Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2018-09-06
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 6 de Setembre de 2018

Ordre del dia

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària
Data i hora 6 de setembre de 2018 a les 19:00 hores
Lloc Saló de Sessions de l'Ajuntament de Cardona

No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A)PART RESOLUTIVA

1.EXPEDIENT 1460/2018. NOMENAMENT DE LA SRA. ANNA MARIA SALA VILLARÓ, COM A REGIDORA D'AQUEST AJUNTAMENT PER LA FORMACIÓ POLITICA D'ERC.

2.APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 5 DE JULIOL DE 2018, PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 20 DE JULIOL DE 2018 I PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 30 DE JULIOL DE 2018.

3.EXPEDIENT 1449/2018. DICTAMEN RELATIU A LA DESIGNACIÓ DE PATRÓ DE LA FUNDACIÓ CARDONA HISTÒRICA.

4.EXPEDIENT 1463/2018. DICTAMEN RELATIU A LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ENTITATS I ÒRGANS COL·LEGIATS.

5.EXPEDIENT 1456/2018. DICTAMEN RELATIU A L'ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIÓ DE LA REGIDORA ANNA MARIA SALA VILLARÓ.

6.EXPEDIENT 1227/2018. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L’AJUNTAMENT DE CARDONA PER LA CESSIÓ DE PLACES DE MENJADOR DEL CASAL CÍVIC DE LA GENT GRAN PER A PERSONES EN SITUACIÓ DE NECESSITAT ECONÒMICA.

7.EXPEDIENT 1228/2018. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L’AJUNTAMENT DE CARDONA EN MATÈRIA D’ACTIVITATS CÍVIQUES I COMUNITÀRIES.

8.EXPEDIENT 1163/2017. DICTAMEN RELATIU A L’ESTABLIMENT DEL SERVEI D’ALLOTJAMENTS PROTEGITS PER A COL·LECTIUS VULNERABLES.

9.EXPEDIENT 1392/2018. DICTAMEN RELATIU A L’ADHESIÓ A LA XARXA D’ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS PROMOGUDA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

10.EXPEDIENT 1468/2018. DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ DE LES BASES PER A L'ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS DE PARADES AL MERCAT DE DIUMENGE DE CARDONA.

11.EXPEDIENT 1203/2018. DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017.

12.EXPEDIENT 1379/2018. DICTAMEN RELATIU A LA PRESENTACIÓ L’ADHESIÓ A LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.

13.EXPEDIENT 1376/2018. DICTAMEN RELATIU A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSTA PER A L’ADHESIÓ A LA “RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES”.

14.EXPEDIENT 1453/2018. DICTAMEN RELATIU A L’ADHESIÓ A LA XARXA DE CALLS IMPULSADA PER L'INSTITUT PRIVAT D'ESTUDIS MÓN JUÏC.

B)ACTIVITAT DE CONTROL.

15.DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DEL NÚM. 0158 AL NÚM. 0203 I DEL NÚM. 0205 AL NÚM. 0232 DE 2018.

16.DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 204/2018 RELATIU A LA SUSPENSIÓ DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE LA PRIMERA QUINZENA D'AGOST DE 2018.

C)ASSUMPTE SOBREVINGUT.

D)PRECS I PREGUNTES.


Ple del 2018-09-06 (PDF. 452 KB)


© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat