Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2009-07-02
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 2 de Juliol de 2009

Acords adoptats

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 2 DE JULIOL DE 2009

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,30 hores del dia 2 de juliol de 2009, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:


SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SR. JOSEP BATISTA TROBALON
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors

Examinades les actes de les sessions següents: Ple ordinari de data 8 de gener de 2009, Ple ordinari de data 4 de març de 2009, Ple ordinari de data 7 de maig de 2009 i Ple extraordinari de data 12 de maig de 2009, s’aproven per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES.

2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 47 al 64 de 2009, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

2.2.- Condol al Bisbe Guix

Amb motiu de la mort de l’Excm i Rvdm. Dr. Josep Maria Guix Ferreres, bisbe emèrit de Vic, fill de La Coromina, el passat dia 28 de juny, la Corporació Municipal, a proposta de l’alcalde, Sr. Sala, fa constar en acta:

1. El seu més sentit condol a la família i al Bisbat de Vic.
2. Destacar la vàlua personal del Dr. Guix, una de les figures més exímies de l’església catalana; eminent estudiós i propulsor de la doctrina social de l’església, defensor de la catalanitat i home de bé.
3. Recordar que sempre s’ha sentit vinculat a Cardona, demostrant la seva estima cap a tots nosaltres, participant, sempre que podia, en els actes en que era convidat. En l’homenatge que se li va retre el 23 d’agost de 2003, va deixar escrit en el llibre d’Or de la Vila “És un moment molt emotiu per a mi. Us dono les gràcies de tot cor. Si durant trenta-cinc anys de ministeri episcopal he mostrat amb molt orgull els cards del nostre escut –que he fet meu- estigueu segurs que la nostra vila i el poble de la Coromina sempre, fins que sigui l’hora del meu traspàs, estaran ben arrelats dintre el meu cor. Gràcies, moltes gràcies i Cardona endavant!”. Solia correspondre sempre a les invitacions, programes o publicacions que li fèiem arribar, amb paraules afectuoses, plenes de saviesa i d’interès cap a Cardona.

Mitjançant Ban de l’alcaldia, la bandera de Cardona onejà a mig pal al balcó de l’Ajuntament en senyal de dol i sentiment d’apreci cap a Monsenyor Guix, des del 29 de juny fins el dimecres, 1 de juliol, en que fou enterrat, a les 11 del mati, a la Catedral de Vic.


3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 2/2009, dins el pressupost municipal vigent.

ACORDS

Primer.- Autoritzar els crèdits extraordinaris amb càrrec a majors ingressos i minoració de partides del pressupost municipal vigent, per finançar els costos necessaris per atendre les obligacions que en l’acord següent es diuen i que no es poden demorar fins a l’exercici del 2010.

Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2/2009, dins el pressupost municipal vigent.

Tercer.- Sotmetre a informació pública aquest expedient de modificació de crèdit 2/2009, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província durant 15 dies. Es considerarà aprovat definitivament si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat al•legacions.”


3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de la proposta de conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i aquest Ajuntament en relació a actuacions de rehabilitació d’especial interès i amb caràcter excepcional i per la creació de l’oficina municipal d’habitatge.

ACORDS

Primer.- Aprovar la proposta de conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Ajuntament de Cardona en relació a actuacions de rehabilitació d’especial interès i amb caràcter excepcional, segon el text que s’acompanya.

Segon.- Crear l’oficina municipal d’habitatge als efectes de donar compliment al conveni anterior, que es posarà en marxa tan aviat com entri en vigor aquest conveni.

Tercer.- Facultar a l’alcalde president, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a la signatura del conveni i la documentació pertinent.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat