Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2008-02-11
Anar a l'inici de la pàgina

Dilluns, 11 de Febrer de 2008

Ordre del dia

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 11 DE FEBRER DE 2008

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 11 de febrer de 2008, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, Josep Maria SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SR. RAMON FIGULS ALONSO

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.


Excusen la seva absència els Regidors:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JOSEP BATISTA TROBALON
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:


1.1.- Formació de les Meses Electorals, mitjançant sorteig públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, amb motiu de les Eleccions a Corts General 2008, a celebrar el dia 9 de març de 2008, convocades pel Reial Decret 33/2008, de 14 de gener.-

La Secretària llegeix l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny que diu el següent:

“La formació de les Meses pertoca als ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de Zona.

El president i els vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones censades en la Secció corresponent, que siguin menors de seixanta-cinc anys i que sàpiguen llegir i escriure. El president haurà de tenir el títol de batxiller o el de Formació Professional de segon Grau o subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent.
Es procedeixi de la mateixa forma al nomenament de dos suplents per a cada un dels membres de la Mesa.

El sorteig esmentat es realitzarà entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria.” I explica que en aquest moment ens trobem dins d’aquest període.

A continuació explica el procediment a seguir per aquesta formalització de les Meses Electorals.

Consistirà en un sorteig públic, mitjançant el programa informàtic “Elector procés Electoral i Escrutini amb la modalitat de sorteig de número inicial per a la designació de càrrecs i número de salt manual”, que automàticament donarà els resultats.

Finalitzat el procediment, queden constituïdes les Meses Electorals, a la vista del cens, per raó del sorteig, les qual s’adjunten a l’acta, que son aprovades per unanimitat dels 5 membres presents.

Acordant-se així mateix, remetre la corresponent documentació a la Junta Electoral de Zona, per la seva supervisió.


I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les tretze hores quaranta-cinc minuts de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat