Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2007-01-04
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 4 de Gener de 2007

Ordre del dia

1. Aprovació actes anteriors

1.1. Aprovació de les actes de les sessions següents: Ple Ordinari de data 2 de novembre i Ple Extraordinari de data 29 de novembre de 2006.

2. Qüestions prèvies

2.1. Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 126 al 151 del 2006, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

3. Alcaldia-Presidència

3.1. Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a delegar en la Diputació de Barcelona, a l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les funcions de liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic.

Acords adoptats

ACORD 1

Primer. Delegar en la Diputació de Barcelona, a l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les funcions de liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen:

I . Execucions subsidiàries

Les funcions que, en relació a la recaptació a les mateixes, es deleguen són:

• Notificació de la provisió de constrenyiment.
• Recaptació dels deutes en període executiu.
• Liquidació d’interessos de demora.
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

II. Sancions administratives

Les funcions que, en relació a la recaptació a les mateixes, es deleguen són:

• Notificació de la provisió de constrenyiment.
• Recaptació dels deutes en període executiu.
• Liquidació d’interessos de demora.
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III. Altres ingressos tan tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar, no delegats en anteriors acords:

Les funcions que en relació a la recaptació d'altres ingressos es deleguen són:

• Notificació de la provisió de constrenyiment.
• Recaptació dels deutes en període executiu.
• Liquidació d'interessos de demora.
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Segon. Modificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, respecte a les funcions de recaptació i gestió dels següents ingressos:

I. Taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis socials assistencials, Taxa per utilització de la pista de tennis municipal, Taxa per utilització del pavelló poliesportiu municipal, Taxa per utilització de la sala de plens, Taxa per prestació de serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals, Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal•lacions, Taxa pel servei de piscines municipals, Taxa per expedició de documents, Taxa per llicència d’autotaxi, Taxa per serveis especials de vigilància per espectacles públics o transports, Taxa per retirada de vehicles, Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic, Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes i altres instal•lacions anàlogues, Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, Taxa per la instal•lació de quioscos en la via pública, Taxa per les parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, Taxa per la prestació del servei de publicitat de l'emissora municipal, Taxa per llicències urbanístiques.

Les funcions que, en relació a la recaptació d'aquestes taxes, es deleguen són:

• Notificació de la provisió de constrenyiment.
• Recaptació dels deutes en període executiu.
• Liquidació d’interessos de demora.
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II. Impost sobre construccions, instal•lacions i obres.

Les funcions que, en relació a la recaptació d'aquest impost, es deleguen són:

• Notificació de la provisió de constrenyiment.
• Recaptació dels deutes en període executiu.
• Liquidació d’interessos de demora.
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III. Quotes d'urbanització

Les funcions que, en relació a la recaptació d'aquest ingrés, es deleguen són:

• Notificació de la provisió de constrenyiment.
• Recaptació dels deutes en període executiu.
• Liquidació d'interessos de demora.
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.


IV. Contribucions especials

Les funcions que, en relació a la recaptació d'aquest ingrés, es deleguen són:

• Notificació de la provisió de constrenyiment.
• Recaptació dels deutes en període executiu.
• Liquidació d’interessos de demora.
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.


Tercer. Especificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona en anteriors acords, respecte a les funcions de recaptació de la Taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombreries domèstiques, comercials i industrials.

Les funcions que, en relació a la recaptació d'aquesta taxa, es deleguen són:

• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
• Pràctica de notificacions col•lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe.
• Dictar la provisió de constrenyiment.
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
• Liquidació d'interessos de demora.
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Quart. Com a conseqüència dels acords de delegació anteriorment adoptats, les funcions de gestió, liquidació i recaptació delegades a la Diputació de Barcelona queden especificades tal com segueix:

I. Impost sobre béns immobles

• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
• Pràctica de notificacions col•lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe.
• Dictar la provisió de constrenyiment.
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
• Liquidació d'interessos de demora.
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II. Impost sobre activitats econòmiques

• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
• Pràctica de notificacions col•lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe.
• Revisió de les autoliquidacions presentades.
• Dictar la provisió de constrenyiment.
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
• Liquidació d'interessos de demora.
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
• Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats econòmiques.
• Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
• Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III. Impost sobre vehicles de tracció mecànica

• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
• Pràctica de notificacions col•lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe.
• Dictar la provisió de constrenyiment.
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
• Liquidació d'interessos de demora.
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV. Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

• Concessió i denegació de beneficis fiscals
• Revisió de les autoliquidacions presentades
• Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per determinar els deutes tributaris.
• Expedició de documents cobratoris
• Pràctica de notificacions de les liquidacions
• Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
• Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per l’ORGT
• Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
• Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
• Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
• Actuacions d’informació i assistència als contribuents
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

V. Impost sobre construccions, instal•lacions i obres.

• Notificació de la provisió de constrenyiment.
• Recaptació dels deutes en període executiu.
• Liquidació d’interessos de demora.
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VI. Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombreries domèstiques comercials i industrials, Taxa Cementiri Municipal, Taxa ocupació de sol, subsòl i volada, Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, Taxa per la instal•lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal•lació d’anuncis que ocupen el domini públic local

• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
• Pràctica de notificacions col•lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe.
• Dictar la provisió de constrenyiment.
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
• Liquidació d'interessos de demora.
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VII. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.

• Concessió i denegació de beneficis fiscals
• Revisió de les autoliquidacions presentades
• Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per determinar els deutes tributaris.
• Expedició de documents cobratoris
• Pràctica de notificacions de les liquidacions
• Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
• Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per l’ORGT
• Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
• Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
• Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
• Actuacions d’informació i assistència als contribuents
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

VIII. Quotes d'urbanització

• Notificació de la provisió de constrenyiment.
• Recaptació dels deutes en període executiu.
• Liquidació d'interessos de demora.
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IX. Contribucions especials

• Notificació de la provisió de constrenyiment.
• Recaptació dels deutes en període executiu.
• Liquidació d’interessos de demora.
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

X. Taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis socials assistencials, Taxa per utilització de la pista de tennis municipal, Taxa per utilització del pavelló polisportiu municipal, Taxa per utilització de la sala de plens, Taxa per prestació de serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals, Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal•lacions, Taxa pel servei de piscines municipals, Taxa per expedició de documents, Taxa per llicència d’autotaxi, Taxa per serveis especials de vigilància per espectacles públics o transports, Taxa per retirada de vehicles, Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic, Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes i altres instal•lacions anàlogues, Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, Taxa per la instal•lació de quioscos en la via pública, Taxa per les parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, Taxa per la prestació del servei de publicitat de l'emissora municipal, Taxa llicències urbanístiques.

• Notificació de la provisió de constrenyiment.
• Recaptació dels deutes en període executiu.
• Liquidació d’interessos de demora.
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XI. Execucions Subsidiàries

• Notificació de la provisió de constrenyiment.
• Recaptació dels deutes en període executiu.
• Liquidació d’interessos de demora.
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XII. Sancions Administratives

• Notificació de la provisió de constrenyiment.
• Recaptació dels deutes en període executiu.
• Liquidació d’interessos de demora.
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XIII. Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar:

• Notificació de la provisió de constrenyiment.
• Recaptació dels deutes en període executiu.
• Liquidació d'interessos de demora.
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Cinquè. L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats als punt 1 i 2, amb subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.

Sisè. La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de funcions s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d'any en any, la qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions acordin deixar sense efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en un termini no inferior a sis mesos abans del cessament.

L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis previstos a l'article 27 i concordants de la Llei 7/85, de dos d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Setè. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions que contempla la present resolució, comportarà una dotació econòmica consistent en l’import que en cada moment estableixi l’Ordenança fiscal de la Diputació de Barcelona reguladora de les taxes de l’Organisme de Gestió Tributària per la prestació dels seus serveis.

Vuitè. Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i de les seves pròpies facultats d'autorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.

Novè. Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Facultar a l'Alcalde per a la seva signatura.

Desè. El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida al punt primer 1 a la ratificació de l’acceptació de delegació aprovada amb anterioritat.”


L’Alcalde comenta el dictamen dient que es tracta de delegar tot un seguit de funcions, donat que per part de l’Ajuntament de Cardona no es disposen dels recursos humans necessaris com per tirar endavant la recaptació i els expedients de constrenyiment i d’altres en els que hi ha problemes d’impagaments. En canvi la Diputació de Barcelona mitjançant l’Organisme de Recaptació presta el servei molt correctament i per tant, és coherent que es faci aquesta delegació.


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.

ACORD 2

Primer. Delegar en la Diputació de Barcelona, per a la seva realització a través de l'Ens instrumental constituït a aquest efecte i denominat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, a l'empara del que es preveu en els articles 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 27 i 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, i 13 de la Llei 30/1992 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions públiques i Procediment Administratiu Comú, les competències municipals, relatives a la gestió i recaptació de multes de circulació, que es relacionen a continuació:

a. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes previstos en l'article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

b. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar fallits els obligats al pagament.

c. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació.

d. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d'acord amb les previsions de l'article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.

Segon. Ratificar i especificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona en l’anterior acord, respecte a les funcions de recaptació següents:

a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles.

b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats per l'òrgan municipal competent.

c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent.

d. Dictar provisions de constrenyiment.

e. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.

f. Liquidar interessos de demora.

g. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.

h. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

i. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés recaptació.

Tercer. Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.

Quart. Facultar a l'Alcalde per la signatura de l'esmentat conveni.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.

ACORD 3

Nomenar al Sr. MANOLO ROCA SOTO, Regidor delegat de Noves Tecnologies, com a representant de l’Ajuntament de Cardona en el Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Pública de la demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès, de conformitat amb l’article 11 dels Estatuts del Consorci.”


L’Alcalde comenta el dictamen dient que es tracta de procedir al nomenament d’un representant de l’Ajuntament en el consorci que s’acaba de constituir per a gestionar aquest espai de les zones radio-elètriques que concedeixen per a la televisió digital terrestre. Es van fer un seguit de reunions i finalment es va arribar a la conclusió de crear aquest consorci i que cal que cada Ajuntament consorciat nomeni un representant en el mateix i per afinitat professional i competencial s’ha cregut que la persona més adient és el Regidor Sr. Manolo Roca.


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor del Grup Municipal de Convergència i Unió i 6 abstencions del Grup Municipal Socialista (4) i del Grup Municipal d’Esquerra Republicana (2).

ACORD 4

Acceptar la renúncia formulada pel Sr. Lluís Torres i Arró, en nom i representació de la Fundació Fuster-Guals Vila Medieval de Cardona, relativa als drets que preveuen els pactes del conveni de 29 d’octubre del 2000, per al finançament de la compra del Palau Graells, especialment els pactes 5è. i 7è. de l’esmentat conveni; d’acord amb el document que s’acompanya “Acta de renúncia que formula la Fundació “Vila Medieval de Cardona” en relació al conveni subscrit amb aquest Ajuntament el 29/10/2000 per al finançament de la compra del Palau Graells”, de 27 de desembre de 2006.”


L’Alcalde comenta el dictamen dient que es tracta d’acceptar la renúncia formalitzada per la Fundació Vila Medieval. Sense ànim de polemitzar, digué, vol recordar puntualitzar que en repetides ocasions aquest tema a sorgit en diferents plens posant en dubte, ja sigui la voluntat de la Fundació Vila Medieval, ja sigui la titularitat de l’Ajuntament i que sempre des de l’Alcaldia s’havia dit que la voluntat d’aquesta Fundació, que es va manifestar en la reunió del Patronat de la Fundació, en la que l’alcalde hi va ser present, era que les condicions expressades eren unes condicions estrictament per garantir que realment se li donaria l’ús cultural que manifestava l’Ajuntament que se li volia donar. La Fundació va proporcionar els recursos necessaris perquè l’Ajuntament comprés la propietat d’aquest bé immoble. També, clar deixar clar que quan es va escripturar a nom de l’Ajuntament i es va registrar al Registre de la Propietat de Berga es va fer lliure de càrregues i gravamens, sense fer menció a aquestes condicions d’aquests pactes del dia 19/10/2000, però com ja s’ha reiterat, la voluntat i la filosofia que inspirava a aquests pactes era senzillament tranquil•litzar a tots els membres de la Fundació de que l’ús que se’n faria d’aquells recursos seria els que es manifestaven en aquell moment, per tant, s’utilitzaven com una clàusula de salvaguarda per garantir que se li donés l’ús previst. Així ha estat, i un cop finalitzat el termini previst en els pactes la Fundació ha renunciat al seu contingut. El bé està inscrit a nom de l’Ajuntament sense cap tipus de càrrega des del primer dia. L’Alcalde agraeix a la Fundació la seva coherència i col•laboració.

L’Alcalde afegeix com a informació que hi ha una partida en el PUOSC que l’Ajuntament va demanar per cofinançar la segona fase de la construcció de l’arxiu històric en el Palau Graells i que molt probablement aquesta fase es subdividirà en dues fases més, una d’elles és la construcció del que s’anomenarà mòdul de comunicacions verticals que són la construcció de les escales i l’ascensor, i per altra banda, tots els serveis higiènics necessaris per donar-li un ús públic a l’edifici. Segons té entès, digué l’Alcalde, des de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya s’ha fet un encàrrec a un arquitecte perquè porti a terme la redacció del projecte, i probablement, dins d’aquest any es veurà executat una part i d’aquesta manera la gent de Cardona podrà visitar el Palau, ja que fins ara no s’ha obert ni s’ha fet cap jornada de portes obertes perquè l’accés és fa a molta dificultat.


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

La secretària que subscriu, llegeix la moció, següent:

“MOCIÓ que presenten els Grups Municipals de CiU, PSC i ERC al Ple Ordinari de Gener de 2007, relativa a la prestació del servei d’atenció continuada al CAP de Cardona.

Atès que s’ha tingut coneixement de la celebració de diverses reunions entre directius del Servei d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut i el personal del CAP de Cardona, en les quals s’ha informat de la implantació d’una nova organització de les urgències, que podria comportar la pèrdua del servei continuat d’urgències al CAP de Cardona. D’altra banda, han sortit notícies a la premsa que van en aquest sentit; i es té coneixement, així mateix, que els professionals de les ABS a les quals es volien implantar aquests canvis a inicis d’aquest any, han manifestat el seu profund desacord per la “reducció dràstica”, “dramàtica” –afirmen- de l’atenció continuada: “es perd en número de sanitaris, en proximitat i en coneixement del territori”, “les isocrones establertes en 30 minuts seran impossibles d’assolir quan es tracti de cobrir àrees geogràfiques extenses o en èpoques d’epidèmia”. Tot això genera una gran alarma social.

Atès que l’Ajuntament no ha rebut cap informació de la Conselleria, al respecte.

Atès que: 1) el CAP de Cardona dóna servei a una àrea bàsica de salut que té una població molt dispersa dins d’un àmbit territorial molt gran i situada, a més, en un extrem de la comarca; 2) que el percentatge de gent gran -i per tant més propens a la utilització del servei- és superior a la mitja catalana i comarcal; 3) que Cardona té una gran afluència de visitants que sovint demanden el servei d’urgències.

Atès que, d’acord amb l’art. 66.3.i) del text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, li pertoca al municipi com a competència pròpia, la participació en la gestió de l’atenció primària de la salut; i, en general promoure tota classe d’activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns.

Els Grups Municipals de CiU, PSC i ERC proposen al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS

1. Sol•licitar a la Conselleria de Salut –Direcció General del Servei Català de la Salut i Gerència de la Regió Sanitària “Catalunya Central” (SCS)- que informi a aquest Ajuntament sobre la previsió de nova organització del servei d’atenció continuada al CAP de Cardona, als efectes de poder informar fonamentadament a la població.

2. Fer arribar a la Conselleria de Salut que aquest Ajuntament, prèvia consulta a les associacions ciutadanes, considera essencial i bàsic el servei d’atenció continuada o d’urgències al CAP de Cardona.

3. Demanar a la Conselleria de Salut que les millores a introduir en aquest servei, passin per mantenir el servei d’atenció continuada o d’urgències al CAP de Cardona; atenent a les raons abans exposades.

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.
© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat