Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Gener, 2015
  5. Convocatòria - Ple ordinari de 8 de gener de 2015
Anar a l'inici de la pàgina

Convocatòria - Ple ordinari de 8 de gener de 2015

Dijous, 8 de Gener de 2015 Plegener15

Ple de la Corporació, núm. 1, amb caràcter ordinari, per al dia 8 de gener de 2015, a les 20,00 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior: Ple ordinari del dia 6 de novembre de 2014.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 175 al 204 de 2014, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.
3.1.1.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació definitiva de la relació concreta i individualitzada dels béns i dels drets necessaris per a l’execució de les determinacions de les Normes Subsidiàries de Planejament vigents la municipi de Cardona quant a la finca de la Ctra. de la Mina núm. 1 de Cardona, qualificada com a sistema d’equipament, a l’efecte de la seva adquisició a través del procediment d’expropiació forçosa.

3.1.2.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions pel foment de l’emprenedoria i la implantació de noves activitats econòmiques al nucli antic de Cardona i de la Coromina vinculada a la creació d’una nova empresa

3.1.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’adhesió de l’Ajuntament de Cardona a l’organització especial Bages Turisme juntament amb l’adhesió expressa a les seves normes reguladores que s’annexen al present acord

4.- AREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
4.1.1.- Dictamen de la Tinent d’alcalde delegada d’Urbanisme, Obres Públiques i Habitatge relatiu a l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per al pagament del lloguer en immobles de Cardona.

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.


Tornar a: Gener, 2015

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat