Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Novembre, 2014
  5. Avís: Ple ordinari de 6 de novembre de 2014
Anar a l'inici de la pàgina

Avís: Ple ordinari de 6 de novembre de 2014

Dimarts, 4 de Novembre de 2014 ple6nov2014

Ordre del dia del Ple de la Corporació, núm. 11, amb caràcter ordinari, per al dia 6 de novembre de 2014, a les 20.00 hores.

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior: Ple ordinari del dia 3 de juliol de 2014.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 135 al 168 i del 170 al 174 de 2014, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

2.2.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 169 i 177 del 2014, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, corresponents a la modificació de crèdit núm. 2 i núm. 3, del Pressupost municipal vigent.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
3.1.- ALCALDIA

3.1.1.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a iniciar l’expedient d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats per l’execució del camp d’esports municipal de Cardona.

3.1.2.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’adhesió de l’Ajuntament de Cardona del centenari de la Mancomunitat de Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de participar-ne i programar-ne actes.

3.1.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial del Plec de Clàusules Administratives Generals de Contractació de l’Ajuntament de Cardona, aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i instal•lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privat.

3.1.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 del Pressupost municipal vigent.

3.1.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu al suport a la contractació d’un Agent d’Ocupació i de Desenvolupament Local per executar projecte inclosos al Pla d’Acció per a la Promoció Econòmica i d’Ocupació el Territori, promogut per l’Ajuntament de Cardona, l’Ajuntament de Solsona i l’Associació d’Empresaris de Cardona i l’Associació d’Empresaris per al Solsonès.

4.- AREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
4.1 REGIDORIA D’HISENDA

4.1.1.- Donar compte de l’informe de tresoreria de l’Ajuntament de Cardona corresponent al tercer de l’any 2014, tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

4.1.2.- Donar compte de l’informe de l’execució del pressupost de l’Ajuntament de Cardona corresponent al tercer trimestre de l’any 2014, tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

4.1.3.- Dictamen de la Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, relatiu a sol•licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’ampliació del període de reintegrament dels saldos deutors de les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l’Estat per als exercicis 2008 i 2009, en 120 mensualitats més, d’acord amb allò establert a la Disposició addicional única del Reial Decret Llei 12/2014, de 12 de setembre.

4.1.4.- Dictamen de la Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, relatiu a l’aprovació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2015.

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSTornar a: Novembre, 2014

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat