Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2008-11-06
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 6 de Novembre de 2008

Acords adoptats

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 6 DE NOVEMBRE DE 2008


A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,30 hores del dia 6 de novembre de 2008, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SR. JOSEP BATISTA TROBALON
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO


assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.


El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.-

1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior següent: Ple ordinari de data 4 de setembre de 2008.-

Examinada l’acta de la sessió següent: Ple ordinari de data 4 de setembre de 2008, s’aproven per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.


2.- QÜESTIONS PRÈVIES.

2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 90 al 114 de 2008, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

El Ple de la Corporació, es dóna per assabentat, dels Decrets de l’Alcaldia núms. 90 al 114 de 2008, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.

3.1.- REGIDORIA D’HISENDA.

3.1.1.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda relatiu a l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2009.-

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Atès que l’increment de l’IPC general, que es preveu per l’exercici 2008 és d’un 4,5 %, es considera prudent proposar un increment d’aquest percentatge, de les taxes i impostos en general, d’aquest Ajuntament. Pel que fa a l’Impost sobre Bens Immobles, tant de rústica com d’urbana, sofreix una disminució en el tipus de 0,04 punts.

Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de la secretaria-intervenció favorable a l’aprovació provisional de les ordenances fiscals per l’exercici 2009.

La Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents

A C O R D S

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2009 i següents.

Segon.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 2008:

Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles
Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres
Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal•lacions
Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxi
Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports
Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans
Ordenança Fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres.
Ordenança Fiscal núm. 19 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal•lacions anàlogues.
Ordenança Fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a traves de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat de lucre.
Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la taxa per la instal•lació de quioscos en la via pública.
Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per les parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
Ordenança Fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per la instal•lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal•lació d’anuncis que ocupen el domini públic local
Ordenança Fiscal núm. 26 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques


Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2009 i següents la modificació de les Ordenances fiscals, determinant els elements que ha de fixar l’Ajuntament, que a continuació es relacionen:


3.1.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1. reguladora de l’impost sobre béns immobles


Article 5 – Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable

1 . Gaudiran d’exempció els següents immobles:

a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6 euros.

b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 6 euros.

2 . Gaudiran d’una bonificació del 90 per cent en la quota de l'impost els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

3. Gaudiran d’exempció els immobles destinats a centres sanitaris, la titularitat dels quals correspongui a l’Estat, la Comunitat Autònoma o les Entitats locals i pertanyin a alguna de les categories següents:

a) Hospital públic gestionat per la Seguretat Social.
b) Hospital públic que ofereixi alguns serveis de forma gratuïta.
c) Centres d’assistència primària, d’accés general.
d) Garatge de les ambulàncies que pertanyin als centres que gaudeixen d’exempció.


Article 7 – Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec

1.- La quota íntegra de l'impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.

2.- El tipus de gravamen serà el 0,93 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,89 per cent quan es tracti de béns rústics.

3.- El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 1,30 per cent.

4.- La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.


Article 8 . Normes de gestió.

1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 4.

1.1 Per a gaudir de les exempcions dels apartats h), i), j), k), es requerirà que el subjecte passiu les hagi sol•licitades abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa. En la sol•licitud s’ haurà d’ acreditar el compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció.

1.2. La bonificació establerta a l’apartat 2.a (habitatges de protecció oficial), no és acumulable amb la bonificació de l’article 5, apartat 2 (obres d’urbanització, construcció i promoció immobiliària).

Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir d’ambdues, s’aplicarà la bonificació de major quantia.

2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5.

2.1. Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el límit dels apartats 1.a) i 1.b) es refereix a l'import de la quota líquida anual.

L'Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el municipi d’imposició.

2.2. El termini d’aplicació de la bonificació de l’apartat 2 comprendrà des del període impositiu següent a aquell que s’iniciïn les obres fins el posterior a l’acabament de les mateixes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització, construcció o rehabilitació efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.

Per a gaudir de l’esmentada bonificació, els interessats hauran d’ aportar la següent documentació i complir els següents requisits:

a) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.

b) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l'immobilitzat, que es farà mitjançant certificació de l'Administrador de la Societat, o fotocòpia de l’últim balanç presentat davant la AEAT, a l’efecte de l'Impost sobre Societats.

c) Sol•licitar la bonificació abans de l’inici d’obres, aportant fotocòpia de la llicència d'obres o del document que acrediti la seva sol•licitud davant l'Ajuntament.

d) Presentar una copia del rebut anual de l'IBI, o del document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

e) Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la construcció/ urbanització / rehabilitació, objecte de la sol•licitud.

f) Acreditar la titularitat de l’ immoble, mitjançant el títol de propietat.

2.3. Immobles destinats a centres sanitaris públics.

Per a gaudir d’aquesta exempció, caldrà sol•licitar-la i adjuntar els següents documents:

- Còpia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

- Informe tècnic sobre la dotació, equipament i estat de conservació de les instal•lacions, que permetin prestar un servei sanitari de qualitat.

L’efecte de la concessió de les exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol•licitud i no pot tenir caràcter retroactiu.


3.2.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques

Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa

1. A l’empara del que disposa l’article 88.2.a) del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els qui iniciïn l’exercici de qualsevol activitat empresarial, i tributin per quota municipal, gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota tributària durant 3 anys, a comptar des de l'inici de l’activitat o, si s’escau, des de la fi de l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 de l’article anterior. Aquest període caducarà, en tot cas, una vegada transcorreguts tres anys.

Per poder gaudir de la bonificació es requereix que l'activitat econòmica no s’hagi exercit anteriorment sota cap altra titularitat, en els termes regulats a l’apartat B de l’article 4.1 de la present Ordenança.

Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en el municipi activitats empresarials subjectes al mateix, no es considerarà que s’inicia una nova activitat en els següents casos:

a) Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost.
b) Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l'activitat que s’estava exercint.
c) Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de l'activitat que ja s’estava realitzant.
d) Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la realització de l'activitat per la qual ja s’estava tributant.

2. A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota tributària del període impositiu corresponent els subjectes passius per quota municipal que incrementin en la meitat de treballadors, la mitjana de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit afectes al conjunt de les activitats desenvolupades en el municipi.

L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del període impositiu immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior a aquell. Per calcular aquesta mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors amb contracte indefinit existent en cada període pels dies que han estat en actiu durant el mateix i es dividirà el resultat pels dies de duració del període, o per 365 dies si és d’un any, amb les següents especialitats:

a) En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses el còmput de les plantilles de l’any base es realitza atenent la situació conjunta de les empreses afectades abans i desprès de l’operació.
b) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi no es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja formaven part de l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi.
c) Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre equivalent d’ells en funció de la durada d’una jornada laboral completa.

Aquesta bonificació és incompatible amb la regulada en l’apartat anterior, i s’haurà de sol•licitar dintre del primer trimestre de l’any en el qual és d’aplicació, juntament amb la documentació acreditativa. L’acord de concessió inclourà, si s’escau, el càlcul de la quota tributària bonificada que integrarà la liquidació del període impositiu corresponent.

3. A l’empara del que preveu la nota comú primera a la divisió 6 de les tarifes de l’impost, quan els locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta divisió restin tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la quota tributària del període impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el local.

4. A l’empara del que preveu la nota comú segona a la divisió 6 de les tarifes de l’impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració superior als tres mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats classificades en aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de fins al 80% de la quota tributària del període impositiu corresponent, atenent al grau d’afectació dels locals per les dites obres.

5. Les reduccions regulades en els apartats 3 i 4 anteriors es concediran per l’Ajuntament a sol•licitud dels contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà el percentatge de reducció i inclourà, si s’escau, el reconeixement del dret a la devolució de l’import reduït.

6. Les bonificacions i reduccions establertes en aquest article abasten exclusivament a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst en l’article 8 i modificada, si s’escau, per aplicació del coeficient de situació fixat en l’article 9 d’aquesta ordenança.


Article 9è. Coeficients de situació

1. Als efectes del que preveu l’article 87 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies públiques d’aquest municipi es classifiquen en quatre categories fiscals. Annex a aquesta ordenança figura l’índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la categoria fiscal que correspon a cadascuna d’elles.

2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l’índex alfabètic abans esmentat seran considerades de darrera categoria, i romandran en la susdita classificació fins al primer de gener de l’any següent a aquell en què el Ple d’aquest Ajuntament aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a l’índex alfabètic de vies públiques.

3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l’article 8è. d’aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s’estableix la taula de coeficients següent:

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES

Coeficient aplicable
1a.....2,21
2a.....2,09
3a.....1,96
4a.....1,84


4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l’accés principal.


3.3.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable.

1. Es concedirà una bonificació del 10 per cent de la quota de l’Impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin a l’habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, sempre i quan hagin conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció d’aquest.

El concepte de habitatge habitual serà el definit segons la normativa de l'Impost sobre la renda de les persones físiques.

En qualsevol cas, per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que l’adquirent mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre l’immoble durant els tres anys següents a la mort del causant, llevat que l’adquirent mori dintre d’aquest termini.

El no-compliment del requisit previst al paràgraf anterior determinarà que el subjecte passiu hagi de satisfer la part de l'impost que hagués deixat d’ingressar com a conseqüència de la bonificació practicada i els interessos de demora, en el termini d’un mes a partir de la transmissió de l’immoble, presentant a l’efecte la corresponent autoliquidació.

Els subjectes passius hauran de sol•licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat, juntament amb la documentació que ho justifiqui, dins del termini establert per a presentar l’autoliquidació o declaració a l’apartat 7 de l’article 11 d’aquesta Ordenança.

Article 7è. Base imposable

8. Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència d’un procediment de valoració col•lectiva de caràcter general es prendrà, a efectes de la determinació de la base imposable d’aquest impost, com a valor del terreny, l’import que resulti d’aplicar als nous valors cadastrals la reducció del 40 per 100.

Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els que els valors cadastrals resultants de la modificació a que es refereix el paràgraf primer siguin inferior als vigents fins aleshores.
El valor cadastral reduït no podrà en cap cas ser inferior al valor cadastral del terreny abans del procediment de valoració col•lectiva de caràcter general.


3.4.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5. reguladora de l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres

Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa.

No se n’aprova cap.


Article 8è. Tipus de gravamen

1. El tipus de gravamen serà:

- El 3,33 % amb caràcter general.
- El 2 % per rehabilitacions dintre de la delimitació del nucli antic.
- El 1,11 % per a construccions industrials.

1. S’estableix una quota mínima de 43,00 EUR.


ANNEX 2
A l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres.

ANNEX 2
A l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres.

MÒDULS PER DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE D’ACORD AMB EL COST MATERIAL DE L’OBRA O INSTAL•LACIÓ

Obres de descontrucció (enderroc)
Concepte Tarifa(eur)
Enderroc total
Enderroc total d’edificació, inclòs transport de runes i gestió de residus, per m2 28,64

Obres de nova construcció
Concepte Tarifa(eur)
Habitatge unifamiliar fins a 175 m2
Construcció d’habitatge unifamiliar, per m2
Entre mitgeres
Aïllat 590,27
649,30
Habitatge unifamiliar de més de 175 m2
Construcció d’habitatge unifamiliar, per m2
Entre mitgeres
Aïllat 613,88
697,59
Habitatge plurifamiliar
Construcció d’habitatge plurifamiliar, per m2
Entre mitgeres
Aïllat 466,85
552,71
Locals comercials en planta baixa
Per m2 539,24
Garatges en soterrani (excepte unifamiliars)
Construcció de garatges en soterrani, per m2
Entre mitgeres
Aïllat 446,46
482,95
Garatges en planta baixa
Construcció de garatges en planta baixa, per m2
Entre mitgeres
Aïllat 338,06
404,60
Edificis sector serveis
Per m2 539,24
Oficines
Per m2 539,24
Nau Industrial
Construcció de nau industrial, per m2 285,77
Nau magatzem
Construcció de nau magatzem, per m2 214,32
Cobert agrícola/garatges
Construcció de cobert agrícola, per m2 71,45
Granges
Construcció de granges, per m2 142,89
Piscines
Construcció de piscines, per m2 500,12

Obres d’ampliació, rehabilitació, modificació, reforma i conservació.
Concepte Tarifa(eur)
Obres interiors
Soleres i paviments de formigó
Formació de paviment de formigó amb malla interior, per m2 20,36
Paviments
Substitució o addició de paviment al terra del pis o local, per m2 71,09
Revestiments
Substitució de rajola a les parets de cuina i/o banys, per m2 46,97
Nova fusteria interior
Substitució de fusteria interior amb fusta per envernissar de qualitat mitjana (Embero o similar), per ut. 250,48
Bany gran
Substitució o formació de bany complet acabat, per ut. 3.572,23
Bany petit
Substitució o formació de bany senzill, per ut. 1.786,11
Cuina
Substitució o formació de cuina completa, per ut. 5.358,34
Reforç d’estructura
Per subministrament i col•locació de perfils laminats de ferro per reforç d’estructura d’habitatges o locals, per kg 1,18
Sostre interior
Formació de sostre unidireccional, amb encofrat, bigues, casetons, jàsseres i armadures, per m2 71,45
Adaptació de local comercial
Adaptació de local en estructura a local comercial, incloent distribucions, acabats i instal•lacions, per m2 392,95
Adaptació de local per oficines i altres
Adaptació de local en estructura per oficines, banca, bar (i altres), incloent distribucions, acabats i instal•lacions, per m2 464,39
Rehabilitació de local comercial
Rehabilitació de local existent per local comercial, consistent en reformes per adaptació o modernització, per m2 196,47
Rehabilitació de local per oficines i altres
Rehabilitació de local existent per oficines, banca, bar (i altres), consistent en reformes per adaptació o modernització, per m2 267,92
Rehabilitació parcial interior habitatge
Rehabilitació parcial interior d’habitatge, consistent en modificació d’envans, paviments i actuació a cuina i banys, sense fer-ne la substitució total d’aquests, per m2 92,16
Rehabilitació total interior d’habitatge
Rehabilitació total interior d’habitatge, consistent en buidat interior de la planta i formació de nova distribució amb acabats inclosos, per m2 352,58
Instal•lació elèctrica
Substitució de xarxa d’electricitat, incloent el fil elèctric, caixes, endolls i interruptors. Per m2 o fracció de superfície útil d’habitatge o local 30,36
Instal•lació de lampisteria
Substitució de xarxa de lampisteria, incloent la formació de regates, col•locació de nou tub i aixetes de pas. Per m2 o fracció de superfície útil d’habitatge o local 10,35
Instal•lació de calefacció
Substitució o col•locació de calefacció per aigua calenta, incloent xarxa d’aigua, elements radiadors i caldera. Per m2 o fracció de superfície útil d’habitatge o local 43,93


Obres exteriors
Estintolaments
Formació d’estintolaments per ampliació o nova construcció d’obertures a façanes o parets de càrrega, per ml 586,91
Construcció balcó tipus Cardona
Construcció complert de balcó tipus Cardona, per ml 357,23
Actuacions en baranes de protecció
Actuacions en elements de manyeria, per m2 123,65
Nova fusteria exterior
Substitució de fusteria exterior a finestres i balconeres, inclou bastiments, per m2 195,73
Repàs de coberta
Repàs de la coberta, consistent en substitució puntual d’alguna teula i neteja de les canals, per m2 23,22
Substitució de coberta
Substitució total de la coberta i formació de nova amb solera d’encadellat ceràmic sobre bigues de formigó i col•locació de teula, per m2 164,32
Terrats plans
Desmuntatge i formació de terrassa plana sobre forjat estructural existent, incloent l’aïllament i formació de pendents, per m2 96,45
Muntatge i desmuntatge de bastides metàl•liques
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl•lica, per m2 11,07
Muntatge i desmuntatge de plataformes penjades
Muntatge i desmuntatge de plataformes penjades de treball, per m2 17,86
Canals i baixants
Substitució de canals i baixants existents de cobertes o terrasses, per ml. 43,04
Substitució d’arrebossat
Repicat de l’arrebossat existent i esquerdejat i/o arrebossat amb morter de ciment Pòrtland, per m2 23,39
Pintat de façanes
Pintat de façana sobre arrebossat previ, per m2 5,37
Estucat de façanes
Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col•locats a la estesa sobre paraments sense revestir i acabat raspat, per m2 22,50

Altres actuacions urbanístiques
Concepte Tarifa(eur)
Mur de contenció fins a 3 m.
Mur de contenció d’una alçada inferior a tres metres, per ml 142,89
Mur de contenció superior a 3m.
Mur de contenció d’una alçada superior a tres metres, per ml 214,32
Mur d’escullera de pedra
Mur d’escullera amb blocs de pedra granítica o similar, col•locats amb pala carregadora, per ml 133,52
Tala d’arbres
Tala d’arbres, per m2 12,02
Plantació de massa arbòria
Plantació de massa arbòria, per m2 13,35
Tancaments de terrenys
Alineament, llindars i altres, per ml 18,91
Tanca d’obres i solars
Tanca d’obres i solars, per ml 35,18

Instal•lacions
Concepte Tarifa(eur)
Instal•lació de grua
Instal•lació i legalització de grua-torre, per ut 5.715,56
Línia elèctrica aèria de baixa tensió
Formació de línia aèria de baixa tensió, inclòs postes, per Km 107,17
Línia elèctrica soterrada de baixa tensió
Formació de línia soterrada de baixa tensió, per Km. 321,50

Treballs a la via pública
Concepte Tarifa(eur)
Construcció i/o reconstrucció de vorera
Construcció i/o reconstrucció de vorera, per m2 45,76
Connexió a xarxa de clavegueram
Connexió de claveguera des d’arqueta de registre a xarxa general de clavegueres, incloent l’obertura i tapat de rasa, per ml. 97,88
Formació de guals
Construcció de rebaix a la vorera per formació de gual, per ml. 46,97
Formació de rasa per pas d’instal•lacions
Formació de rasa per pas d’instal•lacions, i posterior omplerta i compactació, per ml.

27,94
Paviment de pedra
Paviment exterior de pedra del país, per m2 69,53
Paviment de panot
Paviment exterior de lloseta hidràulica, per m2 19,41
Paviment de formigó
Paviment exterior de formigó, per m2 46,97
Paviment d’aglomerat asfàltic
Paviment d’aglomerat asfàltic, per m2 24,76

De caràcter general
Treballs per hores
Per a totes aquelles obres en què no es disposi de pressupost visat per col•legi professional i que no es puguin incloure a cap dels apartats anteriors, l’interessat haurà de declarar el temps estimat d’execució de l’obra, calculant-se el valor final als EUR/hora de parella (oficial-peó) fixats, i incrementant un 30% pel concepte de materials intervinguts. 27,05


3.5.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7. reguladora de la taxa per serveis generals

Article 4rt.

Concepte
Tarifa
7.1- Taxa per prestació del servei d’assistència domiciliària -
Treballadora familiar. Preu hora 8,95 EUR
Auxiliar de la llar. Preu hora 6,27 EUR
El barem a aplicar en funció dels ingressos mensuals de la unitat familiar, inclosos els familiars de primer grau serà:
Menys de 570,60 EUR 0%
De 570,61 EUR a 856,31 EUR 25%
De 856,32 EUR a 1.141,05 EUR 50%
De 1.141,06 EUR a 1.427,17 EUR 75%
Més de 1.427,17 EUR 100%
7.2.- Taxa per utilització pista de tennis municipal -
Individual
- Entrada Dia 3,90 EUR/hora.
- Entrada Nit 5,70 EUR/hora.
Dobles
- Entrada Dia 5,70 EUR/hora.
- Entrada Nit 7,60 EUR/hora.
Abonaments utilització pista de tennis.
- Adults 61,00 EUR
- Menor de 16 anys 32,00 EUR
- Menor de 16 anys. Escola de tennis 22,00 EUR
Si és nocturna cal abonar 2,10 EUR/hora
7.3.- Taxa per utilització del pavelló polisportiu municipal -
- Clubs Esportius i entitats autoritzades sense ànim de lucre amb horari limitat Gratuït
- Per cada hora o fracció que excedeixi de l’horari concedit . 8,25 EUR/hora
- Campionats o competicions d’entitats esportives no federades . 10 % de les quotes d’inscripció
- Resta d’entitats o particulars:
Horari diürn 16,50 EUR/hora
Horari nocturn 25,00 EUR/hora
- Entitats esportives no federades o particulars amb reserva anual Tindran un 20 % descompte
7.4.- Taxa per utilització de la sala de plens -
- Celebració de matrimonis civils:
No residents al municipi 265 EUR
Residents al municipi 120,00 EUR
- Per altres usos s’acordarà la tarifa de forma individual.

1. L’obligació de pagament neix des de que es presti o realitzi qualsevol dels serveis d’activitats especificats a l’article anterior.

2. El pagament de les taxes s’efectuarà en el moment de presentar al qui estigui obligat a realitzar-lo el rebut o entrada corresponent.

7.5.- Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments públics
- Cursos de Català per adults
Matrícula anual: 40,00 EUR.


3.7.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8. reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal•lacions

Article 6è.

Quota tributària

La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:

Epígraf 1

EUR
1 - Procediment de Certificació de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic 77,00
2 - Procediment de consulta prèvia potestativa (llicències ambientals tipus A i B) 77,00
3 - Procediment d’autorització ambiental corresponent a les activitats incloses en l’annex I de la LIIA
Quota fixa: 178,00
Sup. Establiment: 2,10/m2
Potència Instal.l.: 5 /kw
4 - Procediment de llicència municipal ambiental tipus A, corresponent a les activitats incloses a l’Annex II.1 de la LIIA o norma que modifiqui dit annex
Quota fixa: 178,00
Sup. Establiment: 2,10/m2
Potència Instal.l.: 5 /kw
5 - Procediment de llicència municipal ambiental tipus B, corresponent a les activitats incloses a l’Annex II.2 de la LIIA o norma que modifiqui dit annex, i aquelles activitats no incloses en cap annex que tinguin incidència ambiental (activitats classificades) .
Quota fixa: 178,00
Sup. Establiment: 2,10/m2
Potència Instal.l.: 5 /kw
6 - Procediment de permís municipal ambiental, corresponent a les activitats incloses a l’Annex III de la LIIA o norma que modifiqui dit annex, llevat de les activitats d’argentament de miralls i clínica veterinària
Quota fixa: 178,00
Sup. Establiment: 2,10/m2
Potència Instal.l.: 5 /kw
7 - Procediment de comunicació prèvia de les activitats d’argentament de miralls i clínica veterinària
Quota fixa: 178,00
Sup. Establiment: 3,50/m2
8 - Procediment de comunicació prèvia de les activitats i instal•lacions innòcues
Quota fixa: 178,00
Sup. Establiment: 3,50/m2
9 - Procediment corresponent a llicència d’obertura d’establiments regulada al ROAS, per a les activitats innòcues que portin aparellada la realització d’obres que requereixin la presentació d’un projecte tècnic
Quota fixa: 178,00
Sup. Establiment: 3,50/m2
10 - Establiments o instal•lacions no afectes directament a producció d’una activitat econòmica (dipòsits de combustibles, instal•lacions i aparells d’aire condicionat, calderes de calefacció,.)
Quota fixa: 178,00
11 - Aparcaments per a ús privat.
Quota fixa: 178,00
Sup. Establiment: 2,10/m2
12 - Procediment de revisió de la llicència municipal ambiental tipus A 308,00
13 - Procediment de revisió de la llicència municipal ambiental tipus B 308,00
14 - Procediment de revisió del permís municipal ambiental 257,00
15 - Procediment de control inicial de les activitats incloses als Annexos II.2 i III de la LIIA o norma que els modifiqui 154,00
16 - Procediment de control periòdic de les activitats de l’Annex II.1 de la LIIA o norma que el modifiqui 206,00
17 - Procediment de control periòdic de les activitats de l’Annex II.2 de la LIIA o norma que el modifiqui 154,00
18 - Procediment de control periòdic de les activitats de l’Annex III de la LIIA o norma que el modifiqui 103,00
19 - Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials de les activitats i instal•lacions 77,00

Epígraf 2

ADEQUACIONS
Les adequacions d’activitats existents i autoritzades conforme a la normativa anterior a la LIIAA, tributaran el 25% de les tarifes previstes per a la primera instal•lació.

Les activitats subjectes al règim d’autorització ambiental, tributaran per les actuacions municipals, el 50% de la quota anterior.


Epígraf 3

LEGALITZACIONS

La legalització d’activitats preexistents que no disposaven de llicència municipal, estaran subjectes al pagament íntegre de la taxa que correspongui a la primera instal•lació.


Epígraf 4

MODIFICACIONS

Pel que fa a la modificació de llicències, aquestes tributaran:

- Si la modificació correspon a un increment de superfície i/o potència instal•lada, per l’import que resulti de multiplicar els metres quadrats de superfície i els kilowatts de l’ampliació per la quota establerta a l’epígraf 1, segons els grup d’activitat.
- Si la modificació no dóna lloc a un increment de superfície i/o potència, la quota serà la resultant d’aplicar, als nous elements objecte de l’expedient de modificació, les quotes establertes a l’epígraf 1, segons el grup d’activitat.

3.8.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9. reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal

Article 6è.


Tarifa
Concepte Laborables Festius
- Per entrada personal:
Adults (A partir de 16 anys ) 3,70 EUR 4,40 EUR
Menors (de 5 a 15 anys) 2,50 EUR 3,10 EUR
Menors de 5 anys Gratuït


- Abonaments:
Per tota la temporada
Adults(A partir de 16 anys ) 70,00 EUR
Menors (de 5 anys a 15 anys) 41,00 EUR
Per 30 serveis
Aquests abonaments seran transferibles entre els membres de la mateixa unitat familiar.
Adults(A partir de 16 anys ) 50,00 EUR
Menors (de 5 anys a 15 anys) 30,00 EUR
Per 15 dies
Adults(A partir de 16 anys ) 32,00 EUR
Menors (de 5 anys a 15 anys) 20,00 EUR
- Abonaments familiars (només per temporada):
- Per matrimoni i parella de fet registrada 93,00 EUR
- Per cada fill menor de 16 anys 32,00 EUR
- Per cada membre d’una família monoparental amb fills menors de 16 anys 46,00 EUR


- Les famílies nombroses hauran de pagar l’abonament fins el segon fill.

- Els jubilats o menors de famílies amb escassa capacitat econòmica, previ informe dels serveis socials, tindran l’entrada gratuïta, o una bonificació segons barem.

- Les escoles i entitats que utilitzin el servei en grups superiors a 15 persones, tindran una reducció del 20% del preu de l’entrada.

3.9.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10. reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.

Article 6è.

Epígraf.
EUR
Tarifa primera. Femelles d’orelles, transformadors, caixes d’amarratge, de distribució i de registre, cables, rails i canonades i altres anàlegs -
1. Femelles d’orelles per sostenir cables. Cada una 0,96
2. Transformadors col•locats en quioscos 9,93
3. Caixes d’amarratge, de distribució i de registre 0,32
4. Cables d’alimentació d’energia elèctrica, col•locats en la via pública o terrenys d’ús públic. Per cada metre lineal o fracció 0,45
5. Cables de conducció elèctrica, subterrània o aèria. Per cada metre lineal o fracció 0,45
6. Conducció telefònica aèria, adossada o no a la façana. Per cada metre lineal o fracció de canonada telefònica 0,45
7. Ocupació telefònica subterrània. Per cada metre lineal o fracció de canalització 0,45
8. Ocupació de la via pública amb canonades per a la conducció d’aigua o gas. Per cada metre lineal o fracció 0,06
9. Ocupació del subsòl amb conduccions de qualsevol mena. Quan l’ample passi de 100 mm. Per metre lineal o fracció 0,11
Tarifa segona. Pals
1. Pals amb diàmetre superior a 50 centímetres. Per cada pal 1,34
Tarifa tercera. Bàscules, aparells o màquines automàtiques
1. Per cada bàscula 4,40
2. Aparells o màquines de venda d’expedició automàtica de qualsevol producte o servei no especificat en altres epígrafs 6,43
Tarifa quarta. Assortidors de gasolina i anàlegs
1. Ocupació del subsòl de la via pública amb dipòsits de gasolina 4,08
Tarifa cinquena. Terrasses, miradors, tendals, balcons i marquesines.
1. Tendals de lona. Per cada element i any 8,46
2. Marquesines i elements constructius anàlegs
- de caràcter permanent per m2 o fracció 3,20
- de caràcter temporal per m2 o fracció 4,85
3. Tribunes, terrasses i balcons, per m2. O fracció 3,20


3.10.- ORDENANÇA FISCAL NÚM.11. reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.

Article 5è. Servei de telefonia mòbil – Base imponible i quota tributària

1. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen utilitzar la xarxa de telefonia fixa instal•lada en aquest Municipi s’aplicaran les fórmules següents de càlcul.


a) Base imponible

La base imponible, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic pel servei de telefonia mòbil es calcula:

BI = Cmf*Nt+(NH * Cmm)

Essent:

Cmf= consum telefònic mitjà estimat, en línies de telefonia fixa, per trucades procedents de telèfons mòbils. El seu import per a l’exercici 2009 és de 66,7 euros/any.
Nt= Número de telèfons fixes instal•lats en el Municipi, a l’any 2007, que és de 2.261.
NH= 95% del número d’habitants empadronats en el Municipi. En 2008: 4.906.
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil, per trucades de mòbil a mòbil. El seu import per a 2009 és de 279,5 euros/any.

b) Quota bàsica

La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imponible.

QB= 1,4% s/ BI

Quota tributària/operador= CE *QB

Essent:

CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació en el mercat, incloent-hi les modalitats de postpagament i prepagament.

El valor de la quota bàsica (QB) per a 2009 és de 21.308 euros.

c) Imputació per operador

Per a 2009 els valors de CE per cada operador són els següents:

CE
Movistar 49,06%
Vodafone 33,51%
Orange 16,67%
Yoigo 0,23%
Euskatel 0,34%

Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors relacionats són la quarta part de l’import que resulta d’aplicar el coeficient CE a la quota bàsica establerta a l’apartat b) d’aquest article.

A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici anterior al de meritació de la taxa ha estat diferent. En aquest cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran aplicant el coeficient acreditat per l’obligat tributari.


Article 6. Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable i quota tributària

7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5% a la base imposable definida en aquest article.


3.11.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12. reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

Article 6è

Tarifa


EUR
Epígraf primer. Censos de població d’habitants
1. Certificacions d’empadronament en el cens de població
- Vigent 1,20
- De censos anteriors 8,20
(Excepte per a persones sol•licitants d’ajuts de la llei de la dependència que seran gratuïts)
2. Certificats de convivència i residència 1,20
3. Declaracions jurades, autoritzacions paternes i compareixences (per full) 2,70
Epígraf segon. Certificacions i compulses
1. Certificació de documents o acords municipals (per full) 2,70
2. Certificació de nomenclatura i valoració de preus urbans enclavats en el terme municipal 8,20
3. Certificacions sobre senyals o situacions de trànsit:
a) Senyalitzacions horitzontal i vertical o senyalització de semàfors (amb plànol) 20,40
b) Situacions i característiques automàtiques de la cruïlla, amb distància o direccions i girs de circulació (amb plànol) 20,40
c) Parades de bus, taxis i estacionament de vehicles en general o itineraris i recorregut (amb plànol) 20,40
d) Altres informes (sense plànol) 8,20
e) Altres informes (amb plànol) 20,40
4. Les altres certificacions (per full) 2,70
5. La diligència de confrontació de documents 2,10
6. Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les oficines municipals 8,20
Epígraf tercer. Documents expedits o estesos per les oficines municipals
1. Informacions testificals 2,70
2. Per cada compareixença davant l’Alcaldia per a qualsevol finalitat amb constància per escrit sol•licitada per l’interessat 2,70
3. Per cada document que s’expedeixi en fotocopia:
tamany DIN A4 0,25
tamany DIN A3 0,45
Epígraf quart. Documents relatius a serveis d’urbanisme
1. Per cada expedient de ruïna d’edificis 82,00
2. Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics sol•licitada a instància de part 41,00
3. Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de terreny o consulta per a edificació a instància de part 82,00
4. Per cada expedient de concessió d’instal.lació de rètols i mostres 25,00
5. Per cada còpia de plànol d’alineació de carrers, eixamples, etc, per cada m2 o fracció del plànol 8,20
6. Per expedició de còpies de plànols que hi ha en l’expedient de concessió de llicència d’obra per cada m2 o fracció 8,20
7. Per cada certificació de l’arquitecte o enginyer municipal, en valoració de danys per incendis i d’altres peritatges sobre edificis:
Fins a 300,00 EUR de danys o valor 15,30
De 300,01 EUR a 4.000,00 EUR 40,80
De 3000,01 EUR en endavant 122,30
8. Obtenció de cèdula urbanística 29,00
9. Per expedició de llicència de 1ª ocupació, per cada habitatge o entitat:
En edifici unifamiliar 82,00
En edifici plurifamiliar 54,00
10. Per cartografia digital en suport magnètic.
Per cada CD 35,00
Per cada zip 30,00
Per cada disc 3 1/2” 23,00
11 Per cada llicència de segregació , agrupació o divisió horitzontal. 82,00
Epígraf cinquè. Altres expedients o documents
1. Per qualsevol altre expedient o document que no està expressament tarifat – (per full) 2,70
2. Per autorització de targetes d’armes 16,00
3. Per expedició d’informes i atestats portats a terme per la Policia Local 20,00
4. Per cada còpia de l’audiovisual “Banc d’imatges de Cardona”:
No residents al municipi 63,00
Residents al municipi 21,00
5. Venda de publicacions
“La Guerra de Successió. El Setge de Cardona 1711” 23,00
“Patrimoni culinari de Cardona d’ahir i d’avui” 18,00
“Pintem i coneguem Cardona” 5,00


3.12.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13. reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxi.


Article 6è.


EUR
Epígraf primer. Concessió i expedició de llicències
Expedició de llicència municipal per a la prestació del serveis d'autotaxi, per una sola vegada i vehicle 407,80
Epígraf segon. Autorització per a la transmissió de llicències
Expedició d’autorització o permís per a la transmissió de llicència d'autotaxi, per cada autorització i vehicle 203,90
Epígraf tercer. Substitució de vehicles.
Expedició d’autorització i permís per a substitució de vehicle afecte a la llicència d'autotaxi, per cada autorització i vehicle 146,70
Epígraf quart. Revisió de vehicles
Per cada revisió de vehicle. Anual 82,00

3.13.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14. reguladora de la taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports


Article 6è


Quota tributària

A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:


EUR
Epígraf primer. Serveis Especials
a) Per cada policia municipal, bomber, funcionari o treballador, per cada hora o fracció 28,00
b) Per cada vehicle municipal, inclosa la seva dotació, per cada hora o fracció 65,50
c) Per cada motocicleta, inclosa la seva dotació, per cada hora o fracció 61,00

3.14.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15. reguladora de la taxa de cementiri municipal

Article 6è.


EUR
Epígraf primer. assignació de sepultures, nínxols
A) Nínxols perpetus:
- Nínxols 1r. pis amb ossera i pòrtic 1.545,00
- Nínxols 2n. pis amb pòrtic 1.350,00
- Nínxols 3r. pis amb pòrtic 1030,00
- Nínxols 4t. pis amb pòrtic 790,00
- Nínxols 5è. pis amb pòrtic 633,00
B) Nínxols temporals:
a) Temps limitat a tres anys 112,00
Epígraf segon. registre de permutes i transmissions
A) Inscripció en els registres municipals de cada transmissió i permuta de les concessions de nínxols a perpetuïtat:
- Nínxols 1r. pis amb ossera 39,00
- Nínxols 2n. pis amb pòrtic 31,00
- Nínxols 3r. pis amb pòrtic 29,00
- Nínxols 4t. pis amb pòrtic 25,00
- Nínxols 5è. pis amb pòrtic 22,00
B) Expedició de títols de propietat 16,00
Epígraf tercer
A) Inhumacions 77,00
Epígraf quart. Trasllat
A) Trasllat de cadàvers i restes 27,00
Epígraf cinquè. moviment de làpides i tapes
A) En nínxols perpetus i temporals 20,00
Epígraf sisè. Col•locació de làpides
Per cada nínxol:
Col•locació de làpida 20,00
Col•locació de costats 20,00
Col•locació de marc 20,00
Epígraf setè. conservació de nínxols perpetus
A) Nínxols 1r. pis amb ossera 11,00
B) Nínxols sense ossera 9,25


3.15.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 .reguladora de la taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans.

I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris.

Article 6. Quota tributària

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles.

2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:


EUR
Habitatges
Per cada habitatge situat al nucli urbà 88,00
Per cada habitatge disseminat 54,00

II. Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recollida, tractament i eliminació de residus comercials.

Article 12. Quota tributària

1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local , que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es desenvolupi l’activitat generadora del residu.

2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

Epígraf primer. allotjaments
A) Hotels, motels, hotels apartaments de cinc i quatre estrelles, per cada plaça 17,00
B) Hotels, motels, hotels apartaments de tres i dues estrelles, per cada plaça 15,70
C) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals d’una estrella, per cada plaça 14,35
D) Pensions i cases d’hostes, centres hospitalaris, col•legis i altres centres de naturalesa anàloga, per cada plaça 13,80
Epígraf segon. establiments d’alimentació
A) Supermercats, economats i Cooperatives 285,00
B) Locals comercials d’alimentació de menys de 120 m2 285,00
C) Locals comercials d’alimentació de més de 120 m2 285,00
Epígraf tercer. establiments de restauració
A) Restaurants 555,00
B) Cafeteries i bars 465,00
Epígraf quart. establiments d’espectacles.
A) Cinemes, teatres, sales de festes i discoteques 485,00
Epígraf cinquè. altres locals industrials o mercantils
A) Resta de locals comercials de menys de 120 m2 115,00
B) Resta de locals comercials de més de 120 m2 170,00
C) Locals industrials de menys de 800 m2 215,00
D) Locals industrials de més de 800 m2 375,00
E) Altres locals no tarifats 115,00
F) Recollida especial de residus industrials no contaminants 445,00

Epígraf sisè. Retirada d’escombraries i runes abocades en solars i terrenys privats
Per desplaçament 57,00
Per m3 de recollida 35,00

3.16.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública .

Article 4rt.

Quotes tributàries

Les tarifes que s’han d’aplicar són les següents:

Per retirada i transport de cada vehicle Per dipòsit i custòdia del vehicle


EUR Tarifa horària. EUR Tarifa diària. EUR
1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles de característiques anàlogues 57,59 0,64 5,76
2. Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3.500 Kg. PMA 115,19 1,11 11,52
3. Tota mena de vehicles amb PMA. superior a 3.500 Kg. PMA 172,78 2,09 23,04


3.17.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18. reguladora de la taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres

Article 6è.

Obertura de rases en general.

Les quotes exigible són les següents:


EUR/ml.
Per vorera pavimentada 104,60
Per vorera no pavimentada 26,18
Calçades pavimentades 196,24
Calçades no pavimentades 26,18

Aquestes tarifes s’incrementaran en un 20 per cent si l’amplada de la rasa sobrepassa un metre i en un 50 per cent si sobrepassa els dos metres.


3.18.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19.reguladora de la taxa per l’ocupació e terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal•lacions anàlogues.


Article 6è.

Epígraf.
EUR
Tarifa primera. ocupació amb materials de construcció.
1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes, materials de construcció, vagons per a la seva recollida o dipòsit, grues i altres aprofitaments anàlegs. Per metre quadrat o fracció, al dia
1.1 En el nucli antic 0,49
1.2 Resta de carrers 0,51
Tarifa segona. tanques, puntals, estintols, bastides, etc.
1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, caixes de tancaments, siguin o no per a obres i altres instal•lacions anàlogues. Per metre quadrat o fracció, al mes
1.1 En el nucli antic 4,40
1.2 Resta de carrers 4,70
2. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb puntals, estintols, bastides i altres elements anàlegs. Per cada metre quadrat o fracció i mes
2.1 En el nucli antic 15,00
2.2 Resta de carrers 16,00
La tarifa màxima per aquests conceptes serà de 2.790,80 EUR.


3.19.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20. reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a traves de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

Article 6è.

Epígraf
EUR
1. Per cada gual en vorera o paviment per facilitar l’entrada en un edifici 18,50
2. Per cada reserva d’entrada de vehicles a edificis sense necessitat de gual 16,20
Per cada expedició de placa de gual 16,00


3.20.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21.reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat de lucre.

Article 6è.


Anual EUR Temporada EUR
A) Per 1 taula i 4 cadires:
Zona extra (Pl. de la Fira i Pl. del Mercat) 58,50 31,50
Resta Casc Antic i Ctra. Miracle 42,01 22,20
Resta dels carrers de la població 27,30 14,25


3.21.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22. reguladora de la taxa per la instal•lació de quioscos en la via pública

Article 6è.

Epígraf
m2/dia m2/mes m2/any
EUR EUR EUR
Classe instal•lació
a) Quioscos dedicats a la venda de begudes alcohòliques, cafès, refrescos, etc 1,53 14,25 113,32
b) Quioscos dedicats a la venda de premsa, llibres, expenedora de tabac, loteria, llaminadures, etc. 1,53 14,25 113,32
c) Quioscos dedicats a la venda gelats, refrescos i altres articles propis de temporada i no determinats expressament en un altre epígraf d’aquesta ordenança, amb un mínim de deu metres quadrats 1,53 14,25 113,32
d) Quioscos de massa fregida 1,53 14,25 113,32
e) Quioscos dedicats a la venda de bitllets dels cecs 1,53 14,25 113,32
f) Quioscos dedicats a la venda de flors 1,53 14,25 113,32
g) Quioscos dedicats a la venda d’altres articles no inclosos en un altre epígraf d’aquesta ordenança 1,53 14,25 113,32


3.22.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23. reguladora de la taxa per les parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

Article 6è.
Epígraf
EUR
Tarifa primera
1. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal•lació de circs. Per cada dia 87,00
2. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal•lació de teatres. Per cada dia 87,00
3. Llicències per a l’ocupació de terrenys amb camions o vehicles per a la venda d’entrepans, hamburgueses, xocolates, refrescos, begudes, etc. Per cada dia 50,00
4. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal•lació de casetes o parades per a la venda de joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria i anàlegs. Per cada dia. 10,00


ml/dia ml/mes ml/any
EUR EUR EUR
Tarifa segona. Mercats diaris i diumenges
1. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades de roba, calçat, joguines, etc. Per cada ml. o fracció 1,60 62,00
2. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades de fruites, queviures i similars. Per cada ml. o fracció 2,00 71,00
3. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades per a la venda de llibres, revistes, etc. Per cada ml. o fracció 1,60 62,00
4. Llicències venda productes de l’hort 1,00 4,70 32,00
5. Servei de subministrament d’energia a les parades del mercat 7,60


EUR
Tarifa tercera. Diversos temporals
1. Gronxadors, grans rodes, xurriaques, cavallets, voladors i similars, pagaran:
a) Carrusels infantils, llits elàstics i similars per dia 25,00
b) Aparells superiors a 16 metres de diàmetre o més de 200 m2 i cotxes elèctrics per dia 69,00
2. Casetes de tir, rifes i similars, per dia:
fins a 6 ml 30,00
des de 6 ml 50,00
3. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades per a la venda de oguines, ceràmica, bijuteria, llumeneres i similars.
Per cada dia 15,40

Tarifa quarta. Rodatge cinematogràfic
1. Per l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic per al rodatge de pel•lícules per cada dia. 280,00
Reserva de lloc en Fires.
Per reserva de lloc es tindrà d’abonar una paga i senyal de:
Per petites parades de venda de llibres, joguines, bijuteria etc. 30,80
Per carrusels infantils, llits elàstics i similars. 50,00
Per tómboles, ràpides, casetes de tir etc.
- fins a 6 ml. 60,00
- de més de 6 ml 100,00
Per frankfurts, xurreries etc. 100,00
Per cotxes de xoc, nories i altres atraccions 138,00
Per circs, teatres ambulants, carpes i similars 174,00


3.23.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24. reguladora de la taxa per la instal•laci© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat