Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2007-09-06
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 6 de Setembre de 2007

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.-

1.1.- Aprovació de les actes de les sessions següents: Sessió Constitutiva del nou Ajuntament de data 16 de juny de 2007, Ple extraordinari de data 5 de juliol de 2007 i Ple extraordinari de data 31 de juliol de 2007.-


2. QÜESTIONS PRÈVIES.

2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 92 al 124 del 2007, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.


3. ALCALDIA-PRESIDENCIA.-

3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del Compte General del Pressupost municipal de l’exercici de 2006.

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, promoguda per l’Ajuntament, per la nova ordenació de l’illa definida pel Cr. Bisbe Guix, la prolongació del Cr. Sant Jordi i dos nous carrers, redactada per l’Arquitecte Àngels Mas i Pinto.

3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial del projecte executiu anomenat “Restauració del Palau Graells per a destinar-lo a arxiu històric, Fase II: Subfase 1: Nucli de Comunicacions i Subfase 2: Dipòsit documental”, redactat per l’arquitecte Sra. Àngels Mas i Pintó, amb un pressupost d’execució per contracte de 902.962,35 euros, IVA inclòs.

3.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’expedient de contractació de l’obra “Restauració del Palau Graells per a destinar-lo a Arxiu Històric, Fase II – Subfase 1: Nucli de Comunicacions ”, amb un pressupost d’execució per contracte de IVA inclòs, amb un pressupost de licitació de 453,183,32 €, inclòs l’IVA., i aprovació del plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte administratiu.


4.- ÀREA D'HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.-

4.1.- REGIDORIA DE GOVERNACIÓ.-

4.1.1.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada de Governació relatiu a fixar els dies 15 i 16 de setembre, com a festes locals del municipi de Cardona, per a l’any 2008, corresponents a dilluns i dimarts, de Festa Major, respectivament.


5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.


6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS.

Acords adoptats

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 6 DE SETEMBRE DE 2007


A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 21,00 hores del dia 6 de setembre de 2007, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SR. JOSEP BATISTA TROBALON
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.


El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:


1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.-

1.1.- Aprovació de les actes de les sessions següents: Sessió Constitutiva del nou Ajuntament de data 16 de juny de 2007, Ple extraordinari de data 5 de juliol de 2007 i Ple extraordinari de data 31 de juliol de 2007.-

Examinades les actes de les sessions següents: Sessió Constitutiva del nou Ajuntament de data 16 de juny de 2007, Ple extraordinari de data 5 de juliol de 2007 i Ple extraordinari de data 31 de juliol de 2007, s’aproven per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.

2. QÜESTIONS PRÈVIES.

2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 92 al 124 del 2007, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

El Ple de la Corporació, es dóna per assabentat, dels Decrets de l’Alcaldia núms. 92 al 124 del 2007, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.


3. ALCALDIA-PRESIDENCIA.-

3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del Compte General del Pressupost municipal de l’exercici de 2006.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“El Compte General del Pressupost corresponent a l'exercici de 2006, ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament i exposat al públic, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província, número 166, el dia 12 de juliol de 2007, i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, no havent-se presentat cap reclamació, durant el termini de quinze dies i vuit dies més.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal de l'exercici de 2006, rendit per l'Alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l'expedient i que ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l'article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sense que s'hagi presentat cap reclamació.

Segon.- L'aprovació del Compte General a que fa referència l'acord anterior, s'entén se’ns perjudici de la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes, en virtut d'allò que disposa l'article 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 9 vots a favor del Grup Municipal de CIU (7) i del Grup Municipal d’ERC (2) i 4 abstencions del Grup Municipal Socialista.


3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, promoguda per l’Ajuntament, per la nova ordenació de l’illa definida pel Cr. Bisbe Guix, la prolongació del Cr. Sant Jordi i dos nous carrers, redactada per l’Arquitecte Àngels Mas i Pinto.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que l’Ajuntament per acord plenari de data 24 de maig de 2007, va aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, promoguda per l’Ajuntament de Cardona i redactada per l’arquitecte Maria Àngels Mas i Pintó, per la nova ordenació de l’illa definida pel Cr. Bisbe Guix, la prolongació del Cr. Sant Jordi i dos nous carrers que el planejament general vigent defineix a partir del desenvolupament del Pla Parcial PPR3.

Atès que l’esmentat projecte es va sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes, i durant l’esmentat termini que va finalitzar en data 7 de juliol de 2007, es van presentar les al•legacions, de les quals ha emès informe l’arquitecte redactora del projecte.

Atesos els informes tècnic i jurídic que consten a l’expedient.

Atès que la seva tramitació s’ha de dur a terme d’acord amb el procediment que s’estableix a l’article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Vist que en virtut de l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, i dels articles 52.2 c) i 114.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, la competència per l’aprovació provisional del planejament general del municipi correspon al Ple.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Estimar les al•legacions formulades dins del període d’informació pública, pels Srs. Joan Simón Camps, Ramon Manel i Maria Antònia Pujol Pina, a l’aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, promoguda per l’Ajuntament de Cardona, per la nova ordenació de l’illa definida pel Cr. Bisbe Guix, la prolongació del Cr. Sant Jordi i dos nous carrers que el planejament general vigent defineix a partir del desenvolupament del Pla Parcial PPR3.

Segon.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, promoguda per l’Ajuntament de Cardona, per la nova ordenació de l’illa definida pel Cr. Bisbe Guix, la prolongació del Cr. Sant Jordi i dos nous carrers, redactada per l’Arquitecte Àngels Mas i Pinto, de Manresa, amb la incorporació de les modificacions resultants de la resolució de les al•legacions estimades.

Tercer.- Indicar que les modificacions introduïdes en el document aprovat inicialment no constitueixen canvis substancials.

Quart.- Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als efectes de la seva aprovació definitiva.”

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 9 vots a favor del Grup Municipal de CIU (7) i del Grup Municipal d’ERC (2) i 4 abstencions del Grup Municipal Socialista.


3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial del projecte executiu anomenat “Restauració del Palau Graells per a destinar-lo a arxiu històric, Fase II: Subfase 1: Nucli de Comunicacions i Subfase 2: Dipòsit documental”, redactat per l’arquitecte Sra. Àngels Mas i Pintó, amb un pressupost d’execució per contracte de 902.962,35 euros, IVA inclòs.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que no havent pogut complir la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya el seu compromís de redactar la II Fase del projecte de “Restauració del Palau Graells per a destinar-lo a arxiu històric”, i tenint en compte que hi ha concedida una subvenció en el PUOSC per a l’any 2006, per aquesta finalitat, aquest Ajuntament va encarregar urgentment, la redacció de l’esmentat projecte, a l’arquitecte Sra. Àngels Mas i Pinto.

Atès que s’ha procedit a la redacció del projecte executiu anomenat “Restauració del Palau Graells per a destinar-lo a arxiu històric, Fase II: Subfase 1: Nucli de Comunicacions i Subfase 2: Dipòsit documental”, per l’Arquitecte Àngels Mas Pintó, amb un pressupost d’execució per contracte de 902.962,35 €, IVA inclòs.

Atesos els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 36 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, referents al procediment d’aprovació de projectes d’obres ordinàries.


Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents


ACORDS


Primer.- Aprovar inicialment, amb la consideració d’obra ordinària i en aplicació del que preveuen els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, el projecte executiu anomenat “Restauració del Palau Graells per a destinar-lo a arxiu històric, Fase II: Subfase 1: Nucli de Comunicacions i Subfase 2: Dipòsit documental”, redactat per l’arquitecte Sra. Àngels Mas i Pintó, amb un pressupost d’execució per contracte de 902.962,35 euros, IVA inclòs.

Segon.- Obrir un període d’informació pública del projecte aprovat inicialment de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia hàbil següent al de la inserció del corresponent anunci en l’últim dels Butlletins Oficials, durant els quals es podrà examinar el projecte i formular-hi les al•legacions i reclamacions pertinents.

Tercer.- Fer constar que, de no formular-se reclamacions ni al•legacions durant el període d’informació pública, el projecte quedarà definitivament aprovat, de forma automàtica, sense requerir-se nou acord exprés, amb efectes des del dia hàbil següent al de finalització del període d’informació pública.

Quart.- Facultar l’Alcalde-President per la signatura de la documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 11 vots a favor del Grup Municipal de CIU (7) i del Grup Municipal Socialista (4) i 2 abstencions del Grup Municipal d’ERC.


3.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’expedient de contractació de l’obra “Restauració del Palau Graells per a destinar-lo a Arxiu Històric, Fase II – Subfase 1: Nucli de Comunicacions ”, amb un pressupost d’execució per contracte de IVA inclòs, amb un pressupost de licitació de 453,183,32 €, inclòs l’IVA., i aprovació del plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte administratiu.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que per acord del Ple de la Corporació del dia 6 de setembre de 2007, es va aprovar inicialment el projecte anomenat “Restauració del Palau Graells per a destinar-lo a arxiu històric, Fase II: Subfase 1: Nucli de Comunicacions i Subfase 2: Dipòsit documental”, amb un pressupost d’execució per contracte de 902.962,35 euros, IVA inclòs.

Atès que el projecte consta de dues subfases, una de les qual és l’anomenada Subfase 1: Nucli de Comunicacions, amb un pressupost d’execució per contracte de 453,183,32 € IVA inclòs.

Atès l’informe jurídic emès per la Secretària-Interventora i l’informe tècnic que figura a l’expedient.

De conformitat amb l’article 86 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i l’article 274 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.


Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra “Restauració del Palau Graells per a destinar-lo a Arxiu Històric, Fase II – Subfase 1: Nucli de Comunicacions ”, amb un pressupost d’execució per contracte de IVA inclòs, amb un pressupost de licitació de 453,183,32 €, inclòs l’IVA, de conformitat amb el projecte aprovat inicialment el dia 6 de setembre de 2007, a adjudicar mitjançant concurs públic per procediment obert, aplicades les circumstàncies previstes a l’article 86 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i a l’article 274 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atès que el projecte aprovat pot ser millorat per altres solucions tècniques i el preu no constitueix l’element essencial de l’adjudicació.

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regular el contracte administratiu de l’obra “Restauració del Palau Graells per a destinar-lo a Arxiu Històric, Fase II – Subfase 1: Nucli de Comunicacions”.

Tercer.- Convocar el Concurs Públic, mitjançant anunci a publicar en el Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí Oficial de la Província. No es podrà adjudicar el contracte d’obres fins que el projecte no estigui aprovat definitivament.

Quart.- Facultar al senyor Alcalde-President per a la signatura de la documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 11 vots a favor del Grup Municipal de CIU (7) i del Grup Municipal Socialista (4) i 2 abstencions del Grup Municipal d’ERC.


4.- ÀREA D'HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.-

4.1.- REGIDORIA DE GOVERNACIÓ.-

4.1.1.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada de Governació relatiu a fixar els dies 15 i 16 de setembre, com a festes locals del municipi de Cardona, per a l’any 2008, corresponents a dilluns i dimarts, de Festa Major, respectivament.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues seran locals i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que es dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels municipis respectius mitjançant acord del Ple de la Corporació tal i com estableix l’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol.


La Tinent d’Alcalde delegada de Governació, previ informe de la Comissió Informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS:


Primer.- Fixar els dies 15 i 16 de setembre, com a festes locals del municipi de Cardona, per a l’any 2008, corresponents a dilluns i dimarts, de Festa Major, respectivament.

Segon.- Comunicar el present acord a la Delegació Territorial del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.


5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

No s’ha presentat cap assumpte sobrevingut en aquesta sessió.


6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat