Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Juliol, 2012
  5. Avís: Ple Ordinari 5 de juliol de 2012
Anar a l'inici de la pàgina

Avís: Ple Ordinari 5 de juliol de 2012

Dimecres, 4 de Juliol de 2012 Ple Ajuntament

Ple de la Corporació, núm. 6 amb caràcter ordinari, per al dia 5 de juliol de 2012, a les 20:00 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple ordinari del dia 3 de maig de 2012 i Ple extraordinari del dia 14 de maig de 2012.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 64 i del 66 al 97 de 2012, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
2.2.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 de maig de 2012, relativa a l’aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardona per a l’adhesió a la xarxa RESCAT de radiocomunicacions d’emergències i segureta de Catalunya.
2.3.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 de maig de 2012, relativa a l’aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardona on s’estableixen les bases i es fixen els aspectes institucions, tècnics i jurídics per a la cessió d’ús a l’Ajuntament del programari de gestió i suport als processos de les policies locals de Catalunya denominat SIPCAT.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a traslladar el Ple Ordinari del dia 6 de setembre de 2012, al dijous, dia 20 de setembre de 2012.
3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del compte General del Pressupost municipal de l’exercici 2011.
3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2012.
3.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’adhesió de l’Ajuntament de Cardona al protocol general del Pla de “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, de la Diputació de Barcelona. Coordinació de Concertació i Assistència Local, aprovat pel Ple de la Diputació el dia 31 de maig de 2012.
3.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu l’autorització de les tarifes presentades per la Llar d'Infants Municipal ALIRET, a aplicar durant el curs 2012-2013.
3.6.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu l’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació del terme municipal de Cardona, en els termes expressats als plànols incorporats a l’expedient i a l’acta signada en data 9 de maig de 2012, amb el municipi de Navès.
3.7.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu l’aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a l'1 de gener de 2012.

4.- ÀREA DE GOVERNACIÓ
4.1.- REGIDORIA DE GOVERNACIÓ

4.1.1.- Proposta del Tinent d’alcalde delegat de Governació relativa a sol·licitar a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, l’autorització corresponent per celebrar, en el marc de la Festa Major de la Vila, el Corre de Bou.
4.1.2.- Proposta del Tinent d’alcalde delegat de Governació relativa a fixar els dies 9 i 10 de setembre de 2013, corresponent a dilluns i dimarts de Festa Major, com a festes locals del municipi de Cardona, per a l’any 2013.

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS


Tornar a: Juliol, 2012

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat