Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Març, 2015
  5. Ple ordinari de 5 de març de 2015
Anar a l'inici de la pàgina

Ple ordinari de 5 de març de 2015

Dimecres, 4 de Març de 2015 Ple 5 març 2015

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple extraordinari del dia 23 de desembre de 2014 i el Ple ordinari del dia 8 de gener de 2015.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 205 al 213 de 2014, i dels núm. 1 al 19 de 2015, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
3.1.- ALCALDIA

3.1.1.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la modificació d’Estatuts del Consorci Localret.

3.1.2.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de gener de 2015, pel qual s’aprova l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Cardona a l’àmbit d’actuació del Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central per a la gestió del programa Leader 2014-2020.

3.1.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de la subscripció al compartiment Fons d’Impuls Econòmic, de les operacions de crèdit relacionades en la petició realitzada al Ministeri d’Economia i Hisenda.

3.1.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 1/2015.

4.- AREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
4.1 REGIDORIA D’HISENDA

4.1.1.- Donar compte de l’informe de tresoreria, regulat en l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat, de l’Ajuntament de Cardona corresponent al quart trimestre de l’any 2014, tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

4.1.2.- Donar compte de l’informe de l’execució del pressupost de l’Ajuntament de Cardona corresponent al quart de l’any 2014, tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

4.1.3.- Donar compte de l’informe del pressupost aprovat de l’Ajuntament de Cardona corresponent a l’exercici 2015, tramés al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS


Tornar a: Març, 2015

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat