona, Departament de Soriano, a la República Oriental de l’Uruguai, especialment refrendades amb la participació de l’Ajuntament de Cardona en els actes de la celebració del Centenari de la creació d’aquella ciutat a l’octubre del 2003.

Ateses les nombroses mostres d’amistat que s’han anat succeint des de llavors, tant per part de les autoritats locals, departamentals i diplomàtiques, això com, d’associacions i ciutadans en general.

Atès que aquest Ajuntament ha participat en projectes de cooperació social i cultural amb aquella població homònima: la creació del Museu d’Història “La Lata Vieja”, els ajuts a l’ “Hogar de Ancianos” i la creació de la granja-escola per a nens abandonats i discapacitats.

Ateses les nombroses resolucions del Consell d’Europa, a través de la CPRE, i les recomanacions de les associacions internacionals de poders locals, relatives a fomentar els agermanaments i els convenis de cooperació entre municipis.

Atès l’interès reiterat d’agermanament entre ambdues Cardona, manifestat per les autoritats i ciutadans de l’Uruguai comissionats a aquest efecte.

Aquesta Alcaldia Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar el protocol d’agermanament amb la ciutat de Cardona, Departament de Soriano, a la República Oriental de l’Uruguai, d’acord amb el text que s’acompanya, i en base als antecedents, voluntat política i fonaments de dret que han quedat exposats.

Segon.- Facultar l’Alcalde-President, Josep Maria Sala i Esteban, per a la signatura de la documentació necessària per fer efectiu l’anterior acord.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.

3.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a recolzar la moció de l’Ajuntament de Pinós, relativa a l’assumpció de competències sobre carreteres a la Generalitat de Catalunya.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“En data 26 de juny de 2008, s’ha rebut escrit de l’Ajuntament de Pinós, en el qual demanen recolzament a la moció aprovada en data 18 de juny de 2008, relativa a sol•licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, que assumeixi la titularitat i gestió de les carreteres incloses en el Pla d’infraestructures del Transport de Catalunya:

1) La carretera que enllaça Torà des de la LV-3005 i la C-1412 amb la LV-3002 a Su (TM. de Riner) i posteriorment amb BV-3001 a Bergús (TM. de Cardona). Aquesta carretera passa pel nucli d’Ardèvol.

2) La carretera que enllaça la BV-3002 des de Salo (TM. de Sant Mateu de Bages) amb la B-300 fins a Calaf (carreteres C-1412 I C25). Aquesta carretera passa pel nucli de Vallmanya.

3) La carretera que enllaça la BV-3002 des de Salo fins la BV-3001 a Bergús (TM. de Cardona). Aquesta carretera passa per Matamargó.

4) La carretera que enllaça les descrites als apartats 1 i 2, i que passa pel nucli de Pinós i pel Santuari de Pinós.

5) La carretera que enllaça la LV-3002 i la BV-3001 des de Su amb la C55 (Eix del Cardener) a Santa Susanna. Aquesta carretera discorre tota, dins el terme municipal de Riner.

Atès l’interès municipal en aconseguir les millores pertinents a les vies de comunicació, per la qual cosa es creu necessària la intervenció per part de la Generalitat, per afavorir als usuaris de la Xarxa viària i regularitzar la situació d’aquestes carreteres, assumint la gestió d’aquestes (millora d’infraestructures, conservació i reparació del ferm, etc).

Aquesta Alcaldia Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent

ACORD:

Primer.- Recolzar la Moció aprovada en data 18 de juny de 2008 per l’Ajuntament de Pinós, relativa a sol•licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, que assumeixi la titularitat i gestió de les carreteres incloses en el Pla d’infraestructures del Transport de Catalunya, següent:

“Primer.- sol•licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, que assumeixi la titularitat i gestió de les carreteres descrites als apartaments 1, 2 i 3 incloses en el Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya : carretera de Torà a Su per Ardèvol, carretera de Calaf a Valls de Torroella per Vallmanya i Salo, i carretera de Salo a Bergús per Matamargó.

Segon.- Sol•licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, que assumeixi la titularitat i gestió de les carreteres descrites als apartats 4 i 5, que enllacen les anteriors fins la C-55.

Tercer.- Fer tramesa d’aquest acord als ajuntaments de Sant Mateu de Bages, Cardona, Riner, Torà , Calonge de Segarra, la Molsosa i Calaf així com a Consell Comarcal del Solsonès i Segarra per la seva adhesió.

Quart.- Fer tramesa d’aquest acord al Delegat de la Catalunya Central.”

Segon.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Pinós.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.


4.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.-

4.1.- Moció del Grup Municipal del PSC relativa a la directiva de la Unió Europea sobre temps de treball.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Actualment el límit de la jornada laboral a Europa se situa en les 48 hores setmanals. Aquest sostre va ser aprovat per l’Organització Internacional del Treball al 1917.

Aquesta norma va representar una fita en la conquesta dels drets dels treballadors, després d’anys de revoltes sindicals que es van iniciar en la convenció de la Federació de treballadors d’Estats Units i Canadà de l’any 1884, quan es va fer una crida per lluitar contra la jornada laboral de 10 i 12 hores diàries i passar a la de 8 hores. Aquestes reivindicacions van provocar la revolta de Chicago al 1886 amb greus enfrontaments entres treballadors i policies.

El 1993, el Consell i el Parlament Europeu van aprovar una directiva que limitava a 48 hores el temps de treball setmanal, per raons relacionades amb la salut i la seguretat dels treballadors.

El passat 10 de juny, els ministres de Treball i Assumptes socials de la Unió Europea van aprovar una directiva que permet extendre fins les 60 hores –i en casos específics fins les 65- la jornada laboral setmanal.

La directiva aprovada representa una atac frontal a l’Europa social i una autèntica regressió en els drets dels treballadors europeus.

És un pas més en la individualització de les relacions laborals i, per tant, en la pèrdua de capacitat de negociació col•lectiva. Elimina, de facto, el dret al descans en les jornades laborals continuades i atenta contra la seguretat i la salut a la feina, alhora que dificulta la conciliació de la vida laboral i personal.

La Confederació Europea de Sindicats també ha denunciat aquesta directiva Europea i considera que aquesta mesura suposa un retrocés de més de 100 anys en la protecció dels drets de treballadors i treballadores.

Cal defensar que Europa sigui una Europa social i deixi de banda els plantejaments neoliberals que només porten a perdre drets aconseguits al llarg dels anys i tornar a situacions més pròpies de segles passats.

Per tot això el Grup Socialista a l’Ajuntament de Cardona proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Rebutjar l’actual directiva europea referent a l’ordenació del temps de treball, ja que representa una pèrdua del benestar social, un atac als drets laborals, atenta contra la seguretat i la salut a la feina, a més de dificultar la conciliació entre la vida laboral i la familiar i personal.

SEGON.- Demanar al Govern espanyol que faci totes les gestions necessàries per defensar l’actual jornada laboral.

TERCER.- Demanar als grups parlamentaris al Parlament Europeu que rebutgin aquesta directiva.

QUART.- Donar total suport al posicionament de la Confederació Europea de sindicats, en la seva denúncia d’aquesta mesura.

CINQUÈ.- Demanar al Consell de la Unió Europea que adopti una nova normativa que estigui en consonància amb els Tractats Europeus i la Carta de Drets Fonamentals de la UE.

SISÈ.- Informar d’aquest acord, al Govern de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats, al Govern Espanyol, al Parlament Europeu, a la Comissió i al Consell de la Unió Europea.”

Votació:

La Presidència sotmet a votació deixar el punt sobre la taula o no.

S’acorda deixar el punt sobre la taula i portar-lo a la propera sessió del ple per 7 vots a favor del Grup Municipal de CIU i 5 vots en contra del Grup Municipal Socialista (3) i del Grup Municipal d’ERC (2).


5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

No s’ha presentat cap assumpte sobrevingut en aquesta sessió.


6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL•LACIONS.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les vint-i-dues hores quinze minuts, la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.
© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat