Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2008-02-25
Anar a l'inici de la pàgina

Dilluns, 25 de Febrer de 2008

Ordre del dia

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 25 DE FEBRER DE 2008


A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 25 de febrer de 2008, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, Josep Maria SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY.
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU.
SR. RAMON VILELLA VILANOVA.
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA.
SR. RAMON FIGULS ALONSO.

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.


Excusa la seva absència el Regidor:

SR. JOSEP BATISTA TROBALON


El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:


1. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

1.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu l’adhesió de l’Ajuntament de Cardona al protocol general del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 20 de desembre de 2007.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que la Diputació de Barcelona ha posat en marxa pel mandat 2008-2011, el programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ), amb l’objectiu de donar suport als municipis de la província en les seves polítiques públiques locals per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.

Vist el protocol general del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 20 de desembre de 2007.

Atès que per entrar a formar part de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat és necessària l’adhesió al protocol general del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.


Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Adherir l’Ajuntament de Cardona al protocol general del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 20 de desembre de 2007, que s’adjunta al present acord.

Segon.- Facultar l’Alcalde-President per a signar l’esmentat protocol general.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 11 membres presents de la Corporació.


1.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’adhesió de la Fundació Cardona Històrica, Fundació privada municipal al protocol general del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 20 de desembre de 2007.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que la Diputació de Barcelona ha posat en marxa pel mandat 2008-2011, el programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ), amb l’objectiu de donar suport als municipis de la província en les seves polítiques públiques locals per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.

Vist el protocol general del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 20 de desembre de 2007.

Atès que per entrar a formar part de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat és necessària l’adhesió al protocol general del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.


Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Adherir la Fundació Cardona Històrica, Fundació privada municipal al protocol general del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 20 de desembre de 2007, que s’adjunta al present acord.

Segon.- Facultar l’Alcalde-President per a signar l’esmentat protocol general.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 11 membres presents de la Corporació.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les tretze hores vint minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat