Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2008-03-06
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 6 de Març de 2008

Acords adoptats

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 6 DE MARÇ DE 2008

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,30 hores del dia 6 de març de 2008, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Excusen la seva absència els Regidors:

SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SR. JOSEP BATISTA TROBALON
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.-

1.1.- Aprovació de les actes de les sessions següents: Ple extraordinari de data 24 de desembre de 2007; Ple ordinari de data 3 de gener de 2008; Ple extraordinari de data 11 de febrer de 2008 i Ple extraordinari de data 25 de febrer de 2008.

Examinades les actes de les sessions següents: Ple extraordinari de data 24 de desembre de 2007; Ple Ordinari de 3 de gener de 2008; Ple extraordinari de data 11 de febrer de 2008 i Ple extraordinari de data 25 de febrer de 2008, s’aproven per unanimitat dels 8 membres presents de la Corporació.


2. QÜESTIONS PRÈVIES.

2.1.- L’Alcalde dóna compte a la Corporació de la mort en el dia d’avui del Sr. Jaume Rovira, pare de la Regidora Sílvia Rovira i sogre del Regidor Jordi Casas i demana que consti en acta el sentiment de condol de la Corporació per tant sentida pèrdua.

2.2.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 173 al 176 del 2007 i del 1 al 23 del 2008, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

El Ple de la Corporació, es dóna per assabentat, dels Decrets de l’Alcaldia núms. 173 al 176 del 2007 i del 1 al 23 del 2008, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.


3. ALCALDIA-PRESIDENCIA.-

3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial del Reglament del Servei de Deixalleria Municipal de Cardona.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que el servei de deixalleria municipal entrarà en funcionament properament i, per tant, es fa necessari regular les relacions entre l’empresa que presta el servei i els seus usuaris, amb intenció d’establir els drets i les obligacions bàsiques de cadascuna de les parts.

Atès que s’ha elaborat un esborrany de Reglament del Servei de la Deixalleria Municipal de Cardona.

Atès el que disposa l’article 178 del Decret Legislatiu 3/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i concordants i l’article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents


ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del Servei de Deixalleria Municipal de Cardona, d’acord amb el que disposa l’article 178 del Decret Legislatiu 3/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i concordants l’article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Segon.- Sotmetre a informació pública, l’acord anterior, per un termini de 30 dies, durant el qual es podran formular al•legacions i reclamacions. Transcorregut aquest termini, sense que s’hagin presentat al•legacions, ni reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 8 membres presents de la Corporació.


4.- ÀREA D'HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.-

4.1.- REGIDORIA D’URBANISME, OBRES PÚBLIQUES. MANTENIMENT I SERVEIS.-

4.1.1.- Dictamen del Tinent d’Alcalde delegat d’Urbanisme, Obres i Serveis relatiu a l’aprovació inicial de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament municipal, en l’àmbit de les parcel•les P1 i P2 alineades a la Ctra. de la Mina, modificant la qualificació urbanística existent de clau 4 ciutat jardí, subzona 4f per la clau 3 Volumetria específica, subzona 3b5 conjunt arquitectònic.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atesa la proposta de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, promoguda per Alejo Federico Venzal, Jordi Arnau Monell i Salvador Sala Subirà i redactada per l’arquitecte Xavier Guitart Tarrés, en l’àmbit de les parcel•les P1 i P2 alineades a la Ctra. de la Mina de Cardona.

Atès que l’objectiu d’aquesta proposta és assolir una nova tipologia edificatòria, que resolgui el desnivell existent entre la Ctra. de la Mina i el Cr. Collassos, i que al mateix temps la seva volumetria sigui harmoniosa amb les alçades i volums de les edificacions existents.

Atès els informes tècnic i jurídic favorables, en els quals consta que aquesta modificació queda justificada i es pot procedir a la seva aprovació inicial.

Atès que la seva tramitació s’ha de dur a terme d’acord amb el procediment que s’estableix a l’article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Vist que en virtut de l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, i dels articles 52.2 c) i 114.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, la competència per l’aprovació inicial del planejament general del municipi correspon al Ple.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents


ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, promoguda per Alejo Federico Venzal, Jordi Arnau Monell i Salvador Sala Subirà i redactada per l’arquitecte Xavier Guitart Tarrés, en l’àmbit de les parcel•les P1 i P2 alineades a la Ctra. de la Mina de Cardona, modificant la qualificació urbanística existent de clau 4 ciutat jardí, subzona 4f per la clau 3 Volumetria específica, subzona 3b5 conjunt arquitectònic.

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes per a al•legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, a un diari dels de més divulgació en l’àmbit municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació.

Tercer.- L’esmentada aprovació inicial s’entendrà aprovada provisionalment sense necessitat de nou acord, si durant el termini d’exposició pública no es presenten al•legacions, reclamacions ni suggeriments i es trametrà l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per la seva aprovació definitiva.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 8 membres presents de la Corporació.

4.1.2.- Dictamen del Tinent d’Alcalde delegat d’Urbanisme, Obres Públiques, Manteniment i Serveis, relativa a l’aprovació de la revisió de preus del contracte de serveis de neteja i manteniment de les instal•lacions de l'Ajuntament de Cardona, a favor de l’empresa Lesan Limpiezas, SL, concessionària del servei; i en conseqüència aprovar l'import de 8.178,21 € mensuals, IVA inclòs, resultant d’aplicar el 4,3 % , amb efectes de data 1 de gener de 2008.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atesa la sol•licitud presentada per l’empresa "Lesan Limpezas, S.L.", amb CIF B-60124831 , per la revisió de preus amb data 1 de gener de 2008, per la prestació dels serveis de neteja i manteniment de les instal•lacions de l'Ajuntament de Cardona.

Atès que segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l’índex general de preus al consum va tenir una variació interanual durant el període desembre 2006- desembre 2007 del 4,3 %.

Atès que cal procedir a regularitzar el número d’hores que es dediquen a la neteja de cada dependència de l'Ajuntament, per tal d’adequar-lo a l’ús que realment es fa del mateix.

El Tinent d'Alcalde delegat de Serveis, previ informe de la Comissió informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent


ACORD:

Aprovar la revisió de preus del contracte de serveis de neteja i manteniment de les instal•lacions de l'Ajuntament de Cardona, a favor de l’empresa Lesan Limpiezas, SL, amb CIF B-60124831, concessionària del servei; i en conseqüència aprovar l'import de 8.178,21 € mensuals, IVA inclòs, resultant d’aplicar el 4,3 % , amb efectes de data 1 de gener de 2008.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 8 membres presents de la Corporació.

4.1.3.- Dictamen del Tinent d’Alcalde delegat d’Urbanisme, Obres Públiques, Manteniment i Serveis, relativa a l’aprovació de la revisió de preus del contracte de recollida de residus sòlids urbans i servei de neteja viària, a favor de l’empresa Jaume Oró, SL, amb CIF B-25271057, concessionària dels serveis; i en conseqüència aprovar l'import de 18.770,96 € mensuals, IVA inclòs, pel servei de recollida de residus sòlids urbans i servei de neteja viària, resultant d’aplicar el coeficient de revisió de l'1,02963875 %, amb efectes de data 1 de juny de 2007.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atesa la sol•licitud presentada per l’empresa Jaume Oró, S.L., amb CIF B-25271057 , per la revisió de preus amb data 1 de juny de 2007, per la prestació dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària al nostre terme municipal.

Atès que d’acord amb el plec de condicions que van regular la contractació dels esmentats serveis, per procedir a la revisió de preus, s’han de tenir en compte les variacions oficials que es produeixen en els índexs que afecten els diferents apartats revisables que conformen el preu.

El Tinent d'Alcalde delegat de Serveis, previ informe de la Comissió informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent


ACORD

Aprovar la revisió de preus del contracte de recollida de residus sòlids urbans i servei de neteja viària, a favor de l’empresa Jaume Oró, SL, amb CIF B-25271057, concessionària dels serveis; i en conseqüència aprovar l'import de 18.770,96 € mensuals, IVA inclòs, pel servei de recollida de residus sòlids urbans i servei de neteja viària, resultant d’aplicar el coeficient de revisió de l'1,02963875 %, amb efectes de data 1 de juny de 2007.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 8 membres presents de la Corporació.


5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

No s’ha presentat cap assumpte sobrevingut en aquesta sessió.


6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL•LACIONS.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les vint-i-una hores trenta minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat