Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2019-05-02
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 2 de Maig de 2019

Ordre del dia

A)PART RESOLUTIVA

1.APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 7 DE MARÇ DE 2019 I PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 2 D'ABRIL DE 2019.

2.EXPEDIENT 774/2019. DICTAMEN RELATIU A LA INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A COBRIR EL CÀRREC DE JUTGE/SSA DE PAU DE CARDONA TITULAR I SUBSTITUT/A, MITJANÇANT CONVOCATÒRIA PUBLICA.

3.EXPEDIENT 777/2019. DICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR A LA DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A LA CATALUNYA CENTRAL, L’AUTORITZACIÓ CORRESPONENT PER CELEBRAR, EN EL MARC DE LA FESTA MAJOR DE LA VILA, EL CORRE DE BOU 2019.

4.EXPEDIENT 799/2019. DICTAMEN RELATIU A L'ATORGAMENT DEL SALER D'OR DE LA VILA DE CARDONA, ANY 2019.

5.EXPEDIENT 1250/2018. DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER LA CORRECCIÓ DEL LÍMIT NORD DE LA ZONA D’EQUIPAMENTS ASSISTENCIALS AMB EL PASSEIG DE MN JOAN RIBA.

6.EXPEDIENT 1488/2017. DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN L’ÀMBIT DEL PMU-06 FOLC-MADOZ.

7. EXPEDIENT 1251/2018. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ
PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL PER L’AMPLIACIÓ DE LA
RESIDÈNCIA DE LA TERCERA EDAT SANT JAUME.

8. EXPEDIENT 415/2019. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA COMUNITAT DE PROPIETARIS
“CARDONA-100” PER TAL DE REGULAR L’ÚS I MANTENIMENT DE
L’ESPAI COMUNITARI.

9. EXPEDIENT 806/2019. DICTAMEN RELATIU A L’ATORGAMENT DEL
TÍTOL DE FILL ADOPTIU DE CARDONA AL SR. JORDI SAVALL
BERNADET.


B) ACTIVITAT DE CONTROL

10. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DEL NÚM.
0056 AL NÚM. 0115 DE 2019.

C) ASSUMPTES SOBREVINGUTS

D) PRECS I PREGUNTES


Ple del 2019-05-02 (PDF. 443 KB)


© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat