Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2008-06-05
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 5 de Juny de 2008

Acords adoptats

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 5 DE JUNY DE 2008

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 5 de juny de 2008, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, Josep Maria SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY.
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU.
SR. RAMON VILELLA VILANOVA.
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA.
SR. RAMON FIGULS ALONSO.

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Excusa la seva absència el Regidor:

SR. JOSEP BATISTA TROBALON


El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:


1.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

1.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardona redactat per l’arquitecte Sr. Joan A. Solans i Huguet.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que s’han realitzat els treballs relatius a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardona, per l’equip redactor dirigit per l’Arquitecte Sr. Joan Antoni Solans i Huguet.

Atès que pertoca procedir a l’aprovació i exposició pública de l’avanç del POUM.

Atès el programa de participació ciutadana en el procés de formulació i tramitació del POUM, aprovat pel Ple municipal en data 19 de gener de 2006.

Atès el que disposa l’article 57 i següents del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i 106 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Atès els informes tècnics i jurídics favorables que figuren en l’expedient, on consta que es pot procedir a la seva aprovació.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Aprovar l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardona, redactat per l’equip dirigit per l’Arquitecte Sr. Joan Antoni Solans i Huguet .

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la Província de Barcelona i a dos diaris de premsa periòdica.

Tercer.- Sotmetre a informació pública l’avanç del POUM de Cardona durant el termini comprès entre el dia hàbil següent al de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província fins el 31 de juliol de 2008, als efectes de presentació de propostes i suggeriments, d’acord amb el que disposa l’article 106.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme i amb els criteris fixats al programa de participació ciutadana aprovat.

Quart.- Trametre l’avanç del Pla al Departament de Medi Ambient, per tal de que emeti l’informe de sostenibilitat ambiental preceptiu, en compliment del que preveu l’article 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Cinquè.- Facultar l’Alcalde-President per la signatura de la documentació necessària per fer efectius els anteriors acords.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 9 vots a favor del Grup Municipal de CIU (7) i del Grup Municipal d’ERC (2) i 3 abstencions del Grup Municipal Socialista.

1.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’agrupació de finques i ratificació, si escau dels acords de segregació i cessió gratuïta del dret de superfície i servituds de pas a favor de la Generalitat, adoptats pel Ple de l’Ajuntament els dies 15 de juliol de 2002 i 4 de novembre de 2oo4, per a la construcció d’un casal de la gent gran a Cardona.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“En data 15 de juliol de 2002 aquest Ajuntament va acordar cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar i Família), per un període de 75 anys, comptats des del dia següent al de la corresponent escriptura pública, del dret de superfície sobre part de la finca propietat d’aquest Ajuntament de Cardona, situada a l’Avinguda Pau Casals, inscrita en el Registre de la Propietat de Berga, en el Tom 821, Llibre 89, Foli 181, Finca 2.979, Inscripció 18ª.

En data 4 de novembre de 2004 aquest Ajuntament va acordar la segregació de la finca matriu situada a l’Avinguda Pau Casals de Cardona (antic escorxador Badia), la porció de terreny que s’indica a continuació, objecte de la cessió gratuïta del dret de superfície descrit en el punt anterior es destinarà per part de la Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar i Família), en la seva qualitat d’entitat beneficiària, a la finalitat de construcció d’un casal de la gent gran i altres equipaments socials d’aprofitament per a la gent gran de Cardona de:

- Superfície: 584 m2, més 80 m2 per a urbanització.
- Descripció: Terreny de forma rectangular.
- Límits: Llinda al nord, sud, est i oest amb terrenys propietat de l’Ajuntament de Cardona.
- Valor: 9.484,16 €
- Qualificació urbanística: Sistema general d’Equipaments (clau E).
- Qualificació jurídica: Bé municipal Patrimonial.

Així mateix, va acordar constituir una servitud de pas de 500 m2, (des de l’Avinguda Pau Casals fins a l’entrada del Casal de la Gent Gran de Cardona) a favor de la finca cedida a la Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar i Família), sobre la finca matriu, propietat d’aquest Ajuntament que constituirà el predi servent.

En data 22 d’abril de 2002 aquest Ajuntament va acordar una permuta amb TresErres, sa, d’una porció de terreny per tal de regularitzar la finca propietat d’aquest Ajuntament de Cardona, situada a l’Avinguda Pau Casals, inscrita en el Registre de la Propietat de Berga, en el Tom 821, Llibre 89, Foli 181, Finca 2.979, Inscripció 18ª.

Atès que s’ha detectat que realitzada la permuta no es va formalitzar l’agrupament de les dues finques resultants, tràmit necessari per poder continuar els tràmits de la cessió, donat que la segregació i posterior cessió es veia afectada per dues finques i no per una, com es feia constar en els acords del Ple de l’Ajuntament de data 15 de juliol de 2002 i 4 de novembre de 2004.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Incorporar la finca núm. 2 en la finca núm. 1 que es troba inscrita en el Registre de la Propietat de Berga, al tom 821, llibre 89 de Cardona, foli 181, finca núm. 2.979, inscripció 17a, les quals es descriuen a continuació i agrupar-les en un sola finca que tindrà una superfície total de 8.420,84 m2:

Finca núm.1

FINCA situada en el terme municipal de Cardona, partida “Collasos” de cabuda 8.337 metres quadrats, en la que existeixen les següents edificacions: a) Assecador format per un total de set plantes de les que tres tenen una mida de vuit-cents deu metres quadrats i les quatre restants quatre-cents vint metres quadrats cadascuna, ampliant l’antiga casa, b) gruo de dos plantes destinades a oficina que tenen una mida de quatre-cents dos metres quaranta-vuit decímetres quadrats en la planta baixa i quatre-cents quaranta-tres metres setanta-sis decímetres quadrats en la primera planta, c) Nau de fabricació d’una sola planta de mil set-cents vuitanta-nou metres i setanta-un decímetres quadrats, d) Escorxador compost de dues plantes de dos-cents vuitanta-vuit metres quadrats cadascuna.

LÍMITS: Al nord amb el carrer Portalet, part amb finca d’Isidro Molner Segarra, part amb finca de Loreto Clotet Casas i part novament camí del Portalet, al sud, amb terres de Rita Navall Mullet i part amb finca matriu de José Munt Espluga; a l’est, part amb local de Ramon Badía Pagerols, part amb casa de José Tristany Tristany i part amb casa de José Munt Barrera; i a l’Oest, part amb José Munt Espluga i part amb Pedro Juan Badia Merli.

INSCRIPCIÓ: La descrita finca consta inscrita en el Registre de la Propietat de Berga, al tom 821, llibre 89 de Cardona, foli 181, finca núm. 2.979, inscripció 17a.

TÍTOL: Li pertany a l’Ajuntament de Cardona pel títol de compra segons escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona senyor José Francisco Blasco Maymó de data 8 de març de 2001.

Finca núm.2

FINCA de configuració irregular situada al terme municipal de Cardona, partida “Collasos” de cabuda 313,84 metres quadrats,

LÍMITS: Al davant, nord, amb Carrer Portalet, ara Avinguda Pau Casals, a l’esquerra, est, amb terres d’hereus d’Alfons Figols Pons, ara Ramon Figuls Clotet, a la dreta, oest, amb finca d’Isidre Molner Segarra i Celedonia Badía Grau, ara Ajuntament de Cardona i al fons, sud, amb terres de José Munt Espluga, ara Ajuntament de Cardona.

INSCRIPCIÓ: La descrita finca consta inscrita en el Registre de la Propietat de Berga, amb el Tom 682, llibre 79, foli 143, finca 1974, inscripció 7ª.

TÍTOL: Li pertany a l’Ajuntament de Cardona pel títol de permuta segons escriptura autoritzada per la Notària de Cardona Immaculada Raquel Castro Fornieles de data 11 de juliol de 2002.

En conseqüència, la finca resultant de l’agrupació serà:

FINCA RESULTANT:

TERRENY de forma irregular situada al terme de Cardona, partida “Collasos” de cabuda 8.420,84 metres quadrats.

LÍMITS: Al nord amb l’Avinguda Pau Casals (antigament Carrer Portalet), part amb finca de Comunitat de propietaris de l’Av. Pau Casals, 9, part amb finca de Ramon Figuls Clotet i part novament amb Av. Pau Casals, al sud, part amb carrer Pasqual Madoz, part amb finca d’Excavacions Cots Codina, SL, part amb terres de Rita Navall Mulet; a l’est, part amb finca de l’Ajuntament de Cardona, part amb casa de Jesús Tristany Gangolells i part amb casa de Concepció Munt Tristany; i a l’Oest, part amb Carrer Pasqual Madoz i part amb finca de Tres Erres, SA.

Segon.- Ratificar, si escau, els acords de segregació i cessió gratuïta del dret de superfície i servituds de pas a favor de la Generalitat, adoptats pel Ple de l’Ajuntament en sessions celebrades els dies 15 de juliol de 2002 i 4 de novembre de 2004.

Descripció de les finques resultants:

- Finca segregada de la que es cedeix el dret de superfície a la Generalitat de Catalunya:

TERRENY situat al terme de Cardona, partida “Collasos” d’una superfície de 584 m2, més 80 m2 per a urbanització.

LÍMITS: Al nord, al sud, a l’est i a l’oest, amb finca matriu propietat de l’Ajuntament de Cardona.

- Finca matriu , un cop efectuada l’esmentada segregació:

TERRENY de forma irregular situada al terme de Cardona, partida “Collasos” d’una superfície de 7.756,84 metres quadrats.

LÍMITS: Al nord amb l’Avinguda Pau Casals (antigament Carrer Portalet), part amb finca de Comunitat de propietaris de l’Av. Pau Casals, 9, part amb finca cedida a la Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar i Família), part amb finca de Ramon Figuls Clotet i part novament amb Av. Pau Casals, al sud, part amb carrer Pasqual Madoz, part amb finca d’Excavacions Cots Codina, SL, part amb terres de Rita Navall Mulet; a l’est, part amb finca de l’Ajuntament de Cardona, part amb casa de Jesús Tristany Gangolells i part amb casa de Concepció Munt Tristany; i a l’Oest, part amb Carrer Pasqual Madoz i part amb finca de Tres Erres, SA.

Tercer.- Facultar a l’Alcalde-President, Josep Maria Sala i Esteban, per a la signatura de la documentació necessària per fer efectiu l’anterior acord.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.

1.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’estructura de tarifes i preus pel subministrament d’aigua potable al municipi de Cardona, d’acord amb l’estudi técnico-econòmic d’autofinançament, presentat per l’Associació del Fons d’Aimines, per 2008.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“En data 7 de maig de 2008, l’Associació del Fons d’Aimines ha presentat un estudi tècnic econòmic d’autofinançament dels serveis de subministrament d’aigua potable al municipi de Cardona, amb l’objectiu de justificar el canvi del sistema de tarificació, d’acord a la variació dels preus segons el consum i l’increment del cost de l’aigua segons les inversions realitzades en millores a la infraestructura de distribució i captació.

El Decret 339/2001, de 18 de Desembre, estableix un sistema simplificat per l’actualització dels preus i les tarifes regulades pel Decret 149/1998 de 28 d’abril i preveu la possibilitat que els Ajuntaments o entitats subministradores, augmentin les seves tarifes en un percentatge igual o inferior a l’aprovat anualment per la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya i sense necessitat d’aprovació prèvia. En el Diari Oficial de la Generalitat publicat amb data de 21 de Novembre de 2007, la Comissió de Preus de la Generalitat accepta un increment de les tarifes del 4,2% com a màxim per acollir-se a la simplificació que s’expressa al Decret 339/2001.

En data 8 de gener de 2004 el Ple de l’Ajuntament va aprovar les tarifes vigents fins al dia d’avui. L’estructura actual del preu de l’aigua pel consum de la xarxa municipal de l’Associació del Fons d’Aimines al Municipi de Cardona es basa en l’existència d’una quota fixa per unitat de consum que té el seu límit amb 18 m3 per trimestre i un preu de 0,55 €/m3. Aquest sistema de tarificació és poc adequat des del punt de vista de l’equitat i l’estímul de l’estalvi. El consum elevat d’un recurs com l’aigua, escàs, socialment tant sensible, no resta penalitzat en consums abusius. Per tant es planteja, un nou disseny tarifari partint de la filosofia de l’aplicació del cànon de l’aigua per usos domèstics, on varien els preus a mesura que varia el consum. El disseny de la tarifa s’ha de basar en els preus mitjos siguin significativament creixents amb el consum on els preus marginals siguin superiors als mitjans, que equival a que les disminucions del consum vagin acompanyades de disminucions de la factura total, sense encarir un bé socialment tan sensible.

Els trams proposats amb les noves tarifes són:

Tram Tipus Preu Actual Preu Proposta
1 Fins a 18 m3 0,55 €/m3 18 x 0,55 €/m3
2 19 < C < 36 m3 0,55 €/m3 C x 0,5615 €/m3
3 37 < C < 54 m3 0,55 €/m3 C x 0,5681 €/m3
4 C > 54 m3 0,55 €/m3 C x 0,5731 €/m3

El tipus 4, tram marginal, s’incrementa en el 4,2% contemplat en el DOGC 21.11.07; i per al tipus 1 es manté la tarifa vigent, per tal de fomentar l’estalvi d’aigua.

La nova alta per comptador passarà de 118,03 € a 218,03 €.

Es crea una nova tarifa per ús industrial de 0,60 €/m3 amb el mínim de 18 m3 fixat.

En data 28 de maig de 2008, l’enginyer municipal informa favorablement l’estudi tècnic econòmic presentat per l’Associació del Fons d’Aimines en el qual es constata que les tarifes proposades, són resultat de la previsió de la despesa i estan correctament justificades.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS:

APROVAR l’estructura de tarifes i preus pel subministrament d’aigua potable al municipi de Cardona, d’acord amb estudi tècnic-econòmic d’autofinançament dels serveis de subministrament d’aigua potable al municipi de Cardona, presentat per l’Associació del Fons d’Aimines, per a l’any 2008, següent:

Tram Tipus Preu Actual Preu Proposta
1 Fins a 18 m3 0,55 €/m3 18 x 0,55 €/m3
2 19 < C < 36 m3 0,55 €/m3 C x 0,5615 €/m3
3 37 < C < 54 m3 0,55 €/m3 C x 0,5681 €/m3
4 C > 54 m3 0,55 €/m3 C x 0,5731 €/m3
C=consum

El tipus 4: tram marginal, s’incrementa en el un 4,2% contemplat en el DOGC 21.11.07; i per al tipus 1 es manté la tarifa vigent, per tal de fomentar l’estalvi d’aigua.

Preu Actual Preu Proposta
Manteniment de comptadors 3,10 € 4,10 €
Manteniment d’aforaments 15,54 € 30,00 €
Drets d’escomesa general 162,04 € 200,00 €
Drets d’escomesa Barri Planés 592,00 € 700,00 €
Drets d’escomesa Sec. Bolsegura 1.060,00 € 1.300,00 €
Drets d’escomesa Sec. Capdebocs 1.465,00 € 1.600,00 €
Drets d’escomesa Barri Coma 1.620,54 € 1.900,00 €
Drets d’escomesa Barri Segalers 1.152,00 € 1.350,00 €
Drets d’escomesa Barri La Coromina 280,00 € 350,00 €
Drets d’escomesa per vivenda 38,00 € 50,00 €

La nova alta per comptador passarà de 118,03 € a 218,03 €.

Es crea una nova tarifa per ús industrial de 0,60 €/m3 amb el mínim de 18 m3 fixat.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor del Grup Municipal de CIU i 5 vots en contra del Grup Municipal Socialista (3) i del Grup Municipal d’ERC (2).


2.- ÀREA D'HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.-

2.1.- REGIDORIA DE FESTES.-

2.1.1.- Dictamen del Regidor delegat de Festes relativa a la sol•licitud a la Generalitat de Catalunya, de l’autorització corresponent per celebrar, en el marc de la Festa Major de la Vila, el Corre de Bou 2008.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que entre els dies 13 i 21 del mes de setembre es celebrarà la Festa Major d’aquest municipi i dins l’àmbit de la mateixa els tradicionals Corre de Bous.

Atès que aquesta tradició està molt arrelada en aquest municipi des de fa segles existint documentació de la seva celebració des de l’any 1664, celebrant-se en la forma que habitualment es celebra des de començament de segle.

Atès que l’article 4 de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, estableix la possibilitat de la realització de curses de braus a les places construïdes abans de l’aplicació de la Llei i els Corre de Bous Tradicionals sense mort de bou.

El Regidor delegat de Festes, previ informe favorable de la Comissió informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent
ACORD:

Sol•licitar a la Generalitat de Catalunya, l’autorització corresponent per celebrar, en el marc de la Festa Major de la Vila, el Corre de Bou, durant els dies següents:
Dia 13 de setembre, dissabte.
A les 8,00 h. Tancada de Braus
A les 20,00 h. Corre de Bou tradicional

Dia 14 de setembre, diumenge.
A les 17,30 h. Corre de Bou tradicional

Dia 15 de setembre, dilluns.
A les 17,30 h. Corre de Bou tradicional

Dies 18, 19 i 20 de setembre, dijous, divendres i dissabte, respectivament.
A les 22,00 h. Vaquetes (Corre de Bou popular)

Dia 21 de setembre, diumenge.
A les 17,00 h. Corre de Bou benèfic


A l’empara del que preveu l’article 4 de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les catorze hores, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat