Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2007-07-31
Anar a l'inici de la pàgina

Dimarts, 31 de Juliol de 2007

Ordre del dia

1. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.

1.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 1/2007, dins el pressupost municipal vigent.

1.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la resolució de les al•legacions presentades en el tràmit d’informació pública a l’aprovació inicial del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric de la vila de Cardona i l’aprovació provisional del mateix.

1.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del règim de retribucions i indemnitzacions als membres de la Corporació Municipal i als Grups Municipals.


2. AREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.

2.1.- REGIDORIA D’HISENDA.-

2.1.1.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda relatiu a declarar vàlida la subhasta i adjudicar a favor de l’ofertant Mercè Giribets i Roca, la plaça d’aparcament núm. 1 propietat d’aquest Ajuntament, situada a la planta soterrani de l’edifici plurifamiliar del carrer Pau Vila, núm. 3-7 de Cardona.

2.1.2.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda relatiu a declarar vàlid el concurs i adjudicar a favor de l’ofertant Agustina Caellas Torrabadella, el contracte d’alienació del solar propietat de l’Ajuntament de Cardona, situat al Carrer Convent, núm. 17 de Cardona.


2.2.- REGIDORIA D’EDUCACIÓ.-

2.2.1- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada d’Educació relatiu a l’autorització de les tarifes presentades per l’Escola Municipal de Música Musicant, a aplicar durant el curs 2007-2008.

2.2.2.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada d’Educació relatiu a l’autorització de les tarifes presentades per la Llar d’Infants Municipal Aliret, a aplicar durant el curs 2007-2008.


2.3.- REGIDORIA DE PROTECCIO CIVIL.-

2.3.1.- Dictamen del Regidor delegat de Protecció Civil relatiu a ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de maig de 2007, referent a l’aprovació del Conveni de cooperació i delegació per a la implantació i execució del Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la comarca del Bages, d’acord amb el que estableix l’article 3 de la Llei de Protecció Civil de Catalunya.

Acords adoptats

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 31 DE JULIOL DE 2007


A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 31 de juliol de 2007, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, Josep Maria SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY.
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU.
SR. RAMON VILELLA VILANOVA.
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA.

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.


Excusen la seva absència els Regidors:

SR. JORDI CASAS PONS
SR. JOSEP BATISTA TROBALON
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. RAMON FIGULS ALONSO.


El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:


1. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.

1.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 1/2007, dins el pressupost municipal vigent.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que, a fi d’atendre diverses obligacions municipals que no poden demorar-se fins a l’exercici 2008, i no existint crèdit consignat al pressupost vigent, procedeix tramitar crèdits extraordinaris, a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari i necessari per fer front a les despeses que es diran.

Aquesta Alcaldia Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:

Primer.- Autoritzar els crèdits extraordinaris amb càrrec a majors ingressos i minoració de partides del pressupost municipal vigent, per finançar els costos necessaris per atendre les obligacions que en l’acord següent es diuen i que no es poden demorar fins a l’exercici del 2008.

Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 1/2007, dins el pressupost municipal vigent, en la forma que es detalla a continuació:

ESTAT D’INGRESSOS

1r.- Capítol III.- Taxes i altres ingressos: 589.283,00€
39900- Altres ingressos imprevistos: 6.200,00€
Total Capítol III.- Taxes i altres ingressos: 595.483,00€

2n.- Capítol IV.- Transferències corrents: 1.168.742,00€
45502- Generalitat Catalunya subvencions ocupació: 3.708,93€
46200- Diputació de Barcelona subvencions vàries: 19.835,00€
46203- Diputació de Barcelona subvenció Casal Multiesportiu: 900,00€
Total Capítol IV.- Transferències corrents: 1.193.185,93€

ESTAT DE DESPESES

1r.- Capítol I.- Despeses de Personal: 1.497.965,00€
A02 322 13100- Retribucions PL promoció econòmica: -4.500,00€
B00 111 10000- Indemnitzacions membres corporació: 39.913,00€
B01 111 10000- Retribucions bàsiques serveis generals: -11.333,76€
B01 121 12100- Retribucions complementàries serveis generals: -12.639,73€
B01 314 16000- Seguretat Social serveis generals: -10.147,51€
B05 111 10000- Indemnitzacions grups polítics: 2.336,00€
C31 433 12000- Retribucions bàsiques brigada: -8.128,00€
D41 313 13000- Retribucions PL assistència social: 2.725,83€
D41 314 16000- Seguretat Social assistència social: 983,10€
Total capítol I.- Despeses de Personal: 1.497.173,93€

2n.- Capítol II - Despeses de béns corrents i de serveis: 1.276.652,00€
A04 751 22607- Cardona Fira: 3.700,00€
A05 751 226090- Promoció turística: 1.000,00€
B30 121 22001- Premsa, revistes, llibres i publicacions: 9.000,00€
B90 422 22609- Despeses diverses ensenyament: 5.552,00€
D09 451 22609- Despeses diverses promoció cultural: 3.000,00€
D29 452 22609- Promoció esportiva i organització competicions: 900,00€
D29 452 226091- Adquisició material esportiu: 3.971,00€
D29 452 226092- Despeses diverses casal multiesportiu: 900,00€
D31 463 22609- Despeses diverses joventut: 2.912,00€
D59 412 22609- Despeses diverses sanitat: 500,00€
Total capítol II.- Despeses de béns corrents i de serveis: 1.308.087,00€

Quart.- Sotmetre a informació pública aquest expedient de modificació de crèdit 1/2007, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província durant 15 dies. Es considerarà aprovat definitivament si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat al•legacions.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor del Grup Municipal de Convergència i Unió i 2 abstencions del Grup Municipal Socialista (1) i del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (1).


1.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la resolució de les al•legacions presentades en el tràmit d’informació pública a l’aprovació inicial del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric de la vila de Cardona i l’aprovació provisional del mateix.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que l’Ajuntament per acord plenari de data 7 de setembre de 2006, va aprovar inicialment el Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric de la vila de Cardona, redactat per l’Arquitecte Àngels Mas i Pinto, i sotmetre’l a informació pública durant el termini d’un mes.

Atès que durant l’esmentat termini que va finalitzar en data 21 de novembre de 2006, van ser presentades dinou al•legacions.

Atès que en data 16 de novembre de 2006 el DOGC va publicar el Text Refós de les normes urbanístiques del planejament general al terme municipal de Cardona, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de data 22 de juny de 2006.

Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 30 de novembre de 2006, es va procedir a una nova aprovació inicial del Pla Especial, a la convalidació per admetre com a presentades en temps i forma, les al•legacions formulades i a iniciar un nou tràmit d’informació pública, per tal de donar compliment al que estableix la disposició transitòria vuitena del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, del Text refós de la Llei d’Urbanisme.

Atès que durant el termini d’aquesta segona informació pública que va finalitzar el dia 20 de gener de 2007, van ser presentades tres al•legacions.

Atès que durant el període d’informació pública es van sol•licitar els informes dels organismes competents.

Atès que en data 20 de desembre de 2006, la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona, va emetre informe en el qual requeria la incorporació de diverses prescripcions, al Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric de la vila de Cardona.

Atès que l’Arquitecte Àngels Mas i Pinto, redactora del Pla Especial, ha incorporat les prescripcions de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural, així com ha emès un informe proposant la resolució de les diferents al•legacions.

Atesos els informes tècnic i jurídic que consten a l’expedient.

Atès el que disposen els articles 67.1.a en relació amb el 83.3 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i 92.2.a) i 109 i concordants del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Atès el que disposen els articles 22.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, i 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya.


Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Resoldre les al•legacions formulades dins del període d’informació pública a l’aprovació inicial del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric de la vila de Cardona, d’acord i en els termes proposats en l’informe tècnic que s’adjunta, de data 25 de juliol de 2007.

Segon.- Aprovar provisionalment el Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric de la vila de Cardona, redactat per l’Arquitecte Àngels Mas i Pinto, de Manresa, amb la incorporació de les modificacions resultants de la resolució de les al•legacions estimades en l’acord primer, així com la incorporació resultant de les prescripcions proposades per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural.

Tercer.- Indicar que les modificacions introduïdes en el document aprovat inicialment no constitueixen canvis substancials.

Quart.- Trametre el Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric de la vila de Cardona amb les modificacions introduïdes, a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona per tal de que emeti l’informe corresponent.

Cinquè.- Reiterar la sol•licitud al Departament de Cultura del traspàs de les competències en matèria d’atorgament de llicències urbanístiques en l’àmbit delimitat per la declaració de Bé d’Interès Cultural, en la categoria de conjunt històric, de 20 de gener de 1992, un cop aprovat definitivament el Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric de la vila de Cardona.

Sisè.- Trametre el Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric de la vila de Cardona, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als efectes de la seva aprovació definitiva.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor del Grup Municipal de Convergència i Unió i 2 abstencions del Grup Municipal Socialista (1) i del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (1).


1.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del règim de retribucions i indemnitzacions als membres de la Corporació Municipal i als Grups Municipals.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que, en data 16 de juny de 2007 va quedar constituït el nou Ajuntament, resultant de les eleccions locals convocades per RD 444/2007, de 2 d'abril i celebrades el dia 27 de maig últim; què en data 18 de juny de 2007, es va dictar el Decret 89/2007, de 18 de juny, resolent nomenar els regidors delegats de l'alcaldia, amb atribució de les corresponents responsabilitats; què per Decret 90/2007, de 18 de juny, es va resoldre nomenar els tinents d'alcalde i la conseqüent formació de la Junta de Govern Local.
Atès el que disposen els articles 166 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 13 i següents del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, del ROFRG de les Corporacions Locals, i concordants, sobre el règim de retribucions i indemnitzacions als membres de les Corporacions Locals.
Vistes les orientacions sobre retribucions de la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Municipis i Comarques de Catalunya per a càrrecs electes locals, així com, els precedents administratius en aquesta qüestió, dels altres municipis de la comarca.
Atès que aquest Ajuntament ha assolit la "normalitat financera", amb un càrrec del deute viu del 77,25 %, després d'haver donat compliment als dos anteriors plans de sanejament financers dels dos mandats anteriors, durant els quals per expressa voluntat dels membres del govern municipal no es varen acordar retribucions als membres corporatius.

Aquesta Alcaldia Presidència, previ informe de la Comissió Informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:

ACORDS

Primer.- Establir el règim de dedicació parcial als membres de la Corporació Municipal que tot seguit s'indiquen, fixant les retribucions brutes, així com la dedicació; a l'empara i de conformitat amb els articles 166 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril:

- Josep Maria Sala i Esteban, Alcalde: 2.430,00 € mensuals i 90% de dedicació (amb compatibilitat en el 10% restant de dedicació a l’activitat privada de farmacèutic).

- Montserrat Obradors i Palau, Tinent d'Alcalde-Presidenta d'Àrea i Representat de l'Alcaldia en el Nucli de la Coromina: 1.216,00 € mensuals i 70% de dedicació (amb compatibilitat en el 30% restant de dedicació a l’activitat pública de consellera comarcal i a les activitats privades de caràcter domèstic).

Segon.- Establir a favor dels membres de la Corporació municipal que s'indiquen, les indemnitzacions i règim per assistència als òrgans decisoris de l'Ajuntament:
- 100,00 €, per assistència al Ple (1 ple mensual de mitja).
- 125,00 €, per assistència a les Juntes de Govern Local ( 4 al mes).

En conseqüència els membres de la Corporació Municipal no inclosos a l’acord anterior percebran:

- 600,00 €, mensuals als Regidors del Govern no inclosos a l'acord primer.
- 100,00 €, mensuals als Regidors dels Grups de l'Oposició.

Tercer.- Les retribucions i indemnitzacions que es fixen en els acords anteriors serà amb efectes 1 d'agost de 2007 i, s'equipararan al sistema de retribucions bàsiques establerts pel personal funcionari, aplicant-se a partir del 1r de gener de cada any, de forma automàtica, l'increment aprovat en els Pressupostos Generals de l'Estat.

Quart.- Establir amb efectes 1 d'agost de 2007 i amb caràcter mensual, el règim d'indemnitzacions a favor dels Grups Municipals, resultants d'aplicar 40,00 € per Grup i 30,00 € per Regidor:

Grup Municipal de CIU ......................... 40,00 + 210,00 = 250,00 €
Grup Municipal de PSC ......................... 40,00 + 120,00 = 160,00 €
Grup Municipal d'ERC .......................... 40,00 + 60,00 = 100,00 €

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor del Grup Municipal de Convergència i Unió, 1 vot en contra del Grup Municipal Socialista i 1 abstenció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.


2. AREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.

2.1.- REGIDORIA D’HISENDA.-

2.1.1.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda relatiu a declarar vàlida la subhasta i adjudicar a favor de l’ofertant Mercè Giribets i Roca, la plaça d’aparcament núm. 1 propietat d’aquest Ajuntament, situada a la planta soterrani de l’edifici plurifamiliar del carrer Pau Vila, núm. 3-7 de Cardona.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 3 de maig de 2007, va aprovar l’expedient de l’alienació mitjançant subhasta pública, d’una plaça d’aparcament propietat d’aquest Ajuntament situada a la planta soterrani de l’edifici plurifamiliar del carrer Pau Vila, núm. 3-7, que te la descripció següent:

Finca núm. 1
(Escriptura de cessió gratuïta, núm. 225 de 04/11/2005)

Urbana: Entitat número trenta-quatre. Plaza d’aparcament núm. 1 del Bloc B, escala C de l’edifici en construcció, situat a Cardona, entre el carrer de la Pietat i la Carretera de Cardona al Miracle, (en l’actualitat a la planta soterrani de l’edifici plurifamiliar situat al carrer Pau Vila, núm. 3-7).

Superfície útil: Vint-i-set amb trenta-sis metres quadrats (27,36 m2)

Inscripció Registral: Inscrita en el Registre de la Propietat de Berga, amb el Tom 849, inscripció 1ª, Llibre 92 de Cardona, Foli 37 i Finca núm. 4.424.

Càrrega registral: No hi consta cap càrrega registral.

Límits segons escriptures:
Front considerant el seu accés, amb zona de pas i maniobra.
Dreta entrant, amb plaça d’aparcament núm. 2 o entitat número trenta-cinc.
Esquerra amb subsòl zona comú.
Fons amb subsòl de zona ajardinada d’ús privat.

Referència cadastral: L’esmentada finca té la següent referència cadastral d’urbana: 0309023-CG9400N-0034/GO.

Qualificació jurídica del bé: Bé Municipal Patrimonial.

Qualificació urbanística de la finca:

La finca està qualificada segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Cardona, aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el 16 de febrer de 1988, (publicació al DOGC, el 2 de maig de 1988) com a Sòl urbà consolidat, i classificades com a Volumetria específica (clau 3), subzona 3a2.


Atès que celebrada la subhasta el dia 6 de juliol de 2007 i examinada la proposta d’adjudicació que fa la Mesa de contractació a favor de l’ofertant:

Mercè Giribets i Roca ..... Aparcament núm. 1, per import de 8.888 €,
per ser el que ofereix el preu més favorable, conforme l’acta aixecada a l’efecte, i trobada conforme.

Atès l’informe favorable emès pel Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat, a efectes del que preveu l’article 40.1.c) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Declarar vàlida la subhasta i adjudicar a favor de l’ofertant Mercè Giribets i Roca, (NIF. 77.734.532Y, amb domicili al Carrer Pau Vila, núm. 7, baixos de Cardona) per un preu total de 8.888 €, IVA inclòs, el contracte d’alienació del bé patrimonial següent:

Finca núm. 1
(Escriptura de cessió gratuïta, núm. 225 de 04/11/2005)

Urbana: Entitat número trenta-quatre. Plaza d’aparcament núm. 1 del Bloc B, escala C de l’edifici en construcció, situat a Cardona, entre el carrer de la Pietat i la Carretera de Cardona al Miracle, (en l’actualitat a la planta soterrani de l’edifici plurifamiliar situat al carrer Pau Vila, núm. 3-7).

Superfície útil: Vint-i-set amb trenta-sis metres quadrats (27,36 m2)

Inscripció Registral: Inscrita en el Registre de la Propietat de Berga, amb el Tom 849, inscripció 1ª, Llibre 92 de Cardona, Foli 37 i Finca núm. 4.424.

Càrrega registral: No hi consta cap càrrega registral.

Límits segons escriptures:
Front considerant el seu accés, amb zona de pas i maniobra.
Dreta entrant, amb plaça d’aparcament núm. 2 o entitat número trenta-cinc.
Esquerra amb subsòl zona comú.
Fons amb subsòl de zona ajardinada d’ús privat.

Referència cadastral: L’esmentada finca té la següent referència cadastral d’urbana: 0309023-CG9400N-0034/GO.

Qualificació jurídica del bé: Bé Municipal Patrimonial.

Qualificació urbanística de la finca:

La finca està qualificada segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Cardona, aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el 16 de febrer de 1988, (publicació al DOGC, el 2 de maig de 1988) com a Sòl urbà consolidat, i classificades com a Volumetria específica (clau 3), subzona 3a2.
propietat d’aquest Ajuntament, per resultar l’oferta més favorable de les presentades a la subhasta convocada a l’efecte, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 117, de data 16 de maig de 2007, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 4886, de data 18 de maig de 2007 i d’acord amb el expedient de contractació aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 3 de maig de 2007.

Segon.- Requerir a l’adjudicatària a comparèixer, en el lloc i la data que se li indiqui, per atorgar les escriptures de compravenda corresponents, una vegada fet el dipòsit a la Caixa d’aquest Ajuntament del preu de la compravenda i altres pagaments a càrrec seu.

Tercer.- Facultar l’Alcalde per a atorgat tots els documents públics i privats que siguin necessaris per executar els anteriors acords.

Quart.- Notificar aquest acord a tots els licitadors.

Cinquè.- Publicar l’adjudicació dels contractes en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 8 vots a favor del Grup Municipal de Convergència i Unió (7) i del Grup Municipal Socialista (1) i 1 abstenció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

2.1.2.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda relatiu a declarar vàlid el concurs i adjudicar a favor de l’ofertant Agustina Caellas Torrabadella, el contracte d’alienació del solar propietat de l’Ajuntament de Cardona, situat al Carrer Convent, núm. 17 de Cardona.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 3 de maig de 2007, va aprovar l’expedient de l’alienació mitjançant concurs públic, d’un petit solar propietat de l’Ajuntament de Cardona, situat al Carrer Convent, núm. 17, adquirit per embarg, que té la següent descripció:

“Urbana: Solar de configuració irregular, situat a Cardona, al Carrer Convent núm. 17.

Superfície: Quaranta-sis amb vint-i-cinc metres quadrats (46,25 m2)

Inscripció Registral: Inscrita en el Registre de la Propietat de Berga, amb el Tom 798, llibre 87 de Cardona, full 126, finca 1.468.

Càrrega registral: No hi consta cap càrrega registral.

Límits segons escriptures:
Nord: amb Carrer Convent
Sud: amb finca situada al Carrer Convent, núm. 15, propietat de la Sra. Rosario Gangonells Rotges, i part amb finca situada al carrer Munició, núm. 2, propietat de la Sra. Agustina Caellas Creus.
Est: amb Carrer Convent
Oest: amb finca situada al Carrer Munició, núm. 6, propietat del Sr. Javier Lanaspa Lloch.

Referència cadastral: L’esmentada finca té la següent referència cadastral d’urbana: 0613404CG9401S-0001OP.

Qualificació jurídica del bé: Bé Municipal Patrimonial.


Qualificació urbanística de la finca:

La finca està classificada segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Cardona, aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el 16 de febrer de 1988, (publicació al DOGC, el 2 de maig de 1988) com a Sòl Urbà Consolidat, qualificant-la com a Ordenació Tradicional-Nucli Antic (clau 1).

Atès que celebrat el concurs el dia 6 de juliol de 2007 i examinada la proposta d’adjudicació que fa la Mesa de contractació i la proposta de valoració del Servei Tècnic Municipal, de data 9 de juliol de 2007, a favor de l’ofertant Sra. AGUSTINA CAELLAS TORRABADELLA, per import de 54.091 €, conforme l’acta aixecada a l’efecte, i trobada conforme per complir amb els requisits que figuren al plec de clàusules regulador del concurs.

Atès l’informe favorable emès pel Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat, a efectes del que preveu l’article 40.1.c) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Declarar vàlid el concurs i adjudicar a favor de l’ofertant Agustina Caellas Torrabadella, (NIF. 39.298.946 L), amb domicili al Carrer Munició, núm. 2, 1ª, de Cardona) per un preu total de 54.091 €, IVA inclòs, el contracte d’alienació del bé patrimonial següent:

“Urbana: Solar de configuració irregular, situat a Cardona, al Carrer Convent núm. 17.

Superfície: Quaranta-sis amb vint-i-cinc metres quadrats (46,25 m2)

Inscripció Registral: Inscrita en el Registre de la Propietat de Berga, amb el Tom 798, llibre 87 de Cardona, full 126, finca 1.468.

Càrrega registral: No hi consta cap càrrega registral.

Límits segons escriptures:
Nord: amb Carrer Convent
Sud: amb finca situada al Carrer Convent, núm. 15, propietat de la Sra. Rosario Gangonells Rotges, i part amb finca situada al carrer Munició, núm. 2, propietat de la Sra. Agustina Caellas Creus.
Est: amb Carrer Convent
Oest: amb finca situada al Carrer Munició, núm. 6, propietat del Sr. Javier Lanaspa Lloch.

Referència cadastral: L’esmentada finca té la següent referència cadastral d’urbana: 0613404CG9401S-0001OP.

Qualificació jurídica del bé: Bé Municipal Patrimonial.


Qualificació urbanística de la finca:

La finca està classificada segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Cardona, aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el 16 de febrer de 1988, (publicació al DOGC, el 2 de maig de 1988) com a Sòl Urbà Consolidat, qualificant-la com a Ordenació Tradicional-Nucli Antic (clau 1).
Propietat d’aquest Ajuntament, per complir amb els requisits del concurs convocat a l’efecte, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 117, de data 16 de maig de 2007, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 4886, de data 18 de maig de 2007 i d’acord amb el expedient de contractació aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 3 de maig de 2007.

Segon.- Requerir a l’adjudicatària a comparèixer, en el lloc i la data que se li indiqui, per atorgar les escriptures de compravenda corresponents, una vegada fet el dipòsit a la Caixa d’aquest Ajuntament del preu de la compravenda i altres pagaments a càrrec seu.

Tercer.- Facultar l’Alcalde per a atorgat tots els documents públics i privats que siguin necessaris per executar els anteriors acords.

Quart.- Publicar l’adjudicació dels contractes en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 8 vots a favor del Grup Municipal de Convergència i Unió (7) i del Grup Municipal Socialista (1) i 1 abstenció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.


2.2.- REGIDORIA D’EDUCACIÓ.-

2.2.1- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada d’Educació relatiu a l’autorització de les tarifes presentades per l’Escola Municipal de Música Musicant, a aplicar durant el curs 2007-2008.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 30 d'agost de 2001, va adjudicar la gestió indirecta del Servei Públic Municipal de Música, mitjançant concert, a l'Associació MUSICANT.

Atès el que disposa la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal d'Escola de Música, relativa a les tarifes per a la prestació del servei.

Atès que l'Escola Municipal de Música MUSICANT, ha presentat la proposta de preus pel curs 2007-2008.


La Tinent d’Alcalde delegada d'Educació, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació d'adopció del següent

ACORD


Autoritzar les tarifes presentades per l'Escola Municipal de Música MUSICANT, a aplicar durant el curs 2007-2008, d'acord amb la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal d' Escola de Música, que es relacionen a continuació:

Concepte Tarifes

Matrícula alumnes nou: 35,00 €
Matrícula alumnes de l'escola: 20,00 €
Matrícula alumnes pensionistes: 15,00 €
Sensibilització (3 a 5 anys): una sessió setmanal: 12,85 €
Iniciació: una sessió de llenguatge musical i una sessió de cant coral setmanal: 20,23€
Llenguatge musical de grau elemental: dues sessions de llenguatge musical i una sessió de cant coral setmanal: 31,63 €
Llenguatge musical de grau mig: dues sessions de llenguatge musical i una sessió de cant coral setmanal: 33,83 €
Llenguatge musical adults: una sessió setmanal: 15,91 €
Instruments: sessió de 1/2 hora setmanal: 24,08 €
Instruments: sessió de 3/4 hora setmanal: 33,86 €
Instruments: sessió d'1 hora setmanal: 49,73 €
Música de Cambra: una sessió de 1/2 hora setmanal: 11,27 €
Orquestra de violins: una sessió setmanal: 6,00 €
Grup instrumental: una sessió setmanal: 6,00 €
Guitarra rítmica en grup: una sessió setmanal: 22,00 €
Assistència només a cant coral: una sessió setmanal: 10,00 €
Els alumnes que assisteixin a l'escola per rebre exclusivament classes d'instruments es proposa pagar un plus de: 3,80 €

Les famílies que tinguin tres membres o més matriculats a l'escola tindran un 20% de descompte en les quotes.


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 9 membres presents de la Corporació.

2.2.2.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada d’Educació relatiu a l’autorització de les tarifes presentades per la Llar d’Infants Municipal Aliret, a aplicar durant el curs 2007-2008.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 27 de desembre de 2001, va adjudicar la gestió indirecta del Servei Públic Municipal de Llar d'Infants, mitjançant concert, a l'Escola ALIRET, SCCL.

Atès el que disposa la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal de Llar d'Infants, relativa a les tarifes per a la prestació del servei.

Atès que la Llar d'Infants Municipal ALIRET, ha presentant la proposta de preus pel curs 2007-2008.


La Tinent d’Alcalde delegada d'Educació, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació d'adopció del següent

ACORD

Autoritzar les tarifes presentades per la Llar d'Infants Municipal ALIRET, a aplicar durant el curs 2007-2008, d'acord amb la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal de Llar d'Infants, que es relacionen a continuació:

Concepte Tarifes

Matrícula alumnes: 30,59 €
Quota mensual jornada sencera: 88,48 €
Menjador - Dinar i berenar: 5,42 €
Menjador - Dinar: 4,41 €
Material escolar: 4,07 €

Les famílies que tinguin dos o més fills matriculats al centre tindran un descompte del 50% en les quotes a partir del segon membre i el tercer gratis.


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 9 membres presents de la Corporació.


2.3.- REGIDORIA DE PROTECCIO CIVIL.-

2.3.1.- Dictamen del Regidor delegat de Protecció Civil relatiu a ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de maig de 2007, referent a l’aprovació del Conveni de cooperació i delegació per a la implantació i execució del Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la comarca del Bages, d’acord amb el que estableix l’article 3 de la Llei de Protecció Civil de Catalunya.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que el Consell Comarcal del Bages, en data 14 de maig de 2007 ha aprovat el “Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la Comarca del Bages (PAS-PC)” redactat amb la participació de la “Comissió de Seguiment de la redacció del Pla”, integrada per tots els agents socials actuants en les operacions de protecció civil a la comarca.

Atès que el desenvolupament del Pla requereix la seva aprovació per tots els agents socials implicats i l’establiment d’una estructura de cooperació supramunicipal permanent, amb delegació al Consell Comarcal de la gestió del Centre de Coordinació d’Emergències comarcal del Bages (CCEC).

Atès el Conveni de cooperació i delegació per a la implantació i execució del Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la comarca del Bages, el qual té com a finalitat establir una organització logística de suport, assistència i cooperació comarcal a les funcions municipal de protecció civil – tant en la planificació i prevenció, com en l’emergència i en la rehabilitació - per a la consecució de les finalitats bàsiques que estableix l’article 3 de la Llei de Protecció Civil de Catalunya.

Atès el que disposa l’article 4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès que la Junta de Govern Local de data 24 de maig de 2007, va acordar aprovar el conveni i ratificar els acords en el proper Ple.


El Regidor delegat de Protecció Civil, previ informe favorable de la Comissió informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent
ACORD:

RATIFICAR els acords adoptats per la Junta de Govern Local de data 24 de maig de 2007, següents:

“Primer.- Aprovar el Conveni de cooperació i delegació per a la implantació i execució del Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la comarca del Bages, per establir una organització logística de suport, assistència i cooperació comarcal a les funcions municipal de protecció civil – tant en la planificació i prevenció, com en l’emergència i en la rehabilitació - per a la consecució de les finalitats bàsiques que estableix l’article 3 de la Llei de Protecció Civil de Catalunya.

Segon.- Facultar l’Alcalde a la signatura de l’esmentat conveni.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 9 membres presents de la Corporació.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat