Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Juliol, 2012
  5. Resum del Ple ordinari de l’Ajuntament de Cardon...
Anar a l'inici de la pàgina

Resum del Ple ordinari de l’Ajuntament de Cardona celebrat del dia 5 de juliol de 2012

Dimecres, 11 de Juliol de 2012 Foto Ajuntament 1

El ple ordinari de l’Ajuntament de Cardona celebrat el passat 5 de juliol de 2012 va adoptar els següents acords:

S’aprova per unanimitat les actes de les sessions anteriors corresponents al Ple ordinari del dia 3 de maig de 2012 i al Ple extraordinari del dia 14 de maig de 2012.

Es dóna compte del conveni de col•laboració a subscriure entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardona per a l’adhesió a la xarxa RESCAT de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya.

Es dóna compte del conveni de col•laboració a subscriure entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardona on s’estableixen les bases i es fixen els aspectes institucionals, tècnics i jurídics per a la cessió d’ús a l’ajuntament del programari de gestió i suport als processos de les policies locals de Catalunya denominat SIPCAT, i la integració de l’ajuntament de Cardona en el sistema d’informació policia del Catalunya.

S’aprova per 6 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 1 abstenció del Grup Municipal Socialista i 5 en contra del Grup Municipal de CIU traslladar el Ple Ordinari del dia 6 de setembre de 2012, al dijous, dia 20 de setembre de 2012.

S’aprova per 6 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 1 abstenció del Grup Municipal Socialista i 5 abstencions del Grup Municipal de CIU, l’aprovació del Compte General del Pressupost Municipal de l’exercici de 2011.

S’aprova per 6 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 1 abstenció del Grup Municipal Socialista i 5 abstencions del Grup Municipal de CIU autoritzar els crèdits extraordinaris amb càrrec a majors ingressos i minoració de partides del pressupost municipal vigent, per finançar els costos necessaris per atendre les obligacions que en l’acord següent es diuen i que no es poden demorar fins a l’exercici del 2013 i aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 1/2012, dins el pressupost municipal vigent

S’aprova per unanimitat adherir l’Ajuntament de Cardona al protocol general del Pla de “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, de la Diputació de Barcelona. Coordinació de Concertació i Assistència Local, aprovat pel Ple de la Diputació el dia 31 de maig de 2012.

S’aprova per 6 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 5 vots a favor del Grup Municipal de CIU i una abstenció del Grup Municipal Socialista autoritzar les tarifes presentades per la Llar d'Infants Municipal ALIRET, a aplicar durant el curs 2012-2013, d'acord amb la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal de Llar d'Infants.

S’aprova per unanimitat l’acta de les operacions de delimitació del terme municipal de Cardona, en els termes expressats als plànols incorporats a l’expedient i a l’acta signada en data 9 de maig de 2012, amb el municipi de Navès.

S’aprova per unanimitat la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a l'1 de gener de 2012, amb tota la documentació que comprèn, i formalitzar les actuacions portades a terme durant l'exercici anterior.

S’aprova per 6 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 5 vots a favor del Grup Municipal de CIU i una abstenció del Grup Municipal Socialista, sol•licitar a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, de conformitat amb el que disposa l’article 5 de Llei 34/2010, de 1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous, l’autorització corresponent per celebrar, en el marc de la Festa Major de la Vila, el Corre de Bou i aprovar el programa d’actes del Corre Bou 2012.

S’aprova per unanimitat, fixar els dies 9 i 10 de setembre de 2013, corresponent a dilluns i dimarts de Festa Major, com a festes locals del municipi de Cardona, per a l’any 2013.

S’aprova per 6 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 1 vot a favor del Grup Municipal Socialista i 5 abstencions del Grup Municipal de CIU la “Moció presentada pels grups municipals d’ERC i PSC de l’Ajuntament de Cardona relativa als recursos destinats a les llars d’infants i a les escoles de música”.


Tornar a: Juliol, 2012

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat