Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2010-04-14
Anar a l'inici de la pàgina

Dimecres, 14 d'Abril de 2010

Ordre del dia

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 14 D’ABRIL DE 2010

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 14 d’abril de 2010 es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU.
SR. RAMON VILELLA VILANOVA.
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO.

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Excusen la seva absència els Regidors:
SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY.
SR. JOSEP BATISTA TROBALON

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.
1.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del Projecte d’Intervenció Integral del Barri de la Coromina de Cardona, per un pressupost de 2.447.224,54 €, IVA inclòs i, sol•licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, un ajut de 1.835.418,41 €, a empara de la Resolució PTO/430/2010, de 18 de febrer, de convocatòria per a l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.

ACORDS
Primer.- Aprovar el Projecte d’Intervenció Integral del Barri de la Coromina de Cardona, redactat per URBAMED, urbanisme integral i medi ambient, amb un pressupost de 2.447.224,54 €, IVA inclòs.

Segon.- Sol•licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, un ajut de 1.835.418,41 €, per portar a terme el Projecte d’Intervenció Integral del Barri de la Coromina de Cardona, a empara de la Resolució PTO/430/2010, de 18 de febrer, de convocatòria per a l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega l’esmentada Llei, i per a l’atorgament dels ajuts que estableix l’article 42.1 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.

Tercer.- Facultar l’Alcalde-President per la signatura de la documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”


1.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 31 de març de 2010, en referència a l’aprovació del Conveni de col•laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Ajuntament de Cardona, relatiu a la creació i funcionament de la Oficina Local d’Habitatge d’àmbit supramunicipal, situada en aquest municipi.

ACORD
Ratificar els acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 31 de març de 2010, següents:

“Primer.- Aprovar el Conveni de col•laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Ajuntament de Cardona, relatiu a la creació i funcionament de la Oficina Local d’Habitatge d’àmbit supramunicipal, situada en aquest municipi, que s’adjunta.

Segon.- Facultar l’alcalde a subscriure el present Conveni, de conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.”

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les tretze hores trenta minuts, la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat