Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2011-06-30
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 30 de Juny de 2011

Ordre del dia

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADAPEL PLE MUNICIPAL EN DATA 30 DE JUNY DE 2011

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia 30 de juny de 2011, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, FERRAN ESTRUCH I TORRENTS, amb l’assistència dels regidors que a continuació s’indiquen:

SR. JOSEP TRISTANY I CLARET
SRA. M. ELENA XIXONSI CLOTET
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SR. JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN
SRA. CLOTI FARRÀS I COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
SR. JORDI CASAS PONS
SR. DAVID RIVERA I GALERA

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.


El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:


1.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-


1.1- CARTIPÀS MUNICIPAL

1.1.1- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 78/2011, de 15 de juny, relatiu al nomenament de les regidories delegades de l’alcaldia.

La secretària que subscriu, llegeix el decret, següent:

“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 78/2011.- Cartipàs municipal 2011.

Atès que, en data 11 de juny de 2011, va quedar constituïda la nova Corporació Municipal, com a resultat de les eleccions locals celebrades el diumenge dia 22 de maig de 2011, segons Acta de proclamació oficial de regidors electes feta per la Junta Electoral de Zona de 31 de maig de 2011.

Atès que un cop constituït el nou Ajuntament, el normal desenvolupament dels serveis públics aconsella nomenar els regidors/res delegats de l’alcaldia sense més demora, als efectes de l’impuls, gestió o resolució dels assumptes que pertoquin.

Atès el que disposen els articles 21 i 23 del la Llei 7/1985, de 2 d’abril; 56 del RDL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova els Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya; i 12 i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre i concordants.

Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions legalment conferides,


HA RESOLT


Primer.- Nomenar Regidor/ra-delegat/da de l’Alcaldia als membres de la Corporació Municipal que tot seguit s’indiquen, amb les facultats de gestió, direcció política i inspecció dels serveis inclosos dins de l’àmbit competencial que així mateix s’indica, sota la coordinació de les Tinences d’Alcaldia-Presidència de la Comissió Informativa i d’Àrea a la qual queden adscrits.

Els/les Regidors/res delegats tindran facultat de dictar resolucions vinculants per a tercers o bé, facultat de proposta, segon s’indica expressament en cada cas. En el segon supòsit, correspon a les Tinences d’Alcaldia-Presidència de Comissió Informativa i d’Àrea a la qual quedin adscrits, la facultat de resolució de la proposta dels regidors delegats.

Correspon tant als Regidors/res amb facultats resolutòries o de proposta, signar els dictàmens respectius que s’elevin al Ple de la Corporació o, en el seu cas, a la Junta de Govern Local.


1.- Àrea d’Hisenda i Ordenació del Territori


1.1.- Regidora-delegada d’Hisenda: Sra. Aida Molner Pejoan

Àmbit competencial: Política pressupostària i de finançament municipal. Execució del pressupost. Ordenances fiscals i resolucions en matèria de gestió tributària. Resolucions en matèria de béns municipals.

Facultats delegades: caràcter resolutori.

1.2.- Regidora-delegada d’Urbanisme, Obres Públiques, i Habitatge: Sra. Aida Molner Pejoan

Àmbit competencial: Política municipal en matèria urbanística excepte en les matèries de redacció i aprovació del POUM. Llicències d’obres majors i menors, ordres d’execució, expedients de protecció de la legalitat urbanística, i de ruïna.
Política municipal en matèria d’obres públiques, obres d’urbanització, equipaments i infrastructures.
Política municipal de promoció de l’habitatge públic. Impuls de la rehabilitació del nucli antic. Oficina supramunicipal d’habitatge.

Facultats delegades: caràcter resolutori.


1.3.- Regidor-delegat de Manteniment i Serveis: Sr. Sergi Ballesteros Gregorio

Àmbit competencial: Política municipal en matèria de residus, neteja, deixalleria, serveis d’enllumenat, aigua, i altres. Control i seguiment d’aquest serveis; Ordenació general i seguiment de la brigada municipal d’obres. Manteniment de camins rurals.

Facultats delegades: proposta de resolució.


1.4.- Regidora-delegada de Medi Ambient: Sra. M. Elena Xixons Clotet

Àmbit competencial: Medi Ambient: política municipal de protecció mediambiental i promoció de la sostenibilitat. Llicències d’activitats ambientals. Control de la protecció dels animals.

Facultats delegades: caràcter resolutori.


1.5.- Regidora-delegada de Turisme: Sra. Aida Molner Pejoan

Àmbit competencial: Política municipal de promoció del turisme.

Facultats delegades: caràcter resolutori.

2.- Àrea de Governació

2.1.- Regidor-delegat de Governació: Sr. Josep Tristany Claret.

Àmbit competencial: Política municipal en matèria d’aparcaments, transports públics i mobilitat; expedients d’autoritzacions de revetlles i actes a la via pública; llicències per realitzar espectacles en locals no municipals de pública concurrència; seguiment de l’Ordenança municipal de la convivència ciutadana i ús de la via pública; política municipal en matèria de seguretat ciutadana: Pla de seguretat i per al civisme; ordenació general i seguiment dels serveis de la Policia Local.

Facultats delegades: caràcter resolutori.


2.2.- Regidor-delegat d’Administració: Sr. Josep Tristany Claret.

Àmbit competencial: Política de recursos humans de l’Ajuntament. Organització municipal. Expedients derivats de l’aplicació de la normativa de personal funcionari i laboral. Expedient sancionadors al personal. Negociació col•lectiva del conveni i acords laborals amb el personal.

Facultats delegades: caràcter resolutori.


2.3.- Regidor-delegat de Promoció Econòmica i Ocupació: Sr. Josep Tristany Claret

Àmbit competencial: Política municipal en matèria de dinamització econòmica: implantacions industrials i noves inversions; promoció del comerç i plans de dinamització comercial i fires; promoció de l’autoempresa; incentivació de l’ocupació i el treball.

Facultats delegades: caràcter resolutori.


2.4.- Regidor-delegat de la Via Pública: Sr. Sergi Ballesteros Gregorio

Àmbit competencial: Mobiliari urbà i ornat públic; Seguiment dels plans de mobilitat; Parcs i jardins públics; Gestió de la problemàtica de les Colònies; Mercat Municipal.

Facultats delegades: proposta de resolució.

2.5.- Regidor-delegat de Festes: Sr. Sergi Ballesteros Gregorio

Àmbit competencial: Política municipal en matèria de festes tradicionals i actes festius. Control i seguiment de festes de caràcter públic. Organització, control i seguiment de la Festa Major, especialment dels actes del corre-bou.

Facultats delegades: proposta de resolució.


2.6.- Regidora-delegada de Protecció Civil: Sra. Maite Barrera Pons

Àmbit competencial: creació/millora, seguiment i execució dels diferents plans o programes de protecció civil, ja sigui per causa d’aiguats, focs, nevades, accidents o altres circumstàncies catastròfiques. Adopció de les mesures que pertoquin en cada cas.

Facultats delegades: proposta de resolució.

3.- Àrea de Serveis d’Atenció a la Persona

3.1.- Regidora-delegada de Salut: Sra. M. Elena Xixons Clotet

Àmbit competencial: Política municipal en matèria de protecció i promoció de la salut; prevenció de les drogodependències; relacions amb els òrgans de l’Administració Sanitària i les entitats relacionades amb la salut.

Facultats delegades: caràcter resolutori.


3.2.- Regidora-delegada de Benestar Social: Sra. M. Elena Xixons Clotet

Àmbit competencial: Política municipal en matèria d’atenció social i per la igualtat: programes de serveis socials; política municipal d’atenció a la gent gran, a la infància, a les persones amb minusvalies; política municipal en matèria d’immigració. Foment del voluntariat i la solidaritat

Facultats delegades: caràcter resolutori.


3.3.- Regidora-delegada d’Educació: Sra. M. Elena Xixons Clotet

Àmbit competencial: Política municipal en matèria de suport a l’educació primària i secundària; control i seguiment dels centres públics municipals: llar d’infants i escola de música; foment de les relacions amb les comunitats educatives, i, en general, foment de la formació i el coneixement reglat i no reglat.

Facultats delegades: caràcter resolutori.


3.4.- Regidora-delegada d’Igualtat: Sra. M. Elena Xixons Clotet

Àmbit competencial: Política municipal en matèria d’igualtat de gènere i promoció de la dona.

Facultats delegades: caràcter resolutori.


3.5.- Regidor-delegat d’Esports: Sr. Sergi Ballesteros Gregorio

Àmbit competencial: Política municipal de foment de l’esport; manteniment i gestió de les instal•lacions esportives; foment de la col•laboració amb les entitats esportives; impuls de la nova zona esportiva.

Facultats delegades: proposta de resolució.


3.6.- Regidora-delegada de Joventut: Sra. Aida Molner Pejoan

Àmbit competencial: Política municipal de promoció de les activitats dedicades als joves. Foment de la col•laboració amb les entitats juvenils. Seguiment del nou casal de joves.

Facultats delegades: caràcter resolutori.


3.7.- Regidora-delegada de Participació Ciutadana i Entitats: Sra. Maite Barrera Pons

Àmbit competencial: Política municipal de participació ciutadana i dinamització del teixit social; relacions amb les entitats cíviques, culturals, veïnals, etc. Foment de la convivència ciutadana; Seguiment de gestió del nou centre cívic.

Facultats delegades: proposta de resolució.


3.8.- Regidora-delegada de Comunicació: Sra. Maite Barrera Pons

Àmbit competencial: Política municipal en matèria de gestió i divulgació de la informació municipal als ciutadans i mitjans de comunicació; revista municipal, publicacions diverses.

Facultats delegades: proposta de resolució.

Segon.- Nomenar representant d’aquesta Alcaldia en el Nucli de la Coromina a la Sra. Maite Barrera Pons.

Tercer.- Els/les regidors/res delegats/des s’integraran en les àrees presidides i coordinades pels tinents d’alcalde que s’indiquen:


1. Àrea d’Hisenda i Ordenació del Territori

Coordinadora: La Tinent d’Alcalde-Presidenta de la Comissió Informativa Permanent i Especial de Comptes.

Delegacions:
Hisenda
Urbanisme, Obres Públiques, i Habitatge
Manteniment i Serveis
Medi Ambient
Turisme

2. Àrea de Governació

Coordinador: El Tinent d’Alcalde delegat de Governació.

Delegacions:
Governació
Administració
Promoció Econòmica i Ocupació
Via Pública
Festes
Protecció Civil


3. Àrea de Serveis d’Atenció de la Persona

Coordinadora: La Tinent d’Alcalde delegada de Benestar Social.

Delegacions:
Salut
Benestar Social
Educació
Igualtat
Esports
Joventut
Participació Ciutadana i Entitats
Comunicació

Quart.- Declarar les anteriors com les úniques atorgades per aquesta Alcaldia com les úniques vigents.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució als regidors/res respectius als efectes de la seva acceptació.

Sisè.- Aquesta Alcaldia es reserva, a més de les competències assignades per Llei i no delegables, les següents:

• Impuls i seguiment dels treballs de redacció i aprovació del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
• Cultura: política municipal en material cultural. Celebració Cardona 2011-2014.
• Presidència i seguiment de la Comissió de seguiment de la problemàtica de la Vall Salina de Cardona.
• Mon rural: Política municipal de suport i promoció del sector agrícola i ramader. Plans de desenvolupament rural. Foment de productes d’origen.

Setè.- Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació Municipal i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província.

Ho mana i signa, l’Il•lm. Alcalde-President, Sr. Ferran Estruch i Torrents, davant meu, la Secretària-Interventora, que en dona fe, a Cardona, essent el dia 15 de juny de 2011.”


El Sr. Alcalde explica el decret dient que tal i com es va explicar a la comissió informativa, l’organització del govern és de tres àrees per tal de facilitar el funcionament de l’equip de govern.

A continuació dóna la paraula als grups municipals.

Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista manifesta que per al futur, el seu grup vol proposar que en les properes investidures de l’alcalde, els portaveus de tots els grups puguin intervenir; i enllaçant amb el tema del cartipàs comença felicitant al Sr. Alcalde i al seu equip de govern, i tot seguit diu que evidentment al grup socialista li ha tocat estar a l’oposició i aquesta funció la realitzaran fent una oposició constructiva, oberta, d’ajuda en tot el que sigui possible però tenint en compte que en el món de la política hi ha l’equip de govern i l’oposició i que encara que volen que sigui constructiva i de recolzament. Cal tenir en compte que la nostra missió és fer oposició, digué el Sr. Casas. Tot això, ho dic pel tema del cartipàs que han presentant. És una queixa que ja li varem fer arribar a l’anterior equip de govern i és que cada membre que formarà l’equip de govern porta moltes regidories. El nou equip de govern a més de ser menys regidors que l’anterior govern, tenen en contra la no experiència; per tant, no entenem que en una situació com aquesta la resta de regidors no puguem optar a una regidoria. Sabem que les regidories importants les han de portar els membres de l’equip de govern però també creiem que dins dels membres que formem l’oposició hi ha gent preparada per poder portar una regidoria com poden ser per temes de salut, d’educació, d’esports, d’agricultura, de turisme, etc. Tot i així, digué el Sr. Casas, que tinguin sort.


La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, manifesta que el seu grup respecta la llista més votada per a la formació de l’equip de govern i és al govern a qui correspon fer el cartipàs municipal per tant, CIU no farà cap comentari.

El Sr. Alcalde agraeix les paraules dels dos grups municipals i diu que com ja ha reiterat en diverses ocasions ja que a aquest grup li ha tocat les funcions de governar, i així ho farà; encara que vol comptar amb la col•laboració dels grups de l’oposició, s’ha optat per governar en minoria com a llista més votada en aquestes eleccions.


La Presidència declara que la Corporació Municipal es dóna per assabentada del decret.

1.1.2.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 85/2011, de 21 de juny, relatiu a la modificació del decret 78/2011, en referència al canvi a la regidoria de turisme.

La secretària que subscriu, llegeix el decret, següent:

“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 85/2011.- Atès que per Decret de l’alcaldia núm. 78/2011, de 15 de juny de 2011, pel qual es procedeix a conferir les respectives delegacions als regidors de l’equip de govern.

Atès que, posteriorment s’ha replantejat i valorat la conveniència de transferir al mateix regidor les competències de promoció econòmica i turisme, per raons de funcionalitat.

Atès el que disposen els articles 21 i 23 del la Llei 7/1985, de 2 d’abril; 56 del RDL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova els Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya; i 12 i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre i concordants.

Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions legalment conferides,


HA RESOLT

Modificar el Decret de l’Alcaldia núm. 78/2011, de 15 de juny, en el sentit de nomenar Regidor delegat de Turisme al tinent d’Alcalde Sr. Josep Tristany i Claret, en substitució de la Tinent d’alcalde Sr. Aida Molner Pejoan, amb les facultats determinades a l’esmentat Decret 78/2011, i quedant la delegació incorporada a l’Àrea de Governació.

Segon.- Notificar aquesta resolució als regidors/res respectius als efectes de la seva acceptació.

Tercer.- Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació Municipal i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província.


Ho mana i signa, l’Il•lm. Alcalde-President, Sr. Ferran Estruch i Torrents, davant meu, la Secretària-Interventora, que en dona fe, a Cardona, essent el dia 21 de juny de 2011.”


L’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.


La Presidència declara que la Corporació Municipal es dóna per assabentada del decret.

1.1.3.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 79, de 15 de juny, relatiu al nomenament dels tinent d’alcalde.

La secretària que subscriu, llegeix el decret, següent:

“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 79/2011.- Cartipàs municipal 2011.

Atès que, en data 11 de juny de 2011, va quedar constituïda la nova Corporació Municipal de Cardona, resultant de les eleccions locals celebrades el dia 22 de maig últim.

Atès el que disposen els articles: 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 55 i 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 47 del Reglament d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals i concordants, reguladors tots ells de la facultat de l’alcalde de nomenar tinents d’alcalde.


Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions legalment conferides,

HA RESOLT

1. Nomenar Tinent d’Alcalde a les regidores i regidors que s’indiquen tot seguit, als efectes de substitució d’aquesta Alcaldia en els supòsits legalment previstos i per l’orde que s’estableix:

1r. Tinent d’Alcalde: Sr. Josep Tristany Claret

2n. Tinent d’Alcalde: Sra. M. Elena Xixons Clotet

3r. Tinent d’Alcalde: Sra. Aida Molner Pejoan

2. Notificar la present Resolució als Tinents d’Alcalde nomenats als efectes de la seva preceptiva acceptació.

3. Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de la Província

4. Constituir la Junta de Govern Local, integrada pels tinents d’alcalde, la qual tindrà la periodicitat del règim de sessions que determini el Ple de l’Ajuntament; essent el dia i hora: el dimarts a les 12,30 hores.

5. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació.

Ho mana i signa, l’Il•lm. Alcalde-President, Sr. Ferran Estruch i Torrents, davant meu, la Secretària-Interventora, que en dona fe, a Cardona, essent el dia 15 de juny de 2011.”


L’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.


La Presidència declara que la Corporació Municipal es dóna per assabentada del decret.

1.1.4.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 80/2011, de 15 de juny, relatiu a les delegacions a favor de la Junta de Govern Local.

La secretària que subscriu, llegeix el decret, següent:

“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 80/2011.- Atès que l’article 23 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i l’article 54.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, estableixen que correspon a la Junta de Govern Local les atribucions que l’Alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin o li atribueixin les lleis, i alhora determina les atribucions reservades al Ple que no són delegables.


Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions legalment conferides

DECRETO

Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local, les següents atribucions:

a) Les facultats relatives a la gestió econòmica previstes en l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
b) Contractació i concessió d’obres i serveis que no excedeixin de la quantia assenyalada a la disposició addicional segona de la Lle 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic.
c) L’exercici de les accions administratives i judicials.
d) Aprovació dels instruments de planejament previstos en l’article 21.1.j. de la Llei 7 /1985, de 2 d’abril.

Segon.- La Junta de Govern Local assistirà a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions.

Les delegacions que s’efectuen en aquest Decret a favor de la Junta de Govern Local, no impedeix la facultat de l’abocació que en tot i per tota classe d’atribucions delegades pot exercir aquest Alcaldia.


Ho mana i signa, L’Il•lm. Alcalde-President, Sr. Ferran Estruch i Torrents, davant meu, la Secretària-Interventora, que en dona fe, a Cardona, essent el dia 15 de juny de 2011.”


L’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.


La Presidència declara que la Corporació Municipal es dóna per assabentada del decret.

1.1.5.- Dictamen de l’Alcalde-President relatiu a la constitució dels grups polítics municipals, creació de la comissió informativa permanent, règim de sessions plenàries i de la Junta de Govern Local i designació dels representants municipals.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que, en sessió del dia 11 de juny de 2011, va quedar constituïda la nova Corporació Municipal, resultant de les eleccions locals del dia 22 de maig anterior.

Atès que disposen els articles 20, 73.3 i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; articles 48, 49, 50, 60, 61, 62, 100 i següents i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; article 22 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre i el 23, 123 i següents del Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre i concordants.


Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa Permanent i Especial de Comptes, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS


GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Primer.- Declarar constituïts els grups polítics municipals de l’Ajuntament de Cardona, d’acord amb les declaracions signades pels respectius regidors i presentades a aquesta Alcaldia:

- Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal. (GMERC-AC)
- Grup Municipal de Convergència i Unió. (GMCIU)
- Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Progrés Municipal. (GMPSC-PM)

Segon.- D’acord amb les declaracions signades pels respectius regidors, la representació de cada grup municipal ha quedat conferida a:

- Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal.

Portaveu: Sra. Aida Molner Pejoan
Portaveu suplent: Sra. M. Elena Xixons Clotet

- Grup Municipal de Convergència i Unió.

President: Sr. Josep Maria Sala Esteban
Portaveu: Sra. Cloti Farràs Company
Secretari: Francesc Villegas Martínez

- Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Progrés Municipal.

President i Portaveu: Jordi Casas i Pons
Portaveu suplent: David Rivera Galera


COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT I ESPECIAL DE COMPTES

Tercer.- Crear la Comissió Informativa Permanent i Especial de Comptes, amb les funcions d’estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple. També, de la Junta de Govern Local o de l’alcalde en el cas de que aquests òrgans actuïn per delegació del Ple, circumstància que és farà constar en la part expositiva del dictamen o decret, respectivament.

Aquesta Comissió Informativa permanent actuarà com Comissió especial de Comptes, en virtut del que preveu l’art. 101 de la DL 2/2003, de 28 d’abril.

Quart.- La Comissió Informativa Permanent estarà integrada per set membres, mantenint la proporcionalitat derivada de els últimes eleccions locals:

Membres titulars.

ERC: Sr. Josep Tristany Claret
ERC: Sra. M. Elena Xixons Clotet
ERC: Sra. Aida Molner Pejoan
CiU: Sr. Josep Maria Sala Esteban
CiU: Sra. Cloti Farràs Company
CiU: Sra. Montserrat Obradors Palau
PSC: Sr. Jordi Casas Pons

Membres suplents

ERC: Sr. Sergi Ballesteros Gregorio
ERC: Sra Maite Barrera Pons
CiU: Sr. Josep Serra Casals
CiU: Sr. Francesc Villegas Martinez
PSC: Sr. David Rivera Galera

Els vocals suplents podran substituir als titulars en cas d’absència, puntual o permanent, en les reunions de la Comissió.

Cinquè.- La presidència de la Comissió Informativa Permanent i Especial de Comptes és delegarà per l’alcalde, mitjançant decret, en aquell regidor/a que sigui proposat/da per la pròpia Comissió, prèvia elecció efectuada en el seu si.

Sisè.- El règim de sessions ordinari de la Comissió Informativa Permanent serà de periodicitat bimensual, i en determinarà el dia i hora, el seu president o presidenta. La Comissió es reunirà amb caràcter extraordinari en els supòsits previstos legalment.
La Comissió, quan actuï com Especial de Comptes, tindrà el règim de sessions previst en l’art. 101 del DL 2/2003, de 28 d’abril.


RÈGIM DE SESSIONS PLENÀRIES I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Setè.- El règim de sessions del Ple de la Corporació serà el següent:

Les sessions ordinàries tindran lloc el primer dijous de cada dos mesos, a les 20 hores. El mes d’agost es declara inhàbil a aquests efectes. El primer Ple ordinari es celebrarà el dia 1 de setembre de 2011.

En cas de que aquest dia sigui festiu, la sessió ordinària es retardarà al dia dijous immediat hàbil següent

Les sessions extraordinàries seguiran el règim de convocatòria i realització previstos per la Llei.

Vuitè.- El règim de sessions de la Junta de Govern Local tindrà un periodicitat setmanal, amb caràcter ordinari. El règim de sessions extraordinari la decideix l’alcalde-president. El dia i hora de celebració de les sessions ordinàries ha quedat determinat per decret de l’alcaldia de data 15 de juny de 2011: els dimarts a les 12,30 hores.


DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS

Novè.- Es designen els membres corporatius que es diuen a continuació, com a representants d’aquest Ajuntament en les fundacions, entitats, mancomunitats, empreses i altres òrgans col•legiats que requereixen representació municipal, o bé que han d’integrar-se en aquests en funció dels respectius càrrecs.

En el supòsit que la designació del representat municipal no sigui directe o automàtica, d’acord amb la normativa interna de cada ens o entitat en qüestió, i que per tant, precisi d’una elecció de caràcter intern de l’òrgan competent, aquesta designació té el caràcter de proposta:

- Nomenar representant de l’Ajuntament en els Consells Escolars dels respectius centres escolars del municipi a la Tinent d’Alcalde, Sra. M. Elena Xixons Clotet, nomenar representants de l’Ajuntament en el Consell Escolar Municipal: a la Tinent d’Alcalde, Sra. M. Elena Xixons Clotet; el Tinent d’Alcalde, Sr. Josep Tristany Claret; la Tinent d’Alcalde, Sra. Aida Molner Pejoan i el Regidor, Sr. Sergi Ballesteros Gregorio, pel Grup Municipal d’ERC; i la Regidora Sra. Montserrat Obradors Palau, pel Grup Municipal de CIU i el Regidor, Sr. David Rivera Galera, pel Grup Municipal Socialista.

- Nomenar representant de l’Ajuntament en la Fundació de la Residència de la Tercera Edat Sant Jaume al Sr. Ferran Estruch Torrents, que la presidirà, d’acord amb els seus Estatuts i a la Tinent d’Alcalde, Sra. M. Elena Xixons Clotet.

- Nomenar representant de l’Ajuntament en el Consell de Participació de la Residència de la Tercera Edat Sant Jaume a la Tinent d’Alcalde, Sra. M. Elena Xixons Clotet, d’acord amb el que disposa el Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.

- Nomenar representant de l’Ajuntament en l’Associació del Fons d’Aimines al Sr. Ferran Estruch Torrents, Alcalde-President, que la presidirà d’acord amb els seus Estatuts.

- Nomenar representant de l’Ajuntament en l’Assemblea Local de la Creu Roja de Cardona a la Tinent d’Alcalde, Sra. M. Elena Xixons Clotet.

- Nomenar representant de l’Ajuntament en el Patronat del Castell de Cardona al Sr. Ferran Estruch Torrents, Alcalde-President.

- Nomenar representant de l’Ajuntament en la Comissió Local de Protecció Civil i Comitè Local d’Emergència al Sr. Ferran Estruch Torrents, Alcalde-President i a la Regidora delegada Sra. Maite Barrera Pons; el Regidor Sr. Josep Serra Casals, pel Grup Municipal de CIU i el Regidor, Sr. Jordi Casas Pons, pel Grup Municipal Socialista.

- Nomenar representants de l’Ajuntament en l’Associació Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat al Sr. Ferran Estruch Torrents, Alcalde-President, i la Tinent d’Alcalde Sra. M. Elena Xixons Clotet.

- Nomenar representant de l’Ajuntament en el Consorci LOCALRET al Sr. Ferran Estruch Torrents, qui podrà delegar en la Tinent d’Alcalde Sra. Aida Molner Pejoan.

- Nomenar representant de l’Ajuntament a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya-Associació de Municipis al Sr. Ferran Estruch Torrents, Alcalde-President i com a suplent el Sr. Josep Tristany Claret, Tinent d’Alcalde delegat de Promoció Econòmica.

- Nomenar representants de l’Ajuntament al Consorci del Solsonès i Cardona per al Medi Ambient, al Sr. Ferran Estruch Torrents, Alcalde-President, al Tinent d’alcalde, Sr. Josep Tristany Claret, a la Tinent d’Alcalde, Sr. M. Elena Xixons Clotet, i pel Regidor Sr. Josep Maria Sala Esteban pel Grup Municipal de CIU.

Desè.- El Consell d’Administració de Sal Roja, sl, societat municipal en situació d’inactivitat, s’integrarà pels següents membres: el Sr. Ferran Estruch Torrents, Alcalde-President, el Tinent d’alcalde Sr. Josep Tristany Claret, la Tinent d’Alcalde Sra. M. Elena Xixons Clotet, la Tinent d’Alcalde Sra. Aida Molner Pejoan, la Regidora Sra. Maite Barrera Pons, la Regidora Sra. Cloti Farràs Company, pel Grup Municipal de CIU i el Regidor, Sr. Jordi Casas Pons, pel Grup Municipal Socialista.

Onzè.- El Patronat de la Fundació Cardona Històrica, fundació privada municipal, quedarà integrat, d’acord amb els seus Estatuts, pels 13 regidors del Consistori.”


L’alcalde dóna la paraula als grups municipals.

Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista, exposa que aquest dictamen té diferents parts; algunes d’elles hi podrien votar a favor, altres s’abstindrien i d’altres hi son contraris. També manifesta que vol fer un prec, que ja el feien en l’anterior govern i és que la documentació del ple que han de rebre els regidors, es doni amb més temps. En aquest ple s’ha seguit amb els mínims que marca la llei de donar-la dos dies abans de la sessió plenària i voldríem tenir-la abans ja que es volen estudiar millor els temes.

L’alcalde diu que en relació al tema de la documentació del ple s’intentarà agilitzar-lo el màxim possible però que encara el nou equip de govern s’ha d’acabar d’organitzar a nivell intern i quan sigui el moment es convocaran els grups i s’establirà la millor manera possible perquè la informació sigui àgil i s’acordarà el que s’hagi d’acordar sense que hi hagi cap problema.


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del Grup Municipal d’ERC i 7 abstencions del Grup Municipal de CIU (5) i del Grup Municipal Socialista (2).


1.1.6.- Dictamen de l’Alcalde-President relatiu a l’establiment del règim d’indemnitzacions a favor dels Grups Municipals.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que, en sessió del dia 11 de juny de 2011, va quedar constituïda la nova Corporació Municipal, resultant de les eleccions locals del dia 22 de maig anterior.

Atès el que disposen els articles: 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 50 i 162 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 13 i 23 i següents del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, reguladors del dret dels membres corporatius a percebre retribucions i indemnitzacions per raó del càrrec, així com el Grups Municipals.

Atès que és voluntat del Govern Municipal continuar assignant als Grup Municipals una indemnització per les despeses ocasionades en el desenvolupament de les seves funcions; i que es concreta en 30,00 € per regidor més 40,00 € d’assignació per grup.


Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa Permanent i Especial de Comptes, proposa al Ple de la Corporació Municipal, l’adopció del següent
ACORD

Establir, amb efectes del dia 11 de juny de 2011, el règim d’indemnitzacions a favor dels Grups Municipals, següent:

GM d’ERC - AC .......................... 40,00 € +180,00 €
GM de CIU ................................. 40,00 € +150,00 €
GM de PSC-PM .......................... 40,00 € + 60,00 €

Resultant d’aplicar 30,00 € per regidor de cada grup municipal més la quantitat DE 40,00 € per grup polític municipal.”


L’alcalde explica el dictamen dient que s’ha mantingut el règim d’indemnitzacions que hi havia fins ara.


A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 8 vots a favor del Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal Socialista (2) i 5 abstencions del Grup Municipal de CIU.

1.1.7.- Dictamen de l’Alcalde-President relatiu a les retribucions o indemnitzacions dels membres de la Corporació.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que, en data 11 de juny de 2011 va quedar constituït el nou Ajuntament, resultant de les eleccions locals convocades per RD 424/2011,d e 29 de març, i celebrades el dia 22 de maig de 2011; què en data 15 de juny de 2011, es va dictar el Decret 78/2011, resolent nomenar els regidors delegats de l'alcaldia, amb atribució de les corresponents responsabilitats; què per Decret 79/2011, de 15 de juny de 2011, es va resoldre nomenar els tinents d'alcalde i la conseqüent formació de la Junta de Govern Local.

Atès el que disposen els articles 166 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 13 i següents del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, del ROFRG de les Corporacions Locals, i concordants, sobre el règim de retribucions i indemnitzacions als membres de les Corporacions Locals.

Vistes les orientacions sobre retribucions de la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Municipis i Comarques de Catalunya per a càrrecs electes locals, així com, els precedents administratius en aquesta qüestió.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa permanent i Especial de comptes proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Establir el règim de dedicació als membres de la Corporació Municipal que tot seguit s'indiquen, fixant les retribucions brutes, així com la dedicació; a l'empara i de conformitat amb els articles 166 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril:

- Ferran Estruch i Torrents, Alcalde: 2.142,86 € mensuals i el 90 % de dedicació (amb compatibilitat en el 10 % restant de dedicació a la seva activitat professional), amb efectes del dia 1 de juliol de 2011.

- Maria Elena Xixons i Clotet, Segona Tinent d'Alcalde coordinadora de l'Àrea d'Atenció a la Persona: 1.563,43 € mensuals i el 90 % de dedicació (amb compatibilitat en el 10 % restant de dedicació a la seva activitat professional), amb efectes del dia 1 de juliol de 2011 i fins al 30 de setembre de 2011.

- Maria Elena Xixons i Clotet, Segona Tinent d'Alcalde coordinadora de l'Àrea d'Atenció a la Persona: 1.040,20 € mensuals i el 59,88 % de dedicació (amb compatibilitat en el 40,12 % restant de dedicació a la seva activitat professional), amb efectes del dia 1 d'octubre de 2011.

- Aida Molner i Pejoan, Tercera Tinent d'Alcalde coordinadora de l'Àrea d'Hisenda i Ordenació del Territori: 1.476,57 € mensuals i el 85% de dedicació (amb compatibilitat en el 15% restant de dedicació a la seva activitat professional), amb efectes del dia 1 d'agost de 2011.

Segon.- Establir a favor dels membres de la Corporació municipal que s'indiquen, les indemnitzacions i règim per assistència als òrgans decisoris de l'Ajuntament:

- Josep Tristany i Claret, Primer Tinent d'Alcalde coordinador de l'Àrea de Governació, 800,00 € mensuals, amb efectes del dia 1 de juliol de 2011, resultants del càlcul següent:
100,00 € per assistència al Ple (1 ple mensual de mitja).
175,00 € per assistència a les Juntes de Govern Local (4 al mes).

- Aida Molner i Pejoan, Tercera Tinent d'Alcalde coordinadora de l'Àrea d'Hisenda i Ordenació del Territori, 800,00 € mensuals, amb efectes del dia 1 de juliol i fins el dia 31 de juliol de 2011, resultants del càlcul següent:
100,00 € per assistència al Ple (1 ple mensual de mitja).
175,00 € per assistència a les Juntes de Govern Local (4 al mes).

- Sergi Ballesteros i Gregorio, Regidor-delegat, 600,00 € mensuals, amb efectes del dia 1 de juliol de 2011, resultants del càlcul següent:
100,00 € per assistència al Ple (1 ple mensual de mitja).
125,00 € per assistència a les Juntes de Govern Local (4 al mes).

- Maite Barrera i Pons, Regidora-delegada, 600,00 € mensuals, amb efectes del dia 1 de juliol de 2011, resultants del càlcul següent:
100,00 € per assistència al Ple (1 ple mensual de mitja).
125,00 € per assistència a les Juntes de Govern Local (4 al mes).

Tercer.- Establir a favor dels Regidors dels Grups de l'Oposició que s'indiquen, les indemnitzacions següents:

- Portaveus, 130,00 € mensuals.
- Regidors, 100,00 € mensuals.

Quart.- Establir a favor dels membres de la Corporació municipal que s'indiquen, les indemnitzacions pel període comprés entre l'11 de juny de 2011 i el 30 de juny de 2011:

- Ferran Estruch i Torrents, Alcalde: 350,00 €.

- Josep Tristany i Claret, Primer Tinent d'Alcalde coordinador de l'Àrea de Governació: 350,00 €.

- Maria Elena Xixons i Clotet, Segona Tinent d'Alcalde coordinadora de l'Àrea d'Atenció a la Persona: 350,00 €.

- Aida Molner i Pejoan, Tercera Tinent d'Alcalde coordinadora de l'Àrea d'Hisenda i Ordenació del Territori: 350,00 €.

- Sergi Ballesteros i Gregorio, Regidor-delegat: 350,00 €.

- Maite Barrera i Pons, Regidora-delegada: 350,00 €.

Cinquè.- Les retribucions i indemnitzacions que es fixen en els acords anteriors s'equipararan al sistema de retribucions bàsiques establertes pel personal funcionari, aplicant-se a partir del 1r de gener de cada any, de forma automàtica, l'increment aprovat en els Pressupostos Generals de l'Estat.”


L’alcalde explica el dictamen dient que s’ha distribuït la partida ja designada al sou dels membres de la Corporació, en base a la dedicació i l’exigència de cada regidoria. El sou de l’alcalde s’ha rebaixat un 10% més i es manté lluny del que aconsella la Federació de Municipis. A nivell de la resta d’indemnitzacions s’han mantingut les que ja hi havia i l’única cosa que s’ha modificat ha estat l’increment de 30 € als portaveus dels grups municipals, per la càrrega simbòlica que comporta. Les indemnitzacions s’han ajustat als diners que hi havia consignats i d’aquesta manera s’han distribuït segons les dedicacions i les exigències de les regidories.


L’alcalde dóna la paraula als grups municipals.

El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista, manifesta que hi ha punts del dictamen que estan a favor i d’altres que estan en contra. En quan als sous de l’equip de govern els considera correctes ja que com ha explicat el Sr. Alcalde estan a la banda baixa respecte d’altres municipis, però vol aclariment respecte d’alguns punts: vol saber en que es basen per precisar la dedicació, i el número de pagues mensuals que ha d’haver. Així mateix, des del Grup Municipal Socialista es creu que no hi hauria d’haver diferències entre els portaveus i els altres regidors que no son portaveus ja que si un d’aquests regidors han de substituir al portaveu per algun motiu no seria just i per tant, haurien de tenir consignada la mateixa quantitat. A més, manifesta que no estan gens d’acord amb el quart punt, ja que segons es pot interpretar els regidors de l’oposició no fan res. L’oposició té la seva feina en atendre als cardonins que els hi fan preguntes i observacions i també, dins les seves agrupacions i sembla que aquestes indemnitzacions només van en funció de l’assistència als plens i a les comissions informatives i creu que per exemple aquest mes de juny, si l’equip de govern cobra la part proporcional de les indemnitzacions, considera que l’oposició també o bé no cobrar ningú.


L’alcalde contesta que com estava establert els sous es paguen en 14 mensualitats. L’equip de govern des de l’11 de juny que es va prendre possessió fins el 30 de juny no ha cobrat cap nòmina ni cap indemnització encara que s’ha fet dues juntes de govern i un ple. Les indemnitzacions estan marcades tal i com estaven al mandat anterior i el fet d’especificar tant la dedicació d’alguns regidors és degut a que ve marcat pels seus llocs de treball. Aquest equip de govern no ha modificat la partida sinó que s’ha intentat adaptar a la situació actual i en aquest sentit no hi ha cap cosa que sobresurti del normal. El tema del portaveu, l’equip de govern ha cregut oportú establir aquesta diferència ja que en el mandat anterior els grups de l’oposició l’havien defensat i per coherència s’ha cregut adient fer-ho.

Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista demana a càrrec de qui va la cotització a la Seguretat Social del membres de la Corporació que no tenen dedicació exclusiva.

L’alcalde contesta que la part assumida per l’Ajuntament és proporcional a la dedicació de cada membre, i que tot això es troba establert al pressupost municipal.

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 5 abstencions del Grup Municipal de CIU i 2 vots en contra del Grup Municipal Socialista.

1.2.- Dictamen de l’Alcalde-President relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 1/2011, dins el pressupost municipal vigent.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que, a fi d’atendre diverses obligacions municipals que no poden demorar-se fins a l’exercici 2012, i no existint crèdit consignat al pressupost vigent, procedeix tramitar crèdits extraordinaris, a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari i necessari per fer front a les despeses que es diran.


Aquesta Alcaldia Presidència, previ informe de la Comissió Informativa Permanent i Especial de Comptes, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:

Primer.- Autoritzar els crèdits extraordinaris amb càrrec a majors ingressos i minoració de partides del pressupost municipal vigent, per finançar els costos necessaris per atendre les obligacions que en l’acord següent es diuen i que no es poden demorar fins a l’exercici del 2012.

Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 1/2011, dins el pressupost municipal vigent, en la forma que es detalla a continuació:


ESTAT D’INGRESSOS

1r.- Capítol III.- Taxes, preus públics i altres ingressos 940.373,00 €
39900 Altres ingressos diversos 844,20 €
Total Capítol III.- Taxes, preus públics i altres ingressos 941.217,20 €

2n.- Capítol IV.- Transferències corrents 1.479.188,00 €
46100 Diputació de Barcelona subvencions diverses 2.350,80 €
Total Capítol IV.- Transferències corrents 1.481.538,80 €

3r.- Capítol VII.- Transferències de capital 1.097.695,00 €
72002 Ministeri d'Indústria Mirador Vall Salina 200.000,00 €
75082 Generalitat de Catalunya construcció punts reserva 25.000,00 €
75083 Generalitat de Catalunya millora vials aptes vehicles 10.944,00 €
75094 Generalitat de Catalunya pla desenvolupament turístic 30.000,00 €


Total Capítol VII.- Transferències de capital 1.363.639,00 €


ESTAT DE DESPESES

1r.- Capítol II.- Despeses de béns corrents i serveis 1.656.533,00 €
C05 171 21000 Manteniment parcs i jardins 844,20 €
Total Capítol II.- Despeses de béns corrents i serveis 1.657.377,20 €

2n.-Capítol IV.- Transferències corrents 136.414,00 €
D08 231 48000 Pla Local de Serveis a les Persones 2.350,80 €
Total Capítol IV.- Transferències corrents 138.764,80 €

3r.- Capítol VI. - Inversions reals 3.867.858,72 €
E00 172 61000 Construcció passera mirador Vall Salina 200.000,00 €
E00 134 61902 Construcció punts de reserva incendis 25.000,00 €
E00 134 61903 Millora vials aptes vehicles extinció incendis 10.944,00 €
E00 432 63210 Adequació Espai Central Antiga Mina Nieves 30.000,00 €
Total Capítol VI.- Inversions reals 4.133.802,72 €

Tercer.- Sotmetre a informació pública aquest expedient de modificació de crèdit 1/2011, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província durant 15 dies. Es considerarà aprovat definitivament si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat al•legacions.”

A continuació, la secretària que subscriu llegeix l’esmena presentada a proposta de l’Alcaldia-Presidència relativa a la modificació de crèdit 01/2011, inclosa a l'ordre del dia del Ple extraordinari del dia 30 de juny de 2011, següent:

“Atès el dictamen relatiu a les retribucions i indemnitzacions dels Membres de la Corporació preveu un superàvit de la partida pressupostària B03 912 10000, Indemnitzacions Membres Corporació, de 2.146,00 €, però d’altra banda convé complementar la partida B03 912 16000, Seguretat Social Membres Corporació.

Aquesta Alcaldia Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:

Modificar la proposta relativa a la modificació de crèdit 1/2011, introduint l'esmena d'edició següent:

ESTAT DE DESPESES

1r.- Capítol I.- Despeses de personal 2.252.984,00 €
B03 912 10000 Indemnitzacions Membres Corporació - 2.146,00 €
B03 912 16000 Seguretat Social Membres Corporació 2.146,00 €
Total Capítol I.- Despeses de personal 2.252.984,00 €


L’alcalde explica el dictamen dient que com sempre, es tracta d’un tràmit de canvi de partides i l’esmena que s’ha llegit per part de la secretaria és degut a la partida d’indemnitzacions dels membres de la Corporació que s’ha hagut d’ajustar a última hora.


A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.

El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista, manifesta que com a norma del seu grup municipal s’abstenen en aquests temes.

La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU diu que el seu grup entenen que les modificacions de crèdits son responsabilitat del govern així com els temes anteriors, els quals estan preparats pels serveis d’intervenció de la casa i mereixen la confiança. Per tant, no intervindran.

Votació:

La Presidència sotmet l’esmena al dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del Grup Municipal d’ERC i 7 abstencions del Grup Municipal de CIU (5) i del Grup Municipal Socialista (2).


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen amb l’esmena aprovada a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del Grup Municipal d’ERC i 7 abstencions del Grup Municipal de CIU (5) i del Grup Municipal Socialista (2).


2.- ÀREA DE GOVERNACIÓ.-


2.1.-REGIDORIA DE GOVERNACIÓ.-

2.1.1.- Dictamen del Tinent d’Alcalde delegat de Governació relatiu a sol•licitar a la Generalitat de Catalunya, l’autorització corresponent per celebrar, en el marc de la Festa Major de la Vila, el Corre de Bou, 2011.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que entre els dies 10 i 18 del mes de setembre es celebrarà la Festa Major d’aquest municipi i dins l’àmbit de la mateixa els tradicionals Corre de Bous.

Atès que aquesta tradició està molt arrelada en aquest municipi des de fa segles existint documentació de la seva celebració des de l’any 1664, celebrant-se en la forma que habitualment es celebra des de començament de segle.

Atès que l’article 4 de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, estableix la possibilitat de la realització de curses de braus a les places construïdes abans de l’aplicació de la Llei i els Corre de Bous Tradicionals sense mort de bou.


El Tinent d’Alcalde delegat de Governació, previ informe de la Comissió Informativa Permanent i Especial de Comptes, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent

ACORD:


Sol•licitar a la Generalitat de Catalunya, l’autorització corresponent per celebrar, en el marc de la Festa Major de la Vila, el Corre de Bou, durant els dies següents:


Dia 10 de setembre, dissabte.
A les 8,00 h. Tancada de Braus
A les 20,00 h. Corre de Bou tradicional

Dia 11 de setembre, diumenge.
A les 17,30 h. Corre de Bou tradicional

Dia 12 de setembre, dilluns.
A les 17,30 h. Corre de Bou tradicional

Dies 15, 16 i 17 de setembre, dijous, divendres i dissabte, respectivament.
A les 22,00 h. Vaquetes (Corre de Bou popular)

Dia 18 de setembre, diumenge.
A les 17,00 h. Corre de Bou benèfic


A l’empara del que preveu l’article 4 de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals.”


El tinent d’alcalde delegat de Governació, Sr. Josep Tristany explica el dictamen dient que com cada any s’ha de demanar l’autorització dels actes corresponents al corre bou a la Generalitat de Catalunya i, que s’han establert els mateixos horaris que ja existien en anys anteriors.


L’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.

2.1.2.- Dictamen del Tinent d’Alcalde delegat de Governació relatiu a fixar els dos dies de festes locals del municipi de Cardona, per a l’any 2012.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues seran locals i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que es dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius mitjançant acord del Ple de la Corporació tal i com estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.


El Tinent d’Alcalde delegat de Governació, previ informe de la Comissió Informativa Permanent i Especial de Comptes, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent

ACORDS:

Primer.- Fixar els dies 19 de març de 2012, dilluns, dia de Sant Josep i el 10 de setembre de 2012, corresponent a dilluns de Festa Major, com a festes locals del municipi de Cardona, per a l’any 2012.

Segon.- Comunicar el present acord a la Delegació Territorial del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.”


El tinent d’alcalde delegat de Governació, Sr. Josep Tristany explica el dictamen dient que per l’any 2012, com que el dimarts de festa major és l’onze de setembre, s’havia de triar una altra data i es va decidir que seria el dinou de març de l’any vinent, dia de Sant Josep, tenint en compte que és un dilluns i que ja antigament havia estat festa local a Cardona


L’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.


3.- ÀREA DE SERVEI D’ATENCIÓ A LA PERSONA.-


3.1.-REGIDORIA D’EDUCACIÓ.-

3.1.1.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada d’Educació relatiu a l’autorització de les tarifes presentades per la Llar d'Infants Municipal ALIRET, a aplicar durant el curs 2011-2012.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 27 de desembre de 2001, va adjudicar la gestió indirecta del Servei Públic Municipal de Llar d'Infants, mitjançant concert, a l'Escola ALIRET, SCCL.

Atès el que disposa la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal de Llar d'Infants, relativa a les tarifes per a la prestació del servei.

Atès que la Llar d'Infants Municipal ALIRET, ha presentat proposta de preus pel curs 2011-2012.

La Tinent d'Alcalde delegada d'Educació, previ informe de la Comissió Informativa Permanent i Especial de Comptes, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següent

ACORD

Autoritzar les tarifes presentades per la Llar d'Infants Municipal ALIRET, a aplicar durant el curs 2011-2012, d'acord amb la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal de Llar d'Infants, que es relacionen a continuació:

Concepte Tarifa
Matrícula alumnes anual 33,72 €
Quota mensual 97,51 €
Menjador:
Dinar i berenar diari
Només dinar diari
7,11 €
6,11 €
Material escolar trimestral 11,38 €
Les famílies que tinguin dos o més fills matriculats al centre, tindran un descompte d'un 50% en les quotes a partir del segon membre i el tercer gratis.


La tinent d’alcalde delegada d’Educació, Sra. M. Elena Xixons explica el dictamen dient que a proposta de la llar d’infants s’ha aplicat un augment del 3,5 % corresponent a l’IPC interanual de maig a maig.


A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.

El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista manifesta que el seu grup considera massa elevades les quotes mensuals de la llar d’infants i no creuen oportú augmentar-les en un 3,5%, ja que en el cas d’altres col•legis concertats les taxes no son tan elevades.

La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, manifesta que coneixedors del conveni establert amb la llar d’infants, no faran cap comentari.


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 11 vots a favor del Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal de CIU (5) i 2 vots en contra del Grup Municipal Socialista.

3.1.2.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada d’Educació relatiu a l’autorització de les tarifes presentades per l'Escola Municipal de Música MUSICANT, a aplicar durant el curs 2011-2012.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 30 d'agost de 2001, va adjudicar la gestió indirecta del Servei d'Escola Municipal de Música, mitjançant concert, a l'Associació MUSICANT.

Atès el que disposa la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal d'Escola de Música, relativa a les tarifes per a la prestació del servei.

Atès que l'Escola Municipal de Música MUSICANT, ha presentat la proposta de preus pel curs 2011-2012.


La Tinent d'Alcalde delegada d'Educació, previ informe de la Comissió Informativa Permanent i Especial de Comptes, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següent


ACORD

Autoritzar les tarifes presentades per l'Escola Municipal de Música MUSICANT, a aplicar durant el curs 2011-2012, d'acord amb la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal d'Escola de Música, que es relacionen a continuació:

Concepte
Tarifa
Matrícula alumnes nous 45,00 €

Matrícula alumnes de l'escola 30,00 €

Sensibilització, de 3 a 5 anys, una sessió setmanal 19,76 €

Iniciació, una sessió de llenguatge musical i una sessió de cant coral setmanal
22,14 €
Llenguatge musical de grau elemental, dues sessions de llenguatge musical i una sessió de cant coral setmanal
34,60 €
Llenguatge musical de grau mig, dues sessions de llenguatge musical i una sessió de cant coral
37,02 €
Llenguatge musical adults, una sessió setmanal 20,80 €

Instruments:
- Sessió de 1/2 hora setmanal
- Sessió de 3/4 hora setmanal
26,35 €
37,06 €
Fer classes d'instruments sol:
- Sessió de 1/2 hora setmanal
- Sessió de 3/4 hora setmanal
31,21 €
41,61 €
Música de Cambra, una sessió de 1/2 hora setmanal 12,33 €

Orquestra de violins, una sessió setmanal 6,52 €

Grup instrumental, una sessió setmanal 6,56 €

Guitarra rítmica, una sessió setmanal 24,08 €

Assistència només a cant coral, una sessió setmanal 12,48 €

Combo 19,76 €

Les famílies que tinguin tres membres o més matriculats a l'escola tindran un 20% de descompte en les quotes.


La tinent d’alcalde delegada d’Educació, Sra. M. Elena Xixons explica el dictamen dient que a proposta de l’escola de música s’ha aplicat un augment del 3 % corresponent a l’IPC de maig a maig.


A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.

El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista manifesta que es remet a la explicació donada en el punt anterior.

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 11 vots a favor del Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal de CIU (5) i 2 vots en contra del Grup Municipal Socialista.

4.- ÀREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.-


4.1.-REGIDORIA D’HISENDA.-

4.1.1.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda relatiu a la concertació d’una operació de crèdit amb l’entitat de crèdit Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, "LA CAIXA", a l’empara del Contracte de Finançament subscrit entre l’Institut de Crèdit Oficial ("ICO") i la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ("La Caixa"), corresponent a la Línia ICO- Fons Financer per a la Modernització del Comerç Interior.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que cal complementar el finançament del “Projecte de millora de l’enllumenat i la xarxa de distribució elèctrica en BT del centre comercial de Cardona”, inclòs en el Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Cardona.

Atès que s’ha sol•licitat i obtingut un ajut, en la modalitat de préstec de l’ICO, amb càrrec al Fons Financer per a la Modernització del Comerç Interior, d’acord amb l’Ordre ITC/2516/2010, de 20 de setembre, pel qual es publica l’acord de la Conferència Sectorial del Comerç Interior de 13 de maig de 2010, pel qual s’efectua la convocatòria per al 2010 i s’estableix el procediment per a la concessió de préstecs amb càrrec al Fons Financer de l’Estat d’Ajuda al Comerç Interior.

Atès l'informe emès per la Secretària-Interventora acreditatiu de les ràtios d’endeutament municipal.

Atès el que disposen els articles 48 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i concordants.


La Tinent d'Alcalde delegada d'Hisenda, previ informe de la Comissió Informativa Permanent i Especial de Comptes, proposa al Pl© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat