Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2008-01-03
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 3 de Gener de 2008

Acords adoptats

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 3 DE GENER DE 2008

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,30 hores del dia 3 de gener de 2008, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.


Excusen la seva absència els Regidors:

SRA. SARA GARCIA MURILLO
SR. JOSEP BATISTA TROBALON


El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.-

1.1.- Aprovació de les actes de les sessions següents: Ple extraordinari de data 31 d’octubre de 2007 i Ple ordinari de data 8 de novembre de 2007.

Examinades les actes de les sessions següents: Ple extraordinari de data 31 d’octubre de 2007 i Ple Ordinari de 8 de novembre de 2007, s’aproven per unanimitat dels 11 membres presents de la Corporació.

2. QÜESTIONS PRÈVIES.

2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 152 al 171 del 2007, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

El Ple de la Corporació, es dóna per assabentat, dels Decrets de l’Alcaldia núms. 152 al 171 del 2007, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.


3. ALCALDIA-PRESIDENCIA.-

3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’adjudicació del contracte de l’obra “Restauració del Palau Graells per a destinar-lo a Arxiu Històric, Fase II, Subfase 2: Dipòsit documental”, a favor de l’entitat mercantil CONSTRUCTORA DE SOLSONA, SCCL., per un preu de 435.835,88 €, IVA inclòs.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 31 d’octubre de 2007, va aprovar l’expedient de contractació de l’obra “Restauració del Palau Graells per a destinar-lo a Arxiu Històric, Fase II, Subfase 2; Dipòsit Documental”, amb un pressupost de licitació de 449.779,03 EUR (inclòs el 16% d’IVA), de conformitat amb el projecte tècnic aprovat definitivament en data 25 d’octubre de 2007, a adjudicar mitjançant concurs públic per procediment obert.

Durant el període de presentació de proposicions es van presentar dues proposicions: Constructora de Solsona, sccl i Atri, Promocions i Construccions, sl.

En data 28 de desembre de 2007, la Mesa de Contractació va realitzar l’acte d’obertura de pliques, acordant remetre la documentació presentada als tècnics per tal d’elaborar la corresponent proposta tècnica i elevar a l’òrgan municipal de contractació competent per a que resolgui en concurs.

En data 28 de desembre de 2007, l’aparellador Municipal ha emès informe en el que, valorades les dues proposicions presentades, ha obtingut la millor valoració i en conseqüència, proposa l’adjudicació a Constructora de Solsona, sccl.

Vist l’informe jurídic, de data 3 de setembre de 2007, relatiu al procediment a seguir.

Atès el que disposa l’article 88 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 2/2000, de 16 de juny.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents


ACORDS


Primer.- Adjudicar el contracte de l’obra “Restauració del Palau Graells per a destinar-lo a Arxiu Històric, Fase II, Subfase 2; Dipòsit Documental”, a favor de l’entitat mercantil CONSTRUCTORA DE SOLSONA, SCCL. (NIF. F 25034414, Trav. Ctra. Manresa, Km. 50,700 de Solsona), per un preu de 435.835,88 €, IVA inclòs, per resultar la proposició més favorable en el seu conjunt de les presentades en el concurs públic convocat al efecte, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 269, de data 9 de novembre de 2007, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5007, de data 13 de novembre de 2007 i d’acord amb el expedient de contractació aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 31 d’octubre de 2007.

Segon.- Requerir l’adjudicatària CONSTRUCTORA DE SOLSONA, SCCL, perquè en el termini de 15 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, constitueixi la garantia definitiva de 17.433 euros a la Caixa de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 41 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 2/2000, de 16 de juny.

Tercer.- Tornar la garantia provisional constituïda en el seu dia pels licitadors Constructora de Solsona, sccl i Atri, Promocions i Construccions, sl.

Quart.- Publicar l’adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb el que prescriu l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Cinquè.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la tramitació de l’expedient.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 9 vots a favor del Grup Municipal de CIU (7) i del Grup Municipal Socialista (2) i 2 abstencions del Grup Municipal d’ERC.

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la modificació de l’acord referent a la cessió gratuïta al Servei Català de la Salut d’un terreny de 1.500 m2, situat a la Plaça Compte Viladomat.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“En data 4 de setembre de 1987, el Ple de l’Ajuntament va acordar la cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya, de terreny de 1.500 m2, situat a la Plaça Compte Viladomat, amb destí a construir-hi un Centre d’Assistència Primària.

En data 8 de juliol de 1994, a petició de la Generalitat, el Ple de la Corporació va rectificar l’anterior acord per precisar que la cessió s’havia de realitzar a favor del Servei Català de la Salut.

Atès que ara, s’ha demanat pel Servei Català de la Salut la modificació de l’acord del ple municipal de cessió abans esmentat, en el sentit de que ha de figurar explícitament la menció del dret de reversió.


Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS:

Modificar l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en data 8 de juliol de 1994, relatiu a la cessió gratuïta al Servei Català de la Salut d’un terreny de 1.500 m2, situat a la Plaça Compte Viladomat per tal de construir un Centre d’Assistència Primària, afegint-hi el següent:

“Disposar que si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa d’estar afectat al mateix fi, en els terminis fixats, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni d’aquest Ajuntament, i s’haurà d’estendre acta notarial de constatació de la no destinació, que serà notificada de forma legal, perquè la reversió produeixi efecte, i sens perjudici del dret de l’Ajuntament a rebre, si escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pels béns.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 11 membres presents de la Corporació.

3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de data 12 de desembre de 2007, en relació a la presentació d’al•legacions a l’aprovació inicial del Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“En data 31 de juliol de 2007, per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques es va aprovar inicialment el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, publicada el 31 d’agost de 2007.

Atès que aquest pla podria resultar perjudicial pel desenvolupament del municipi, i amb la voluntat de millorar-lo i d’esmenar errors, i previ estudi dels serveis tècnics municipals.

Atès que en data 31 d’agost de 2007, es va publicar l’acord d’aprovació inicial del Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, concedint un termini de tres mesos per presentar al•legacions.

En data 12 de desembre de 2007, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord d’aprovar i presentar davant de l’Hble. Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, les al•legacions a l’aprovació inicial del Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals i, l’acord d’adherir-se a l’acord adoptat per l’Ajuntament de Solsona, de 29 de novembre de 2007, relatiu a “presentar una al•legació al Pla Territorial Parcial de les Comarques Central demanant que s’inclogui en el Pla d’Infrastructures de transport de Catalunya la previsió del projecte i de la línia ferroviària que enllaci la ciutat de Manresa amb la Seu d’Urgell i passi pels municipis de Súria, Cardona, Solsona, Oliana, Coll de Nargó i Organyà.”

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació Municipal, l’adopció dels següents

ACORDS


Primer.- Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 12 de desembre de 2007, següent:

“Aprovar i presentar davant el Hble. Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, les al•legacions a l’aprovació inicial del Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, aprovat per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de data 31 de juliol de 2007, i publicat al DOGC, núm. 4959, de data 31 d’agost de 2007, que s’adjunten.”

Segon.- Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 12 de desembre de 2007, següent:

“Adherir-se a l’acord adoptat per l’Ajuntament de Solsona, de 29 de novembre de 2007, relatiu a “presentar una al•legació al Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals demanant que s’inclogui en el Pla d’Infrastructures de transport de Catalunya la previsió del projecte i de la línia ferroviària que enllaci la ciutat de Manresa amb la Seu d’Urgell i passi pels municipis de Súria, Cardona, Solsona, Oliana, Coll de Nargó i Organyà.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 11 membres presents de la Corporació.

4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.


“MOCIÓ dels Grups Municipals de CiU, PSC i ERC al Ple Ordinari de Gener de 2008, en relació als abocaments procedents de l’escorxador de Navès.

Atès que aquest Ajuntament ha tingut notícia de que a l’escorxador de Navès, s’han produït abocaments d’aigües procedents de la depuradora de l’escorxador als terrenys dels voltants, contravenint les normes i condicions que establertes l’esmentada activitat.

Atès que aquest situació pot haver provocat la contaminació d’un àmbit que amb episodis de pluja, pot ser important i, en qualsevol cas, ve a demostrar la certesa dels peritatges encarregats per l’Ajuntament de Cardona en el recurs contenciós administratiu interposat per aquest Ajuntament contra la resolució de l’ACA de 18 de març de 2003, que autoritzava la fertirrigació amb aigües residuals depurades de l’Escorxador Intercomarcal Berguedà-Solsonès, sl, segons els quals –i entre altres- els terrenys de l’escorxador son de una alta permeabilitat i, per tant, calia la impermeabilització prèvia del terrenys per evitar situacions com la que s’ha produït, tal com, en el seu dia, va prescriure l’ACA.


Els Grups Municipals de CiU, PSC i ERC proposen al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

“1. Manifestar a l’Agència Catalana de l’Aigua la preocupació d’aquest Ajuntament pel fets que s’han produït fa uns dies i llurs conseqüències, en relació als abocaments d’aigües procedents de la depuradora de l’escorxador de Navès que han afectat als terrenys del voltant de l’activitat, inclosos els de l’altra banda de la carretera, demostrant així la inexcusable necessitat de la impermeabilització d’aquest terrenys.

2. Sol•licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que adopti les mesures que calguin per evitar que no es tornin a repetir fets semblants.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 11 membres presents de la Corporació.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les vint-i-una hores trenta minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat