Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Juliol, 2013
  5. Avís: Ple ordinari 4 de juliol de 2013
Anar a l'inici de la pàgina

Avís: Ple ordinari 4 de juliol de 2013

Dijous, 4 de Juliol de 2013

Ple de la Corporació, num.7 amb caràcter ordinari, per al dia 4 de juliol de 2013, a les 20,00 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple ordinari del dia 2 de maig de 2013.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 74 al 100 de 2013, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del compte General del Pressupost municipal de l’exercici 2012.
3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2013.
3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu l’autorització de les tarifes presentades per la Escola Municipal de Música Musicant, a aplicar durant el curs 2013-2014.
3.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu l’aprovació inicial del Reglament municipal d’ús del Centre Cívic- Casal de Joves de Cardona.
3.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu l’aprovació de la modificació de l’apartat 03 Secció 2 del projecte inicial del nomenclàtor aprovat en data 13 de gener de 2011, a l’objecte de donar compliment als articles 23.2 i 24.1 de la Llei Orgànica 5/85 del Règim electoral General.
3.6.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu la ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de data 30 d’abril de 2013, d’adhesió al conveni de col•laboració subscrit el 27 de febrer de 2013 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades.
3.7.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a traslladar el Ple Ordinari del dia 5 de setembre de 2013, al dijous, dia 26 de setembre de 2013.

4.- ÀREA DE GOVERNACIÓ
4.1- Proposta del Tinent d’alcalde delegat de Governació relativa a sol•licitar a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, l’autorització corresponent per celebrar, en el marc de la Festa Major de la Vila, el Corre de Bou.

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL•LACIONS


Tornar a: Juliol, 2013

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat