Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2009-02-20
Anar a l'inici de la pàgina

Divendres, 20 de Febrer de 2009

Acords adoptats

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 20 DE FEBRER DE 2009


A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 20 de febrer de 2009, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY.
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU.
SR. RAMON VILELLA VILANOVA.
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA.
SR. RAMON FIGULS ALONSO.

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Excusa la seva absència el Regidor

SR. JOSEP BATISTA TROBALON

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

1.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a declarar valida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte d’obra que consisteix en l’execució del Projecte de Rehabilitació de l’antiga escola Escasany, a favor de l’oferta presentada per l’entitat mercantil Constructora de Solsona, SCCL (CIF F-25034414). Així mateix, delegar en la Junta de Govern Local l’adjudicació definitiva de l’esmentat contracte.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:


“En data 23 de gener de 2009, el Ple de la Corporació, va aprovar l’expedient de contractació de l’obra que consisteix en l’execució del Projecte de Rehabilitació Antiga Escola Escasany de Cardona, a adjudicar mitjançant procediment negociat amb publicitat, amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.

Durant el període de presentació de proposicions se’n van presentar 13, que corresponen a les entitats mercantils següents:

1. Pirenaica Mediterrànea de Construcciones, sl (CIF B-25363748), amb domicili a l’Av. Pere Sicart, 13-15.bxs– 25720 de Bellver de Cerdanya.

2. CISSA, Constructora e Immobiliària de Solsona, sa, (CIF. A-25010455) amb domicili al C/ Turp, 14 (edif. Alpha), 25280-Solsona.

3. Constructora de Solsona, sccl (CIF F-25034414), amb domicili a la Ctra. de Manresa (C-26) Km 105,35 – 25280 de Solsona.

4. Construccions Àrids i Formigons, sa (CIF A-08680761), amb domicili a la Ctra. De Berga, s/n – 08670 de Navàs.

5. MCM, Project i Serveis, sa, (CIF A-61424917), amb domicili al C/ Caponata, 10 local – 08034 de Barcelona.

6. Constructora d’Aro, sa, (CIF A-08270993), amb domicili al C/ Ginjoler, 6 entlo. – 08241 de Manresa.

7. Urcotex, I. sl (CIF B-08948267), amb domicili al C/ Tres Torres, 42,– 08017 de Barcelona.

8. Construccions Mangas i Fills, sl, (CIF B-25274721), amb domicili al Polígon Industrial Els Ametllers, nau 36 – 25280 de Solsona.

9. GMS Promo Grup, sl, (CIF B-63647622), amb domicili a la Plaça del Pilar, 7 bj. – 08700 d’Igualada.

10. Grup Mas Constructors, (CIF B-59859025), amb domicili al C/Sant Joan d’En Coll, 42 – 08243 de Manresa.

11. Construccions F. Vidal, sa, (CIF A-08591075), amb domicili al Carrer Carrasco i Formiguera, 11. – 08242 de Manresa.

12. Ferrovial Servicios, sa, (CIF A-80241789), amb domicili al C/ Serrano Galvache, 56. – 28033 de Madrid.

13. Construcciones Curto, sa, (CIF A-08409369), amb domicili al C/ Balmes, 243, 1r. Pis 3r. – 08006 de Barcelona.

Una de les quals, presentada per l’entitat mercantil GMS Promo Grup, sl, ha estat inadmesa en la mesura que presenta omissions en la que no permeten conèixer aspectes que l'Ajuntament estima fonamentals per considerar l'oferta i la documentació administrativa no s’adequa al Plec de Clàusules.

En data 13 de febrer de 2009, els Serveis Tècnics Municipals han emès un informe en relació a aquesta adjudicació provisional, valorant les proposicions presentades i proposant l’adjudicació provisional del contracte a favor de la proposició presentada per l’entitat mercantil Constructora de Solsona, SCCL.

En data 13 de febrer de 2009, la Secretària-Interventora d’aquest Ajuntament, ha emès un informe jurídic en relació a aquesta adjudicació provisional.

Consideracions jurídiques

1.- Requisits de capacitat del contractista. Examinada la proposició presentada per l’entitat mercantil Constructora de Solsona, SCCL, aquesta conté tota la documentació relativa a la personalitat del contractista exigida a la clàusula 14a del plec de clàusules administratives, que regeixen la contractació de l’obra que consisteix en l’execució del Projecte de Rehabilitació de l’antiga escola Escasany.

2.- Òrgan municipal competent. L’òrgan municipal competent per a l’adjudicació provisional del contracte és el Ple de la Corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP.


Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- Declarar inadmesa l’oferta número 9, presentada per l’entitat mercantil GMS Promo Grup, sl, (CIF B-63647622), atès que no conté la documentació requerida a la clàusula 14 del plec que regeix la contractació, ni els paràmetres mínims i imprescindibles per a valorar l'oferta econòmica i les millores proposades.

Segon.- Declarar valida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte d’obra que consisteix en l’execució del Projecte de Rehabilitació de l’antiga escola Escasany, a favor de l’oferta presentada per l’entitat mercantil Constructora de Solsona, SCCL (CIF F-25034414), amb domicili a la Ctra. de Manresa C-26 Km. 105,35 – 25280 de Solsona, per un preu de 393.560,02 euros, IVA no inclòs, i un IVA de 62.969,61 euros, d’acord amb les estipulacions i millores que s’indiquen a continuació:

• Termini d’execució de les obres: 8 mesos

• Termini de garantia: 5 anys, comptats de la data de signatura de l’acta de recepció.

• Nombre total de persones a ocupar per l’empresa adjudicatària: 34 treballadors, dels quals, 25 són persones integrades a l’empresa i 9 persones de nova contractació.

• Millores proposades i valoració:

Opció 1: Adequació de l’entorn comprès entre les escales d’accés del carrer Rodes fins a l’edifici de l’escola

Millores de l’accés escala carrer Rodes:

- Sanejament dels murs de pedra, enderroc i neteja de les barraques existents, enjardinament de tot l’espai assenyalat en les fotos adjuntes, formació dels talussos necessaris, instal•lació de reg automàtic pel jardí, instal•lació de l’enllumenat públic de la zona, treballs de reparació i rehabilitació de les escales i murs de pedra laterals, segons fotografies adjuntes, amb un pressupost sense desglossar de 76.260,27 €

Opció 2: Millores respecta a l’entorn i es accessos a l’edifici

Millores de l’entorn i accessos a l’edifici:

- Es proposa l’enjardinament i condicionament de les zones adjuntes a l’edifici, consistent en l’enllumenat públic, 1 font, parc infantil, equipament i enjardinament, segons fotografies i plànol adjunt, amb un pressupost sense desglossar de 50.429,00 €

Millores dels accessos de l’edifici:

- Reparació dels esglaons de l’escala d’accés del carrer Rodes, paviment de formigó, segons fotografies i plànol adjunt, amb un pressupost sense desglossar de 23.170,00 €


Valor total millores opció A: 76.260,27 €

Valor total millores opció B: 85.374,84€


Tercer.- Requerir l’adjudicatària provisional, l’entitat mercantil Constructora de Solsona, SCCL (CIF F-25034414), perquè en el termini de 5 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci d’adjudicació provisional al Butlletí Oficial de la Província, presenti la documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, constitueixi una garantia definitiva de 19.678 euros a la Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu de la seva constitució a la Unitat de Secretaria- Subunitat de Contractació de l'Ajuntament de Cardona, de conformitat amb l’article 135.4 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic (LCSP).

Quart.- Publicar l’adjudicació provisional del contracte en el Butlletí Oficial de la Província, un cop notificada aquesta resolució a tots els licitadors, de conformitat amb el que prescriu l’article 135.3 de la LCSP.

Cinquè.- Determinar que, un cop complertes per l’adjudicatari provisional les obligacions previstes en el punt tercer d’aquesta resolució, l’adjudicació provisional s’elevarà a definitiva.

Sisè.- Delegar en la Junta de Govern Local, l’acord d’adjudicació definitiva del contracte d’obra que consisteix en l’execució del Projecte de Rehabilitació de l’antiga escola Escasany.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les tretze hores quinze minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat