Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2007-06-16
Anar a l'inici de la pàgina

Dissabte, 16 de Juny de 2007

Acords adoptats

ACTA DE LA SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT, CELEBRADA EL DIA 16 DE JUNY DE 2007.


A la Casa Consistorial de CARDONA, essent les 12,00 hores del dia 16 de juny de 2007, es reuneixen, prèvia convocatòria per mandat legal, de conformitat amb l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Regim Electoral General, en concordància amb l’article 37.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els Regidors que el passat dia 4 de juny de 2007 van ser proclamats electes per la Junta Electoral de Zona com a conseqüència dels resultats de les últimes eleccions locals, convocades per Reial Decret 444/2007 de 2 d’abril, i celebrades el dia 27 de maig de 2007, que a continuació es relacionen; que constitueixen la totalitat dels Regidors electes d’aquesta Corporació, amb la finalitat de celebrar sessió pública extraordinària de constitució de l’Ajuntament, assistits per mi la Secretària-Interventora de la Corporació, que dono fe de l’ acte.


Regidors electes assistents:

JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN
CLOTILDE FARRÀS I COMPANY
MONTSERRAT OBRADORS I PALAU
DAMIÀ FORASTER I COLELL
JORDI DAVINS I PEY
RAMON VILELLA I VILANOVA
JOSEP SERRA I CASALS
JORDI CASAS I PONS
SARA GARCIA I MURILLO
JOSEP BATISTA I TROBALON
SILVIA ROVIRA I PLANAS
JOAQUIM PALÀ I COMAPOSADA
RAMON FIGULS I ALONSO


Secretària-Interventora:

SRA. MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRO


La Secretària que subscriu explica el procediment a seguir en compliment del que preveu la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i la legislació de règim local, que és el següent:

1. Constitució de la Mesa d’Edat, formada pel regidor de major edat i pel regidor de menor edat.
2. Acreditació dels regidors electes davant de la Mesa d’Edat. Els regidors seran cridats seguint l’ordre de proclamació assenyalada en l’acta de la Junta Electoral de Zona.
3. Pressa de possessió dels nous regidors. Començarà el president de la Mesa d’Edat que jurarà o prometrà el càrrec en primera persona, i a continuació prendrà el jurament o promesa a la resta de regidors.
4. Segona part de la sessió: Elecció de l’Alcalde, mitjançant votació secreta. Pressa de possessió del nou Alcalde.

Declarada oberta la sessió, per la Sra. Secretària es procedeix a cridar als Regidors Electes de major i de menor edat del presents, a l’objecte de formar la Mesa d’Edat, la qual, de conformitat amb els articles 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral General, en la seva redacció actual, i l’article 37.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals. A la vista de les credencials de regidor electe, expedides per la Junta Electoral de zona, la Mesa d’Edat queda integrada pel Regidor electe de major edat, Sr. Ramon Vilella i Vilanova, que actuarà com a President, pel Regidor electe de menor edat, Sr. Damià Foraster i Colell.

La Secretària–Interventora de la Corporació, que subscriu, els convida a que ocupin la Presidència, quedant així constituïda la MESA D’EDAT.

Per ordre del President de la mesa d’edat, la Secretària –Interventora dóna lectura a les disposicions aplicables a la constitució dels nous Ajuntaments, establertes als articles 195 i següents de la Llei Orgànica del Règim Electoral General 5/1985, en la seva redacció actual, en concordància amb l’article 37 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

A continuació, la Secretària-Interventora procedeix a la lectura dels noms i cognoms dels senyors regidors electes, i es procedeix pels membres de la Mesa d’Edat, a la comprovació de les credencials trameses a l’Ajuntament per la Junta Electoral de Berga, resultant totes conformes.

El president demana als Srs. Regidors i Regidores electes, si coneixen alguna causa d’incompatibilitat que els hi afecti, segons preveu la Llei Orgànica del Règim Electoral General, i que ho manifestin en aquest moment.

No efectuant-se cap declaració per part dels Regidors, s’entén que aquests no es troben afectats per cap de les causes d’incompatibilitat, per tant es procedeix a la formulació del jurament o promesa d’acatament a la Constitució legalment previst.

Seguidament, el President de la Mesa d’edat sol•licita que tots els Regidors es posin dempeus, als efectes de prendre possessió.

La Secretària-Interventora procedeix a la lectura de la fórmula legal de jurament o promesa establerta pel Reial Decret 707/79 de 5 d’abril, el text literal, de la qual, és el següent:

“¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor o Regidora de l’Ajuntament de Cardona, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’estat així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?.


Primerament, pren possessió del càrrec de regidor en nom propi, el President de la Mesa d’Edat, Sr. Ramon Vilella i Vilanova, que diu:

Jo, Ramon Vilella i Vilanova prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Cardona, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’estat així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

A continuació el Sr. Vilella procedeix a cridar a cadascun dels Regidors i Regidores electes i els demana:

“¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor o Regidora de l’Ajuntament de Cardona, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’estat així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?.

Els quals un a un van contestant:

JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN. “Sí, ho prometo”
CLOTILDE FARRÀS I COMPANY. “Sí, ho prometo”
MONTSERRAT OBRADORS I PALAU. “Sí, ho prometo”
DAMIÀ FORASTER I COLELL. “Sí, ho prometo”
JORDI DAVINS I PEY. “Sí, ho prometo”
JOSEP SERRA I CASALS. “Sí, ho prometo”
JORDI CASAS I PONS. “Sí, ho prometo”
SARA GARCIA I MURILLO. “Sí, ho prometo”
JOSEP BATISTA I TROBALON. “Sí, ho prometo”
SILVIA ROVIRA I PLANAS. “Sí, ho prometo”
JOAQUIM PALÀ I COMAPOSADA. “Sí, ho prometo, per imperatiu legal ..”
RAMON FIGULS I ALONSO. “Sí, ho prometo, per imperatiu legal ..”

Seguidament, el Sr. President de la Mesa d’Edat declara constituïda la Corporació, i dóna l’enhorabona als nous regidors i regidores i diu que desitja que l’encert acompanyi la seva gestió, pel bé de Cardona.

A continuació, assenyala que seguidament es procedirà a l’elecció d’Alcalde de Cardona entre els membres de la Corporació que encapçalin les seves corresponents llistes, i amb aquesta finalitat dóna la paraula a la Secretària-Interventora, qui explica que es realitzarà mitjançant procediment de votació secreta en la que cada Regidor electe dipositarà el seu vot, en relació amb les candidatures que es presentin, a l’urna destinada per aquesta finalitat. Essent elegit Alcalde, de conformitat amb el que disposa l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1986, de 19 de juny, del Règim Electoral General, el candidat que obtingui la majoria absoluta dels vots, i en el seu defecte, el candidat de la llista que hi hagi obtingut més vots en les eleccions. En cas d’empat, es resoldrà per sorteig.

Són candidats a Alcalde per encapçalar les respectives llistes:

SR. JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN: CIU
SR. JORDI CASAS I PONS: PSC
SR. JOAQUIM PALÀ I COMAPOSADA: ERC

El president anuncia el començament de la votació i la Secretària crida cada regidor a dipositar el seu vot. Una vegada efectuada la votació, la Secretària obre la urna i llegeix en veu alta cada vot i certifica el seu resultat:

CANDIDATS i VOTS OBTINGUTS:

SR. JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN: SET (7)
SR. JORDI CASAS I PONS: QUATRE (4)
SR. JOAQUIM PALÀ I COMAPOSADA: DOS (2)

El President de la Mesa d’edat sol•licita que tots els Regidors es posin dempeus, i diu “havent obtingut el Regidor Sr. Josep Maria Sala i Esteban, la majoria absoluta de vots en la votació, queda proclamat Alcalde de la Vila de Cardona i president de la Corporació municipal, amb els drets, deures, obligacions i honors que li confereixen la vigent legislació i el dret històric de Cardona: L’Il•lustríssim Senyor Josep Maria Sala i Esteban.”

A continuació, el President de la Mesa pregunta: “Josep Maria Sala i Esteban, accepteu el càrrec d’Alcalde de Cardona?”.

El Sr. Josep Maria Sala i Esteban, contesta: “Sí, accepto”.

Continua el Sr. Vilella demanat: “Josep Maria Sala i Esteban, ¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde-President de l’Ajuntament de Cardona, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’estat així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

El Sr. Josep Maria Sala i Esteban, contesta: “Sí, ho prometo”.

Finalment, el President de la Mesa d’Edat, Sr. Ramon Vilella i Vilanova, li diu:

“Josep Maria Sala i Esteban, en nom del poble de Cardona, que perviu en el temps almenys des del 986, any de l’atorgament de la Carta de Poblament de Cardona, que ha presidit aquesta sessió constitutiva de la Corporació Municipal com a símbol de les arrels profundes del nostre compromís amb Cardona, us lliuro la vara d’Alcalde de la Vila i us desitjo que l’encert i l’èxit acompanyin la vostra alta missió.”

I seguidament, invita al Sr. Alcalde a ocupar la Presidència i, en conseqüència, queda dissolta la Mesa d’Edat.

Acte seguit, el Senyor Alcalde, Josep Maria Sala i Esteban, pronuncia les següents paraules:

Excma. Corporació Municipal
Autoritats
Ciutadans de Cardona
Senyores i senyors,

Acabem de constituir el nou consistori municipal escollit en les eleccions locals del 27 de maig passat. Segui les meves primeres paraules de felicitació sincera i cordial als nous regidors i regidores.

Voldria destacar, en primer lloc, la importància d’aquest acte, no tant pel que pugui comportar els que som aquí en qualitat de membres del nou Ajuntament, sinó pel seu simbolisme, pel que aquest acte representa: l’exercici del dret de cada persona a escollit els seus representants. El nostre país ha hagut de lluitar molt per assolir el dret a la democràcia. Amb totes les imperfeccions que vulgueu, som molt afortunats. Avui en dia, encara la majoria de pobles del món no té reconegut aquest dret elemental, que és garantia dels drets fonamentals de la persona.

Per tant, aquest acte de constitució del nou Ajuntament ve revestit d’un significat que exigeix una reflexió i un compromís de tots nosaltres. La reflexió: en un moment en què tothom parla del distanciament de la gent envers els polítics; en un moment en què l’índex de participació en les eleccions és, en general, preocupantment baix, hem de fer tot el possible per no fallar a la nostra gent. A tots nosaltres, a tots 13 regidors, se’ns ha donat el mandat popular de fer de Cardona una població amb més qualitat de vida, una població més agradable i solidària, una vila amb futur sòlid. Per això, hem de fer possible el diàleg i el consens. Ja des d’ara, ofereixo, als regidors que no seran al Govern, diàleg i consens com a norma de conducta, sobretot pensant en els grans temes que Cardona ha de decidir en l’immediat futur. I demano la mateixa disposició al diàleg i al consens que ofereixo.
I parlava de compromís. El nostre compromís envers els ciutadans ha de ser el de posar per sobre de qualsevol altre interès –ja sigui personal o partidista- l’interès general de Cardona. Aquest és el gran repte que se’ns demana avui i cada dia del mandat que ara inaugurem, i no podem fallar a la gent de Cardona. Podrem prendre decisions encertades o equivocades, però no podem faltar al nostre deure de servidors lleials de l’interès públic. A aquesta voluntat de servei, hi afegiria el desig que tots plegats siguem capaços de defensar els nostres punts de vista, des del respecte i la tolerància, ajudant d’aquesta manera a consolidar aquesta valors que són bàsics per a la bona convivència ciutadana.

En segon lloc, voldria dir que assumeixo el càrrec d’alcalde de Cardona des de l’emoció i la responsabilitat. L’emoció de veure’m investit, per un III mandat de la representació de la vila de Cardona. I Cardona no és qualsevol població. Cardona és, òbviament, la gent d’ara, els cardonins i cardonines d’avui, però és també un pòsit d’història en primera línia del nostre país. Per tant, agraeixo sentidament a tota la gent que, amb el seu vot, varen dipositar la confiança en l’opció política que represento; que tinguin la seguretat que faré tot el possible per a no defraudar-los. I als ciutadans de Cardona que no ens varen votar, sàpiguen que el nou govern municipal farà tot el possible per merèixer, també, la seva confiança.
A tots ells, a tota la gent de Cardona, li reitero la meva profunda convicció, reiteradament expressada, que per sobre de tot, el governant ha de ser responsable i servicial. Per tant, tingueu la seguretat que continuaré exercint l’alcaldia sota els principis de responsabilitat -que vol dir prendre les decisions que convenen encara que no siguin populars-, generositat -que vol dir no estalviar esforços personals en la gestió del bé comú, encara que vagi en perjudici propi-, i bon fer, que vol dir posar tota capacitat i empenta a dirigir l’administració municipal des de l’honradesa, el rigor i l’eficàcia.

En tercer lloc, vull deixar expressa constància del meu compromís personal, i també dels regidors que m’acompanyaran en el govern municipal, de fer tot el possible i més per complir escrupolosament els nostres compromisos electorals. Fins ara hem complert, i no sense dificultats, tot el que havíem promès, fins hem pogut executar més obres i serveis- i així ens ho ha reconegut la gent. Superada la dura etapa de la crisi econòmica, hem d’emprendre el disseny de la nova Cardona, de la Cardona dels nous temps, des del diàleg amb els grups municipals i amb les entitats ciutadanes:

* Tenim per endavant el nou Pla d’ordenació urbanística municipal, que ha d’incorporar les previsions necessàries per fer una Cardona més atractiva per a la gent jove i més acollidora per a la gent gran, per crear riquesa sigui en forma de noves indústries i llocs de treball, sigui amb un comerç potent, un sector turístic de referència arreu o una pagesia que hem d’ajudar tant com puguem;
* Hem d’avançar tant com puguem en la rehabilitació i revitalització del nucli històric, i seguir potenciant la política de recuperació del patrimoni estretament lligada a la cultura, que vol dir assegurar el futur.
* Tenim engegats un seguit de projectes pensant en tots els segments de població i en tots el nuclis i barris: des de la Coromina als disseminats de pagès i pertoca acabar-los.
* Hem de pensar en les efemèrides futures del 2014, que en el cas de Cardona comença el 2011, que han de tenir com nord la projecció de la nostra vila i el reconeixement del seu paper històric per part de totes les institucions i del país. En aquest sentit, tenim l’Estudi Cardona 2014, i ara caldrà trobar subvencions i complicitats ciutadanes.
* Hem recorregut un llarg camí cap a la recuperació de la Muntanya de Sal, raó de ser de l’existència de Cardona; caldrà donar un nou salt qualitatiu envers el seu reconeixement i potencialitats, incloses les econòmiques.

Tots aquest projectes tenen un destí final: les persones que viuen a Cardona; també els cardonins de fora i que exerceixen afortunadament de cardonins. En aquest sentit, com m’heu sentit dir altres vegades, aquesta és la nostra gran riquesa. La gent, la gent que treballa per tirar endavant la vida en el nostre poble, la gent que confia en Cardona, la gent de les entitats que dóna generosament el seu temps i posa treball i esforç a dinamitzar el nostre poble. Reitero la nostra prioritat d’executar el Centre Cívic i el Casal de Joves per ajudar a canalitzar totes les energies al servei de la causa de fer avançar Cardona, i anuncio que intentarem donar a les entitats els suport que fins ara no havíem pogut donar-los-hi.
Cap govern, tampoc el nostre, no pot fer res sense el suport de la gent; per això demano la participació activa de la gent, dels cardonins de casa i de fora, en aquesta nova etapa que ara comença. En aquest sentit, continuarem la política de dinamització i participació del teixit associatiu iniciada, activant-la en aquells sectors o projecte que calgui.

Finalment, he de fer esment dels molts projectes que tenim en marxa junt amb altres municipis de dins i fora del país. A la vegada que refermem la nostra voluntat de bon veïnatge i de col•laboració amb els municipis propers, considero que és bo i fructífer per a Cardona cooperar amb pobles i ciutats amb els quals ens uneixen vincles o objectius d’interès comú. En aquest sentit, expresso el nostre sentiment d’amistat fraternal amb la Cardona germana de l’Uruguai que tantes mostres d’amistat ens fa arribar. Igualment, el meu record i el meu compromís de seguir treballant amb la ciutat de Salíes de Béarn, ciutat de la sal dels Pirineus Atlàntics, amb la qual ens uneix el projecte de crear la xarxa europea de ciutats de la sal.

Abans d’acabar, vull fer arribar el meu agraïment, reconeixement i estima a molta gent:
• Als regidors que m’han acompanyat en el Govern que avui acaba i que no hi han estalviat esforços. I als regidors de l’oposició que deixen l’Ajuntament.
• Als nous regidors i regidores que m’acompanyaran en el Govern. He pogut comprovar, en aquest temps preelectoral i de campanya, la seva il•lusió pels nous temps i la generositat per comprometre’s a treballar per Cardona. També, als regidors i regidores que no formin part del govern. Tots ells han manifestat el seu compromís amb Cardona.
• A la gent de la federació de Convergència i Unió que ens dóna suport.
• Als funcionaris i personal de l’Ajuntament, que donen, diàriament, mostres de servei públic.
• A la gent de les associacions i entitats que fan possible actes cívics i festius que llueixen a Cardona.
• A la gent que fa desinteressadament coses per Cardona. Als voluntaris.
• A tanta gent anònima que amb el seu exemple t’anima i et dóna suport moralment. A tanta gent cívica que senzillament treballa i actua bé.
• A cadascú de vosaltres, pel vostre interès ciutadà que es demostra en assistir a aquest acte constitucional.
• Als molts amics que té Cardona, escampats arreu, especialment tècnics del món públic i del món privat, que hem anat trobant en aquests anys de treball municipal, i que, d’una manera entusiasta i generosa, col•laboren en les coses de Cardona.
• I no cal dir, a la meva família que té més paciència de la que em mereixo.

I davant d’aquesta Carta de Poblament de Cardona, orgull del nostre poble, rendeixo homenatge als nostres avantpassats que varen lluitar per fer avançar Cardona; començant pels meus pares, que em varen infondre els valors del servei públic.
I davant d’aquesta Carta de Poblament reitero el meu compromís, i el del futur govern de Cardona, de treballar, des de l’honradesa i la generositat personal, perquè Cardona sigui la vila patrimonial, atractiva, solidaria i benestant, de referència per a tot el país.

Moltes gràcies.

Una vegada finalitzada la seva intervenció, s’aixeca la sessió a les 13 hores, de la qual s’estén la present acta, que jo, la Secretària-Interventora , certifico.
© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat